Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2010, 15246Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 september 2010, BJZ2010024786, tot wijziging van het Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak (correctie bezoldigingsregeling)

De Minister voor Wonen, Wijken in Integratie;

Gelet op artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 6, eerste en tweede lid, van het Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak wordt ‘totale arbeidsduur van maximaal 40 uur’ vervangen door: arbeidsduurfactor van 40 uur per jaar.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2009.

Den Haag, 23 september 2010

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop.