Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 15998Overig

Bekendmaking publicatie ontwerp Agenda Landbouw

De provincie Zuid-Holland bereidt de Agenda Landbouw voor. In de Agenda Landbouw staat de visie van de provincie op een duurzame, economisch rendabele landbouw en de manier waarop deze landbouw gerealiseerd kan worden in de verschillende regio's van de provincie. De Agenda Landbouw is een uitwerking van de Provinciale Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ 2010–2020.

De ontwerp Agenda Landbouw brengt een herziening van de Provinciale Structuurvisie met zich mee t.a.v. het beleid voor maïsteelt/ruwvoederteelt en schuilstallen. Daarnaast moet de Verordening Ruimte worden herzien t.a.v. de maximale omvang van het agrarisch bouwblok en regels t.a.v. schuilstallen.

De ontwerp Agenda Landbouw, de ontwerpherziening landbouw van de Provinciale Structuurvisie en de ontwerpherziening landbouw van de Verordening Ruimte zijn van dinsdag 19 oktober 2010 tot en met maandag 29 november schriftelijk en digitaal in te zien. In deze periode kan iedereen reageren op de ontwerpen door zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp Agenda Landbouw, de ontwerp landbouw paragraaf in de Provinciale Structuurvisie en het ontwerp landbouw artikel in de Verordening Ruimte, liggen vanaf dinsdag 19 oktober 2010 tijdens kantooruren ter inzage bij het Klantencentrum informatiediensten (bibliotheek) van het provinciehuis en de secretarieën van gemeenten in Zuid-Holland. U kunt de ontwerpen, inclusief kaarten bij de ontwerp Verordening Ruimte, digitaal inzien op www.zuid-holland.nl/agendalandbouw.

U kunt de wijzigingen van de structuurvisie en de verordening digitaal raadplegen via onderstaande links: Wijziging landbouw paragraaf structuurvisie: http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/kaart/NL.IMRO.9928.DOSx2009x0020446SV-OW01

Wijziging artikel landbouw verordening: http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/kaart/NL.IMRO.9928.DOSx2009x0020446VO-OW01

De digitale versies zijn ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze(n) op de ontwerp Agenda Landbouw, de ontwerpherziening landbouw van de Provinciale Structuurvisie en de ontwerpherziening landbouw van de Verordening Ruimte schriftelijk, per e-mail of mondeling indienen.

Schriftelijke zienswijze

U kunt uw reactie sturen naar onderstaand adres:

Provinciale Staten van Zuid-Holland

t.a.v. L.G.J. van Westbroek

afdeling Water en Groen

Postbus 90602 2509

LP Den Haag

e-mail

agendalandbouw@pzh.nl

mondelinge zienswijze

U kunt een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Water en Groen, 070-441 6648.

Gegevens vermelden

Het is belangrijk dat uw zienswijze zo concreet mogelijk is. Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens. Geef ook aan over welk onderdeel van de ontwerp Agenda Landbouw, de ontwerpherziening landbouw van de Provinciale Structuurvisie en/of de ontwerpherziening landbouw van de Verordening Ruimte uw zienswijze gaat en wat uw motivering is.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de nota van beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van de ontwerpen op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Agenda Landbouw, de herziening landbouwparagraaf Provinciale Structuurvisie en de herziening landbouwartikel Verordening Ruimte vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Water en Groen, telefoon 070-441 8325 of email-adres agendalandbouw@pzh.nl of via www.zuid-holland.nl/agendalandbouw.