Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 16028Overig

Bekendmaking publicatie ontwerp eerste herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte

De provincie Zuid-Holland heeft op 2 juli 2010 de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte vastgesteld, onder de noemer ‘Visie op Zuid-Holland’.

De structuurvisie bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkeling en de provinciale belangen. Die belangen vormen de provinciale inzet in de ruimtelijke ordening van Zuid-Holland voor de komende tien jaar. De verordening geeft aan met welke zaken gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden.

Bij de vaststelling konden enkele onderwerpen nog niet worden meegenomen. De provincie heeft daarom besloten hiervoor een eerste herziening te maken. Deze herziening heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

harmonisatie regelingen voor bouwen buiten de bebouwingscontour;

beleid en regeling landgoederenzones, landgoed- en kasteelbiotopen;

aanpassing kaarten ten behoeve van ontwikkelingen in de gemeenten Hillegom, Nieuwkoop, Gorinchem, Ouderkerk, Rotterdam, Lansingerland;

aanpassing begrenzing Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aan bestaande situaties in 18 gebieden;

verduidelijking procedure voor transformatiegebieden;

beschrijving proces mogelijke nieuwe glastuinbouwlocaties.

De ontwerp Eerste herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte is van dinsdag 19 oktober 2010 tot en met maandag 29 november 2010 in te zien. In deze periode kan iedereen reageren op de ontwerpwijzigingen van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte door zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp Eerste herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte ligt tijdens kantooruren ter inzage bij het Klantencentrum informatiediensten (bibliotheek) van het provinciehuis en de secretarieën van gemeenten in Zuid-Holland. U kunt het ontwerp downloaden via www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland. Het ontwerp is opgebouwd uit drie onderdelen: een achtergrondnotitie (deel A), de ontwerpwijziging van de Provinciale Structuurvisie (deel B) en de ontwerpwijziging van de Verordening Ruimte (deel C).

U kunt de wijzigingen van de structuurvisie en de verordening digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via onderstaande links: Wijziging structuurvisie: http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/kaart/NL.IMRO.9928.DOSx2010x0014832SV-OW01 Wijziging verordening: http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/kaart/NL.IMRO.9928.DOSx2010x0014832VO-OW01

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze(n) op de ontwerpwijzigingen van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte schriftelijk, per e-mail of mondeling indienen.

schriftelijke zienswijze

U kunt uw reactie sturen naar onderstaand adres: Provinciale Staten van Zuid-Holland

t.a.v. H. Maagdenberg

afdeling Ruimte en Wonen

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

e-mail

visieopzuidholland@pzh.nl

mondelinge zienswijze

U kunt een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimte en Wonen: 070-441 6919.

Gegevens vermelden

Het is belangrijk dat uw zienswijze zo concreet mogelijk is. Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens. Geef ook aan op welk onderdeel van de Eerste herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de nota van beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Eerste herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte (inclusief de nota van beantwoording) vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimte en Wonen van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070-441 7415 of emailadres visieopzuidholland@pzh.nl of via www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland.