Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 14831Ruimtelijke plannen

Kennisgeving Structuurvisie 2040

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 21 september 2010 ingestemd met de partiële herziening Structuurvisie 2040 voor wat betreft de thema’s:

  • 1) Ecologische Hoofdstructuur, ecologische verbindingszones en weidevogelleefgebieden;

  • 2) Intensieve Veehouderij.

In de structuurvisie Noord-Holland 2040 heeft de provincie Noord-Holland de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Holland vastgelegd en de hoofdzaken van het door de provincie te voeren beleid.

Terinzagelegging

U kunt de partiële herziening Structuurvisie 2040 met ingang van dinsdag 28 september 2010 tot en met maandag 8 november 2010 inzien op alle gemeentehuizen van Noord-Holland en op het kantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, kamer 3096, en in verband met onze verhuizing vanaf 1 november 2010 in de Ceylonpoort 5–25 te Haarlem, kamer 7.34. Bij voorkeur graag telefonisch een afspraak maken voor inzage, tel: 023-5143816. U kunt de stukken ook downloaden van onze website: http://www.noordholland.nl/web/Digitaalloket/Inspraak/Terinzageleggingen.htm

Indienen van opmerkingen

Met ingang van 28 september 2010 tot en met 8 november 2010 kan eenieder schriftelijk of langs elektronische weg opmerkingen maken over de hierboven genoemde stukken. De schriftelijke stukken kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van drs. M. Hanou, team Structuurvisie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding van ‘Partiële herziening Structuurvisie 2040’.

U kunt uw opmerkingen ook per email versturen aan structuurvisie@noord-holland.nl, onder vermelding van ‘Partiële herziening Structuurvisie 2040’.

De ontvangen opmerkingen zullen door Provinciale Staten, respectievelijk Gedeputeerde Staten, worden betrokken bij hun besluitvorming over de herziening van de thema’s ‘Ecologische Hoofdstructuur, ecologische verbindingszones en weidevogelleefgebieden’ en ‘Intensieve Veehouderij’, die is voorzien in februari 2011.