Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 15787Ruimtelijke plannen

Kennisgeving Ecologische Hoofdstructuur

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 21 september 2010 ingestemd met het ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie voor wat betreft de thema’s Ecologische Hoofdstructuur, ecologische verbindingszones, weidevogelleefgebieden en intensieve veehouderij.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie met ingang van dinsdag 12 oktober 2010 tot en met maandag 8 november 2010 inzien op alle gemeentehuizen van Noord-Holland en op het kantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, kamer 3096, en in verband met onze verhuizing vanaf 1 november 2010 in de Ceylonpoort 5−25 te Haarlem, kamer 7.34. Bij voorkeur graag telefonisch een afspraak maken voor inzage, tel: 023-5143816. U kunt de stukken ook downloaden van onze website: http://www.noordholland.nl/web/Digitaalloket/Inspraak/Terinzageleggingen.htmen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van opmerkingen

Met ingang van 12 oktober 2010 tot en met 8 november 2010 kan eenieder schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen maken over het hierboven genoemde stuk. De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van drs. M. Hanou, team Structuurvisie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding van ‘Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie’. U kunt uw opmerkingen ook per email versturen aan structuurvisie@noord-holland.nl, onder vermelding van ‘Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie’.