Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2010, 15145Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000602210, tot aanpassing van ministeriële regelingen op het terrein van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingsregeling BES BZK)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 75, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling decentrale regelgeving, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 79, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 51, derde lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, het Reisbesluit buitenland, het Besluit financiële verhouding 2001, artikel 4 van het Besluit van 8 januari 2001, houdende regels inzake het beschikbaar stellen van ambtenaren aan de Nederlandse Antillen en Aruba, gewijzigd bij Besluit van 30 augustus 2004, artikel 7 van de Wet tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden BES, de artikelen 3, tweede lid, 5, eerste en derde lid, en 6, eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenwet ambtenaren BES, de artikelen 15, zesde lid, onderdeel a, 28, onderdeel a, 30, 31, 73, derde lid, onderdeel a, en 81, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES, artikel 2a van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Verplaatsingskostenbesluit 1989;

Besluit:

HOOFDSTUK I

§ 1. Wijzigingen in Nederlandse regelingen

ARTIKEL I

In artikel 1, onderdelen f en i, van de Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea wordt ‘de Nederlandse Antillen en Aruba’ vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL II

De Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Indien het afkondigingsblad van het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba elektronisch wordt uitgegeven, draagt het bestuurscollege er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het afkondigingsblad voldoen aan de eisen, genoemd in het eerste lid.

B

In artikel 2 wordt onder vernummering van het vierde lid tot het vijfde lid, na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. Het bestuurscollege draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 143, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, versie 4.0, dat ter inzage is gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag.

ARTIKEL III

De Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt als volgt gewijzigd:

A

In het kopje van paragraaf 2a van hoofdstuk 4 wordt ‘naar de Nederlandse Antillen of Aruba’ vervangen door: naar het Caribische deel van het Koninkrijk.

B

In artikel 46a, eerste lid, en in bijlage 1, onder punt 9, wordt ‘de Nederlandse Antillen of Aruba’ vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

ARTIKEL IV

In artikel 41, onderdelen c en f, van de Regeling gratificatie bij ambtsjubileumwordt ‘de Nederlandse Antillen en Aruba’ vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL V

In artikel 7 van de Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefondswordt ‘van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Arubaanse of Nederlands-Antilliaanse afkomst’ vervangen door ‘afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba’ en wordt ‘op de Nederlandse Antillen of Aruba’ vervangen door: op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL VI

In artikel 6 van de Regeling onderzoeksraad voor de veiligheidwordt de zinsnede ‘dan wel aan de Nederlandse Antillen of Aruba in geval het een Nederlands-Antilliaans of een Arubaans zeeschip betreft’ vervangen door: dan wel aan Aruba, Curaçao of Sint Maarten indien het een zeeschip uit Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten betreft.

ARTIKEL VII

De Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar de Nederlandse Antillen en Aruba 2006 wordt als volgt gewijzigd:

A

In deze regeling wordt ‘de Nederlandse Antillen of Aruba’ telkens vervangen door ‘Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba’ met uitzondering van artikel 6.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘Nederland’ vervangen door: het Europese deel van Nederland’.

2. In de aanhef van het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘Nederland naar de Nederlandse Antillen of Aruba’ vervangen door: het Europees deel van Nederland naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba’.

3. In het eerste lid, onderdeel g, wordt ‘de Nederlandse Antillen en/of Aruba’ vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba’.

4. In het eerste lid, onderdeel i, wordt ‘tussen de eilanden van de Nederlandse Antillen en tussen de Nederlandse Antillen en Aruba’ vervangen door: tussen de eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderling.

C

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba 2006.

D

De bijlage komt als volgt te luiden:

Bijlage

Tarieflijst

Vergoeding van de in artikel 3, eerste lid, onder f, genoemde kosten voor maandhuur en water- en energiekosten per maand:

 • Aruba: Af 4.300,00

 • Curaçao: Naf 4.000,00

 • Sint Maarten: USD 3.200,00

 • Bonaire: USD 2.235,00

 • Sint Eustatius: USD 1.788,00

 • Saba: USD 1.788,00

Vergoeding van de in artikel 3, eerste lid, onder f, genoemde kosten voor overnachting indien geen bewijsstukken worden overgelegd:

€ 11,35 per overnachting.

Maximumvergoeding op grond van artikel 3, eerste lid, onder g: € 227,00.

Artikel VIII

De Reisregeling buitenland wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift bij artikel 2, 3, eerste lid, en 4, eerste lid, wordt ‘Nederland’ vervangen door: het Europees deel van Nederland.

B

De bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende tarief logies- en overige kosten vervallen:

Nederlandse Antillen

170

84

2. Na:

Bolivia

  

La Paz

89

40

Overige

67

34

   

wordt ingevoegd:

Bonaire

170

84

3. Na:

Cuba

  

Havana

85

56

Overige

76

35

   

wordt ingevoegd:

Curaçao

170

84

4. Na

Singapore

182

103

   

wordt ingevoegd:

Sint Maarten

170

84

   

Sint Eustatius

170

84

5. Na:

Rwanda

  

Kigali

161

55

Overige

150

39

   

wordt ingevoegd:

Saba

170

84

B

Bijlage II, tabel II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘Nederlandse Antillen: Willemstad’ vervalt.

2. Na ‘Bolivia: Santa Cruz’ wordt ingevoegd: Bonaire: Kralendijk.

3. Na ‘Cuba: Havanna’ wordt ingevoegd: Curaçao: Willemstad.

4. Na ‘Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)’ wordt ingevoegd: Saba: The Bottom.

5. Na ‘Singapore: Singapore’ wordt ingevoegd ‘Sint Eustatius: Oranjestad’ en ‘Sint Maarten: Philipsburg’.

ARTIKEL IX

In artikel 6, tweede lid, van de Verplaatsingskostenregeling 1989 wordt de zinsnede ‘binnen de Nederlandse Antillen dan wel van de Nederlandse Antillen naar Aruba of omgekeerd’ vervangen door: binnen het Caribische deel van het Koninkrijk.

ARTIKEL X

Het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt als volgt gewijzigd:

A

In Bijlage 3 wordt ‘de Nederlandse Antillen of Aruba’ vervangen door: Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba’.

B

Bijlage 4 komt als volgt te luiden:

BIJLAGE 4
Woonlasten ad artikel 5.1 tweede lid

A. De huurplafonds bedragen:

Aruba

Af 3.000

Curaçao

Naf 2.800

Sint Maarten

USD 2.300

Bonaire

USD 1.564,25

Sint Eustatius

USD 2.300

Saba

USD 2.000

B. Huurplafonds ongehuwde belanghebbende:

Aruba

Af 2.700

Curaçao

Naf 2.500

Sint Maarten

USD 2.000

Bonaire

USD 1.396,65

Sint Eustatius

USD 2.000

Saba

USD 2.000

§ 2. Wijzigingen in regelingen van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

ARTIKEL XI

De Beheersregelen BES fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Artikel 1
 • 1. Het beheer betreffende het BES fonds ziektekosten overheidsgepensioneerden, verder te noemen het Fonds, wordt beheerst door de hierna volgende regelen.

 • 2. In deze regeling wordt onder de Minister verstaan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de Sociale Verzekeringsbank’ telkens vervangen door ‘de Stichting BES Pensioenfonds’ en ‘de directie’ door ‘het bestuur’.

2. ‘Directeur van het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden’ wordt telkens vervangen door: Directeur van het BES fonds ziektekosten overheidsgepensioneerden.

3. In het tweede lid wordt ‘de Gouverneur’ vervangen door: de Minister.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de Gouverneur’ vervangen door: de Minister.

2. In het derde lid wordt ‘in dienst van de Nederlandse Antillen’ vervangen door: aangesteld om in dienst van de staat op Bonaire, Sint Eustatius of Saba werkzaam te zijn.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het woord ‘landsbesluit’ vervangen door: beschikking van de Minister.

2. In het tweede lid wordt ‘de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken’ vervangen door: de Sectorale Overlegcommissie BES, bedoeld in het Besluit overlegstelsels BES.

3. In het derde lid wordt ‘Nederlandse Antillen’ vervangen door: openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

E

Artikel 8 vervalt.

F

In artikel 17 wordt ‘de Gouverneur’ telkens vervangen door: de Minister.

G

In artikel 19 wordt ‘NAF 150,-’ vervangen door: USD 83,80.

H

In artikel 23, eerste lid, onder 7e, wordt ‘de Nederlandse Antillen’ vervangen door: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

I

In artikel 24, eerste volzin, wordt ‘de Gouverneur’ vervangen door: de Minister.

J

Artikel 25 komt als volgt te luiden:

Artikel 25

Deze regeling berust op artikel 7 van de Wet tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden BES.

K

Artikel 26 komt als volgt te luiden:

Artikel 26

Deze regeling komt te luiden: Beheersregelen BES fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerde BES.

ARTIKEL XII

De Regeling aanwijzing met wachtgeld gelijkgestelde periodieke uitkeringen BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Deze regeling berust op artikel 3, tweede lid, van de Pensioenwet ambtenaren BES.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing met wachtgeld gelijkgestelde periodieke uitkeringen BES.

ARTIKEL XIII

De Regeling aanwijzing niet-werknemer BES wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In deze regeling wordt ‘overheidsdienaar’ vervangen door: werknemer.

2. In deze regeling wordt ‘landsverordening’ vervangen door: wet.

B

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze regeling wordt onder wet verstaan: de Pensioenwet ambtenaren BES.

In deze regeling wordt onder openbare lichamen verstaan: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

C

In artikel 2, onderdeel b, wordt ‘Nederlandse Antillen’ telkens vervangen door ‘openbare lichamen’ en vervalt in onderdeel e ‘van een eilandgebied’.

D

In artikel 4 wordt ‘een dienstbetrekking’ vervangen door: één dienstbetrekking.

E

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Deze regeling berust op artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenwet ambtenaren BES.

F.

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing niet-werknemer BES.

ARTIKEL XIV

De Regeling continudiensttoelage BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

De bij de Huizen van Bewaring werkzame ambtenaar, die ingevolge het voor hem geldende werkrooster in continudienst werkzaam is, ontvangt een continudiensttoelage met inachtneming van het bepaalde in de volgende artikelen.

B

In artikel 3 wordt ‘De bij in artikel 1 bedoelde departementen, diensten of korpsen werkzame ambtenaar’ vervangen door: De in artikel 1 bedoelde ambtenaar.

C

In artikel 4 wordt ‘f 120,- vervangen door ‘USD 67,04’ en wordt ‘f 90, - vervangen door ‘USD 50,28’.

D

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Gedurende de tijd dat de in artikel 1 bedoelde ambtenaar vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden zonder behoud van inkomen geniet dan wel geschorst is of in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te verrichten, ontvangt hij geen continudiensttoelage.

E

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Deze regeling berust op artikel 28, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES.

F

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling continudiensttoelage BES.

ARTIKEL XV

De Regeling criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B.1997, no. 312)’ vervangen door: werknemer in de zin van de Pensioenwet ambtenaren BES.

B

In artikel 3 wordt ‘de rechtspersoon de Nederlandse Antillen of enig eilandgebied van de Nederlandse Antillen’ telkens vervangen door: de voormalige rechtspersoon de Nederlandse Antillen of het voormalige eilandgebied Bonaire, Sint Eustatius of Saba, dan wel de Staat der Nederlanden of het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

C

In artikel 4 wordt ‘het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen’ vervangen door: de Stichting BES Pensioenfonds.

D

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Deze regeling berust op artikel 5, eerste en derde lid, van de Pensioenwet ambtenaren BES.

E

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon BES.

ARTIKEL XVI

De Regeling functioneringgesprekken BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden ‘deze beschikking’ en ‘de Nederlandse Antillen’ vervangen door ‘deze regeling’ respectievelijk ‘het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba’.

2. In het tweede lid wordt ‘deze beschikking’ vervangen door: deze regeling.

B

In artikel 4, eerste lid, worden ‘deze beschikking’ en ‘de Landsoverheid’ vervangen door ‘deze regeling’ respectievelijk ‘de staat’.

C

In artikel 5, derde lid, wordt ‘deze beschikking’ vervangen door: deze regeling.

D

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Deze regeling berust op artikel 15, zesde lid, onderdeel a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES.

E

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling functioneringsgesprekken BES.

F

De bijlage komt te luiden:

Bijlage bij artikel 4, eerste lid

HET GESPREKSFORMULIER VOOR DE VASTLEGGING VAN EEN FUNCTIONERINGSGESPREK

Datum van vorige F-gesprek:

Datum huidige F-gesprek:

Naam:

Dienst:

 

Afdeling:

Achternaam:

Functienaam:

 

Huidige schaal: ...

Identiteit nr.:

sinds:

 

Eindschaal:

Naam leidinggevende

Functie leidinggevende

  

De twee voorlaatst uitgeoefende functies en periodes:

Functienaam

Van

Tot

   
   

AGENDAPUNTEN

Ingebracht door de functionaris

Ingebracht door de m leidinggevende

  
  
  

EVALUATIE VAN DE AFGELOPEN PERIODE:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFSTEMMING OVER DE KOMENDE PERIODE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afspraken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit verslag is een juiste weergave van het gesprek.

Naam medewerker:

Naam de leidinggevende:

  

Handtekening:

Handtekening:

  

Datum: ..../.... /......

Datum: ..../.... /......

Toelichting op het Gespreksformulier
1. Algemeen

De personele gegevens op het voorblad van het formulier kunnen door de afdeling P & O, of de ambtenaar die daarvoor aangewezen is, tevoren ingevuld worden. De bedoeling daarvan is dat de leidinggevende wellicht relevante achtergrondinformatie ter plaatse ter beschikking heeft. Een gesprek met een reeds lange tijd in dienst zijnde functionaris kan bijvoorbeeld anders zijn als dat deze pas sinds kort in dienst is.

In deze paragraaf van de toelichting zal de ondergetekende de onderscheidene onderdelen op het formulier toelichten.

2. Agendapunten

Bij de uitnodiging voor het gesprek heeft de leidinggevende aan de functionaris verzocht om zich goed voor te bereiden en de onderwerpen die hij aan de orde wil stellen op te schrijven. Bij aanvang van het gesprek worden van beide betrokkenen de gewenste besprekingspunten genoteerd op het formulier. Bovendien worden er afspraken gemaakt op welk moment en in welke volgorde deze onderwerpen aan de orde komen.

3. Evaluatie van de afgelopen periode

Mede aan de hand van de functiebeschrijving wordt nagegaan welke taken er wel of niet gedaan zijn. De redenen worden daarbij besproken en kunnen tot nieuwe afspraken leiden. Het is dus zeker niet zo dat bij voorbaat de taken die niet gedaan zijn een negatief beeld geven over het functioneren van de medewerker. De zienswijze van de medewerker dient duidelijk bij alle onderwerpen aan de orde te komen.

De evaluatie van de gemaakte afspraken is een belangrijk onderdeel van het gesprek.

Tot slot wordt hier gesproken over de samenwerking. Daarbij kan ook nader ingegaan worden op de attitude van de medewerker en de leidinggevende.

4. Afstemming over de komende periode

Bij dit onderdeel van het gespreksformulier vindt de verslaglegging plaats van het overleg dat noodzakelijk is om te komen tot de afspraken die vermeld worden op de laatste pagina van het gespreksformulier. Bovendien wordt er gesproken over de kwaliteits- en loopbaanontwikkeling en kunnen verdere bijzonderheden worden vermeld. Ook kunnen hier de ‘vertrouwelijke’ afspraken vermeld worden.

5. Afspraken

Zoals bij artikel 9, vijfde lid, is vermeld blijven deze afspraken buiten de vertrouwelijkheid van het gespreksformulier. Hier dienen de werkafspraken over de taken, produktie, kwaliteit, tijdsplanning en dergelijke op een objectieve en concreet (toetsbare) manier vermeld te worden.

Er dient voor gewaakt te worden dat afspraken die van vertrouwelijke aard zijn, en niet voor een ander bedoeld zijn, hier vermeld worden. Deze dienen op de vorige pagina vermeld te zijn.

Bij de ‘afspraken’ wordt ook vastgelegd hoe men de genoemde taken, resultaten, wijze van functievervulling en de daarvoor benodigde randvoorwaarden denkt te realiseren.

Deze ‘afspraken’ kunnen gekopieerd worden en ten behoeve van de bewaking van de gewenste voortgang worden gebruikt.

Artikel XVII

De Regeling huisvestingstoelage en overtocht kinderen ambtenaren BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze regeling wordt onder ambtenaar verstaan: de ambtenaar in dienst van de staat die een betrekking bekleedt, waaraan verbonden is een jaarlijkse bezoldiging, welke genoemd wordt in het Bezoldigingsbesluit 1998 BES.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede ‘die op Aruba, Bonaire of op de Bovenwindse Eilanden standplaats heeft, vervalt.

2. De frase ‘op het eiland,’ wordt vervangen door: op het openbaar lichaam.

3. De frase ‘op een ander eiland van de Nederlandse Antillen’wordt vervangen door: elders in het Caribische deel van het Koninkrijk.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘ƒ NAf. 250,= (tweehonderdvijftig gulden)’ vervangen door: USD 140, - (honderdveertig US Dollar).

2. In het tweede lid vervalt: , behoudens het bepaalde in het volgende lid,

3. Onder vernummering van het vierde lid naar het derde lid, vervalt het derde lid.

D

In artikel 4, vierde lid, wordt ‘het vierde lid van artikel 3’ vervangen door: het derde lid van artikel 3.

E

In artikel 5 wordt ‘de Inspecteur van het Onderwijs’ vervangen door: de Inspecteur van het onderwijs.

F

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Deze regeling berust op artikel 81 van de Wet materieel ambtenarenrecht BES

G

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling huisvestingstoelage en overtocht kinderen ambtenaren BES.

ARTIKEL XVIII

De Regeling kinder-, kostwinner- en detacheringstoelage BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In de bepalingen van deze regeling wordt ‘dit landsbesluit’ telkens vervangen door: deze regeling.

B

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, onderdeel a, wordt ‘Nederlandse Antillen’ vervangen door: staat.

2. In onderdeel b wordt ‘Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159)’ vervangen door: Wet materieel ambtenarenrecht BES.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De kindertoelage bedraagt per jaar USD 67,04 voor één kind, USD 100,56 voor twee kinderen en USD 134,08 voor meer dan 2 kinderen, vermeerderd met het in onderstaande kolom 1 aangegeven percentage van bezoldiging en met inachtneming van de in de onderstaande kolommen 2 en 3 aangegeven minima en maxima:

Aantal

1

2

3

Kinderen

percentage

minima

maxima

1

5

USD 87,15

USD 368,72

2

9,5

USD 174,30

USD 703,91

3

13,5

USD 261,45

USD 1005,59

4

16,5

USD 348,60

USD 1173,18

5

19

USD 435,75

USD 1340,78

6

21,5

USD 522,91

USD 1508,38

7

24

USD 610,06

USD 1675,98

8

26,5

USD 697,21

USD 1843,58

9

29

USD 784,36

USD 2011,17

10

31,5

USD 871,51

USD 2178,77

2. In het tweede lid wordt ‘f 1.560,– en f 3.900,–’ vervangen door ‘USD 871,51 en USD 2178,77’ en wordt ‘f 156 onderscheidenlijk f. 300,–’ vervangen door ‘USD 87,15 onderscheidenlijk USD 167,60’.

D

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘indien hij gehuwd in de zin van artikel 31 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) zou zijn aangemerkt’ vervangen door: indien hij gehuwd is of gehuwd is geweest, of, als het een vrouwelijke ambtenaar betreft, indien zij gehuwd is geweest en niet is hertrouwd.

E

In artikel 7, onder a, wordt ‘Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht’ vervangen door: Wet materieel ambtenarenrecht BES.

F

In artikel 10, tweede lid, wordt ‘guldens’ vervangen door: dollars.

G

In artikel 12 wordt ‘de Minister, die de toelage heeft toegekend’ vervangen door: het bevoegd gezag.

H

Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

Deze regeling berust op artikel 31, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES.

I

Artikel 16 komt te luiden:

Artikel 16

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kinder-, kostwinner- en detacheringstoelage BES.

ARTIKEL XIX

De Regeling standplaatstoelage ambtenaren BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, komt te luiden:

1. Aan de ambtenaar in dienst van de staat, werkzaam op Sint Eustatius of Saba en wonende op Sint Eustatius of Saba of in Sint Maarten wordt een toelage van zestien en drietiende procent van zijn bezoldiging, eventueel vermeerderd met de persoonlijke toelage en of bonus krachtens de voor hem geldende bezoldigingsregeling, naar boven afgerond tot het naaste bedrag in US dollars, dat een veelvoud is van twaalf, toegekend. Deze toelage wordt aan de ambtenaar uitbetaald tegelijk met zijn bezoldiging. De ambtenaar die wegens een dienstreis of detachering tijdelijk in het openbaar lichaam Sint Eustatius of Saba verblijft, geniet de in de eerste volzin bedoelde toelage niet.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Deze regeling berust op de artikelen 30 en 31 van de Wet materieel ambtenarenrecht BES.

C

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling standplaatstoelage ambtenaren BES.

ARTIKEL XX

De Regeling vergoeding vervoermiddelen 1950 BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Voor het gebruik van een eigen auto of motorrijwiel ten behoeve van de dienst wordt aan de ambtenaren in dienst van de staat, niet zijnde de ambtenaren, genoemd in artikel 3, kilometergeld vergoed:

  voor de eerste 500 km of minder per maand

  auto

  motorrijwiel

  USD 0,34 per km

  USD 0,03 per km

  daarboven per maand

  auto

  motorrijwiel

  USD 0,18 per km

  USD 0,02 per km

B

Artikel 2 vervalt.

C

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Voor het gebruik van een eigen auto ten behoeve van de dienst genieten de navermelde ambtenaren een vaste jaarlijkse vergoeding naar reden van de daarbij vermelde bedragen:

Godsdienstleraar bij de Anglicaanse Gemeente op Saba

USD 435,75

Predikant bij de Protestantse gemeente op Bonaire

USD 2258,38

R.K. Geestelijke op Saba

USD 1423,46

D

Artikel 6, derde lid, vervalt.

E

Artikel 7, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt ‘De Administrateur van Financiën’ vervangen door: Het bevoegd gezag.

2. In het zevende lid wordt ‘de Administrateur van Financiën’ vervangen door: het bevoegd gezag.

F

In artikel 8 wordt ‘de vergoedingen bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5’ vervangen door: de vergoeding bedoeld in artikel 3.

G

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Deze regeling berust op artikel 73, derde lid, onderdeel a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES.

H

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding vervoermiddelen 1950 BES.

ARTIKEL XXI

De Voorschottenregeling BES worst als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

Aan personen, die ten laste van de Staat inkomsten genieten kunnen door het bevoegd gezag in de na te noemen gevallen voorschotten worden verleend:

2. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. op bezoldigingen (verlofs- en non-activiteitsbezoldigingen daaronder begrepen) ter voldoening van overtochtskosten van leden van het gezin van een ambtenaar, die door hem naar het Europese deel van Nederland of het buitenland worden gezonden vóór hij zelf daarheen vertrekt of omgekeerd, ook al heeft hij op dat ogenblik zelf nog geen recht op vrije overtocht;.

3. In onderdeel e vervalt ‘, pensioenen’.

4. In onderdeel f vervalt ‘, pensioenen’ en wordt ‘de Minister van Financiën’ vervangen door: het bevoegd gezag.

B

In artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘de Minister van Financiën’ wordt telkens vervangen door: het bevoegd gezag.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

 • a. Na ‘doch niet meer dan het passagegeld rechtstreeks naar’ wordt ‘ het Europese deel van’ ingevoegd.

 • b. Het derde volzin komt te luiden:

  Wanneer de persoon aan wie het voorschot is verleend zelf de reis naar het Europese deel van Nederland of het buitenland of omgekeerd onderneemt, wordt hetgeen dan nog van het voorschot verschuldigd is, verrekend met de aan hem uit te betalen gelden.

 • c. In de vierde volzin wordt ‘, het wachtgeld of het pensioen’ vervangen door: of het wachtgeld.

C

In artikel 3, zesde lid, wordt ‘de Minster van Financiën’ vervangen door: het bevoegd gezag.

D

Artikel 4 vervalt.

E

In artikel 5 komt ‘ten laste van de geldmiddelen van de Nederlandse Antillen’ te vervallen, wordt ‘de Gevolmachtigde Minister’ vervangen door ‘het bevoegd gezag’ en wordt ‘'s Lands kas’ vervangen door ‘de Staatskas’.

F

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Deze regeling berust op artikel 2a van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES.

G

Er wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende:

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorschottenregeling BES.

HOOFDSTUK II. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL XXII

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling BES BZK.

ARTIKEL XXIII

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling is onderdeel van het pakket regelgeving, dat nodig is voor de totstandkoming van de nieuwe staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen binnen het Nederlandse staatsbestel. De regeling bevat enerzijds aanpassing van bestaande Nederlandse ministeriële regelingen die meteen bij aanvang van de nieuwe positie in de openbare lichamen worden ingevoerd. Anderzijds bevat deze regeling wijzigingen van Nederlands-Antilliaanse regelingen die in de openbare lichamen als ministeriële regeling zullen gelden.

De wijzigingen van de Nederlands-Antilliaanse regelgeving betreft voor een belangrijk deel min of meer technische aanpassingen, zoals de gebruikte terminologie, de (her)verdeling van bevoegdheden over de verschillende organen, het expliciteren van de grondslag en het bepalen van een nieuwe citeertitel. Slechts de wijziging van de regeling elektronische bekendmaking decentrale overheden verdient een toelichting.

Voor wat betreft de gehanteerde algemene uitgangspunten bij de technische aanpassing van de Nederlandse en de van oorsprong Nederlands-Antilliaanse regelingen wordt verwezen naar het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet BES (Kamerstukken II, 2008/09, 31 959, nr. 3, blz. 5–7). Voor wat betreft de aanpassing van de regelingen op het niveau van ministeriële regelingen kan hieraan nog worden toegevoegd, dat de nieuwe wettelijke grondslag steeds uitdrukkelijk in de desbetreffende ministeriële regeling wordt vermeld.

Artikel II wijziging Regeling elektronische bekendmaking decentrale overheden

Onderdeel A

Indien het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba ervoor kiest om het afkondigingsblad elektronisch uit te geven, dient deze elektronische uitgifte te voldoen aan dezelfde eisen als in het Europese deel van Nederland gelden voor de elektronische uitgifte van publicatiebladen van decentrale overheden. Op deze manier wordt de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van de bekendmaking gewaarborgd.

Onderdeel B

De beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 143, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba dient met inachtneming van de delen III, IV en VI van het in onderdeel B genoemde Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving plaats te vinden. Deze teksten worden gepubliceerd op www.overheid.nl.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten.