stcrt-2010-1514-001.png Kennisgeving intrekking vergunning Heijmans Wegenbouw BV te Rosmalen voor asfaltcentrale op industrieterrein Oevers-D te Meppel

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) de vergunning zoals bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wm, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een asfaltcentrale in Meppel ingetrokken.

De intrekking betreft een asfaltmengcentrale, alsmede voor de op- en overslag van minerale grondstoffen en het stallen van materieel.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging

U kunt het besluit tot intrekking gedurende zes weken inzien vanaf 4 februari 2010:

  • bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (contactpersoon de heer G.H. Wortelboer, Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving), telefoonnummer (0522) 85 05 77;

  • bij de provincie Drenthe, bezoekadres: Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt de tekst van het besluit ook digitaal bekijken op www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 4 februari 2010 tot en met 17 maart 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage (telefoonnummer (070) 426 44 26). Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed is vereist, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Inlichtingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S.J. Koornstra van de afdeling Duurzame Ontwikkeling, telefoonnummer (0592) 36 55 88.

Naar boven