Kennisgeving ontwerpbesluiten voor Gasopslag Bergermeer

Met ingang van 30 september 2010 tot en met 10 november 2010 liggen de ontwerpbesluiten voor Gasopslag Bergermeer ter inzage. Deze ontwerpbesluiten doorlopen gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

Achtergrond

Taqa Energy B.V. wil een ondergrondse gasopslag aanleggen in het aardgasveld dat op circa 2.200 meter diepte ligt onder de Bergermeer ten westen van Alkmaar: Bergermeer Gasopslag. Deze gasopslag dient ertoe om in de winters tijdig voldoende gas te kunnen blijven leveren. Hiermee vervangt een dergelijke seizoensopslag de wegvallende flexibiliteit van het gasveld bij Slochteren dat uitgeput begint te raken. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland.

Ten behoeve van deze gasopslag is benodigd de aanpassing van de winningslocatie Bergermeer te Bergen, een nieuwe gasbehandelings- en gascompressie-installatie te Alkmaar, leidingen daartussen en leidingen naar de bestaande piekgasinstallatie te Alkmaar en naar aansluitpunten op het hoofdaardgasnet.

De gasbehandelings- en gascompressielocatie, de gasleidingen die dienen als verbinding tussen deze locatie, een gasopslaglocatie en voor de aansluiting op het hoofdaardgasnet zullen worden vastgelegd in een rijksinpassingsplan dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Het inpassingsplan gaat, na vaststelling, deel uitmaken van het desbetreffende bestemmings-plan van de betrokken gemeenten. Ook bevordert de minister van EZ als aangewezen minister de gecoördineerde voorbereiding van alle op aanvraag en ambtshalve te nemen besluiten die nodig zijn voor de aanleg en uitvoering van dit project. Al deze besluiten doorlopen gelijktijdig dezelfde procedure.

Ontwerpbesluiten

Binnenkort worden de ontwerpen van het inpassingsplan en van de uitvoeringsbesluiten voor het project Bergermeer Gasopslag ter inzage gelegd. Voor het rijksinpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om in beeld te brengen welke gevolgen het project heeft voor het milieu. Ook dat MER wordt ter inzage gelegd.

Voor de gasbehandelings- en gascompressielocatie, de opslaglocatie, aanleg van gasleidingen tussen de locaties en de aansluiting op het hoofdaardgasnet zijn diverse op aanvraag te nemen besluiten van diverse bestuursorganen benodigd. De volgende besluiten doorlopen gelijktijdig dezelfde procedure. De minister van EZ legt naast het ontwerp-rijksinpassingsplan en het MER, de ontwerpen van de volgende besluiten ter inzage:

College van Burgemeester en Wethouders van Alkmaar:

1.

Bouwvergunning Gasbehandelingsinstallatie (ex art. 40 en 56a Woningwet)

2.

Bouwvergunning tijdelijke accommodaties en leidingaanleg bij Boekelermeer (ex art. 40 en 45 Woningwet)

3.

Bouwvergunning tijdelijke accommodaties bij leidingaanleg (ex art. 40 en 45 Woningwet)

4.

Tijdelijke vrijstelling verhardingen buiten het Plangebied (ex art. 3.22 Wro)

5.

Toestemming zwaardere aslasten op toegangsweg naar privéweg Egmondermeer/Meerweg (ex art. 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens)

6.

Vergunning afvoerbemalingsleidingen over diverse wegen (ex APV art. 2.1.5.1 lid 1)

 

Vergunning tijdelijke werkweg en kruisende wegen met open ontgraving (ex APV art. 2.1.5.2 lid 1)

 

Vergunning tijdelijke uitweg (ex APV art. 2.1.5.3 lid 1)

 

Ontheffing geluidhinder (ex APV art. 4.1.6 lid 2)

 

Ontheffing parkeren grote voertuigen (ex APV art. 5.1.8 lid 3)

Ministers van EZ en VROM en de minister wie het mede aangaat:

7.

Vervallen

8.

Bouwvergunning Bergermeer (ex art. 40 Woningwet)

9.

Lichte Bouwvergunning stroominkoopstation (ex art. 44 lid 2, 46 Woningwet, jo Besluit bouw- vergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken)

10.

Bouwvergunning tijdelijke boortoren, geluidsscherm, keten en containers (ex art. 40 en 45 Woningwet)

11.

Bouwvergunning tijdelijke keet (ex art. 40 en 45 Woningwet)

12.

Bouwvergunning tijdelijke accommodaties bij leidingaanleg (ex art. 40 en 45 Woningwet)

13.

Tijdelijke vrijstelling verhardingen buiten het plangebied (ex art. 3.22 Wro)

14.

Ontheffing afvoerbemalingsleidingen over diverse wegen (ex APV art. 2.10 lid 3)

 

Vergunning tijdelijke werkweg en kruisende wegen met open ontgraving (ex APV art. 2.11 lid 1)

 

Vergunning tijdelijke uitweg (ex APV art. 2.12 lid1)

 

Vergunning afvoerbemalingsleidingen over openbaar water (ex APV art. 5.24 lid 1)

 

Ontheffing verkeer in natuurgebieden (ex APV art. 5.33 lid 5)

 

Ontheffing geluidhinder (ex APV art. 4.6 lid 2)

College van Burgemeester en Wethouders van Heiloo:

15.

Bouwvergunning tijdelijke accommodaties (ex art. 40 en 45 Woningwet)

16.

Tijdelijke vrijstelling verhardingen buiten het plangebied (ex art. 3.22 Wro)

17.

Ontheffing afvoerbemalingsleidingen over weg (ex APV art. 2.1.5.1 lid 2)

 

Melding afvoerbemalingsleidingen over openbaar water (ex APV art. 5.3.3 lid 2)

 

Ontheffing tijdelijke werkweg en kruisende wegen met open ontgraving (ex APV art. 2.1.5.2 lid 1)

 

Vergunning tijdelijke uitwegen (ex APV art. 2.1.5.3 lid 1)

 

Ontheffing geluidhinder (ex APV art. 4.1.5 lid 2) art. 5.4.2 lid 5)

College van Burgemeester en Wethouders van Schermer:

18.

Bouwvergunning voor tijdelijke accommodaties (ex art. 40 en 45 Woningwet)

19.

Tijdelijke vrijstelling verhardingen buiten het plangebied (ex art. 3.22 Wro)

Burgemeester en Wethouders van Schermer:

20.

Vergunning tijdelijke werkweg (ex APV art. 2.1.5.2 lid 1)

 

Vergunning tijdelijke uitweg (ex APV art. 2.1.5.3 lid 1)

 

Vergunning afvoerbemalingsleidingen over Openbaar (ex water APV art. 5.3.1 lid 1)

 

Ontheffing overige geluidhinder (ex APV art. 4.1.5 lid 2)

 

Ontheffing geluidhinder in de open lucht (ex APV art. 4.1.5a lid 2)

 

Ontheffing geluidhinder door vrachtwagens (ex APV art. 4.1.5d lid 2)

Minister van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit:

21.

Ontheffing Flora- en Faunawet (ex art. 75 Ffw)

College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

22.

Revisie Milieuvergunning Bergermeer, ondergronds gedeelte (ex art. 8.4 Wm)

23.

Ontheffing stiltegebied voor aanleg leidingen (ex PMV, tranche 5a art. 9.4)

24.

Vergunning Natuurbeschermingswet (ex art. 19d Nbw)

25.

Ontheffing plaatsing elektriciteitsinkoopstation aan Bergerweg (ex Wegenverordening art. 7 lid 2)

26.

Ontheffing aanpassing Bergerweg & Hoeverweg (ex Wegenverordening art. 6 lid 3 en 4)

27.

Ontheffing kruisende Retourbemaling met Hoeverweg N512 en uitweg op de parallelweg N244 (ex Wegenverordening art. 9 lid 2 en art. 6 lid 2)

28.

Vergunning ondergronds kruisende leidingen met de Hoeverweg (N512) (ex Wegenverordening art. 8 lid 4)

 

Vergunning ondergronds kruisende leidingen met Westdijk N244) (ex Wegenverordening art. 8 lid 4)

 

Vergunning ondergronds kruisende leidingen met Noord-Hollandsch Kanaal (ex art. 13, lid 2 Scheepvaart-wegenverordening Noord-Holland 1995)

29.

Vergunning grondwateronttrekking Bergermeer (ex art. 14 Grondwaterwet jo. Grondwaterverordening Noord-Holland 1999)

30.

Vergunning grondwateronttrekking voor aanleg leidingen (ex art. 14 Grondwaterwet jo. Grondwater-verordening Noord-Holland 1999)

31.

Vergunning grondwateronttrekking Boekelermeer (ex art. 14 Grondwaterwet jo. Grondwaterverordening Noord-Holland 1999)

32.

Ontheffing injectie op het retourveld bij Hoeverweg (ex art. 25 Lozingenbesluit bodembescherming)

33.

Ontheffing injectiebemaling afkomstig van Bergermeer (ex art. 25 Lozingenbesluit bodembescherming)

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hollands Noorderkwartier:

34.

Wvo-vergunning lozing leidingaanleg bij Heilooërbos (ex art. 1 Wvo)

 

Wvo-vergunning lozing aanleg Boekelermeer (ex art. 1 Wvo)

 

Whh-vergunning lozing leidingaanleg bij Heilooërbos (ex art. 24 Whh)

 

Whh-vergunning lozing aanleg Boekelermeer (ex art. 24 Wet op de Whh)

35.

Ontheffing kruising leidingen onder Bergerringsloot (ex Keur art. 29 lid 1 [ontheffing voor art. 5 t/m 20])

 

Ontheffing kruising leidingen onder Hoevervaart (ex Keur art. 29 lid 1 [ontheffing voor art. 5 t/m 20])

 

Ontheffing kruising leidingen onder Ringsloot (Kade/plasdras) (ex Keur art. 29 lid 1 [ontheffing voor art. 5 t/m 20])

 

Ontheffing kruising leidingen onder Zirkoonstraat (ex Keur art. 29 lid 1 [ontheffing voor art. 5 t/m 20])

 

Ontheffing kruising leidingen onder Noord-Hollandsch Kanaal (ex Keur art. 29 lid 1 [ontheffing voor art. 5 t/m 20])

36.

Ontheffing overige watergangen en wegen onder beheer HHNK (ex Keur art. 29 lid 1 [ontheffing voor art. 5 t/m 20])

37.

Ontheffing tijdelijke en permanente verhardingen, tijdelijke verbreding toegangsweg en afwatering Bergermeer (ex Keur art. 29 lid 1 [ontheffing voor art. 5 t/m 20])

38.

Ontheffing brug brandweeropgang Boekelermeerweg (ex Keur art. 29 lid 1 [ontheffing voor art. 5 t/m 20])

Minister van Verkeer en Waterstaat:

39.

Vergunning kruisende leidingen met A9 (ex art. 2 Wbr)

40.

Spoorwegenvergunning kruisende leidingen met spoorlijn Alkmaar-Uitgeest (ex art. 19 Sww)

Economische Zaken:

41.

Pijpleidingvergunning (ex art. 94 jo 95 Mijnbouwbesluit)

42.

Instemming revisie opslagplan (ex art. 39 Mijnbouwwet jo. art. 26 Mijnbouwbesluit)

43.

Revisie Milieuvergunning Bergermeer bovengronds deel (ex art. 8.4 Wm jo. 141c lid 2 Mijnbouwwet)

44.

Milieuvergunning inrichting Boekelermeer (ex art. 8.1 lid 1 Wm)

Overname bevoegdheid door ministers van EZ en VROM en de minister wie het mede aangaat

De aanvragen om vergunningen die zijn ingediend bij de gemeente Bergen worden verleend door de ministers van EZ en VROM en de minister wie het mede aangaat. Dit kan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of de minister van Verkeer & Waterstaat (V&W) zijn. De ministers treden in de plaats van het college van burgemeester en wethouders van Bergen. De grondslag hiervoor is gelegen in artikel 3.36, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en andere relevante stukken zullen met ingang van 30 september 2010 tot en met 10 november 2010, tijdens reguliere openingstijden, ter inzage liggen bij:

  • Ministerie van Economische Zaken, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, T (070) 379 89 11;

  • Balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar, Mallegatsplein 10, Alkmaar, T (072) 548 88 88;

  • Gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, Alkmaar, T (072) 888 00 00;

  • Informatiecentrum van de gemeente Heiloo, Raadhuisplein 1, Heiloo, T (072) 535 66 66;

  • Gemeentehuis van Schermer, Noordervaart 99, Stompetoren, T (072) 503 73 20.

Alle stukken zijn ook op internet beschikbaar: www.bureau-energieprojecten.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Met ingang van 30 september 2010 tot en met 10 november 2010 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen ten aanzien van het ontwerp-inpassingsplan en de overige ontwerpbesluiten kenbaar maken.

Schriftelijk kan dit bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Gasopslag Bergermeer

Postbus 223

2250 AE Voorschoten

Wij verzoeken u daarbij duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. U kunt mondeling inspreken. Dit kunt u doen door te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen doorgestuurd worden naar het bevoegde bestuursorgaan.

Informatieavonden

Er worden twee informatieavonden georganiseerd om een toelichting te geven op het project. Medewerkers van de verschillende betrokken overheden en van TAQA zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook is het mogelijk zienswijzen op een of meer ontwerpbesluiten kenbaar te maken.

Deze inloopavonden vinden telkens van 19.00 uur tot 21.00 uur plaats op:

  • 6 oktober 2010 in Best Western Hotel Marijke, Dorpsstraat 23-25, Bergen;

  • 13 oktober 2010 in Golden Tulip Hotel Alkmaar, Arcadialaan 6, Alkmaar.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De bestuursorganen zullen, rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen, naar verwachting binnen enkele weken na 10 november 2010, de definitieve besluiten nemen. Deze besluiten zullen te zijner tijd ter inzage gelegd worden op dezelfde locaties als waar nu de ontwerp-besluiten ter inzage liggen. Voor een belanghebbende die op een ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, staat dan tegen dat besluit beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Naar boven