Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 14747Overig

Kennisgeving Natura 2000-beheerplan Oudeland van Strijen

24 september 2010

Nr. 10 ORG DLB 09038

Kennisgeving namens de provincie Zuid-Holland,het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteithet ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Mogelijkheid tot het indienen van rechtsmiddelen vanwege het Natura 2000-beheerplan Oudeland van Strijen

Beschermen van bijzondere natuurwaarden

In Zuid-Holland valt volop van natuurschoon te genieten. Een deel daarvan bestaat uit bijzondere natuurwaarden: zeldzame en/of kwetsbare planten, dieren en landschapstypen. Sommige natuurwaarden zijn zo bijzonder dat ze zijn opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Zo ook natuurwaarden die voorkomen in het Oudeland van Strijen. Er komen relatief grote aantallen overwinterende kolganzen, dwergganzen, brandganzen en smienten voor. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Oudeland van Strijen daarom in december 2009 aangewezen als Natura 2000-gebied.

Beheerplan

Om de bijzondere natuurwaarden te behouden en te beschermen moet hun specifieke leefomgeving zoveel mogelijk gegarandeerd en beheerd worden. Daartoe wordt voor elk aangewezen gebied een beheerplan gemaakt. Dit bevat een uitwerking van de in het aanwijzingsbesluit opgenomen doelstellingen; welke natuurdoelen moeten worden behaald en wat betekent dat voor het bestaand gebruik en beheer in dat gebied. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar. In die periode wordt de ontwikkeling van de natuurdoelen gevolgd en geëvalueerd.

Het Beheerplan Oudeland van Strijen is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten bij besluit van 1 juni 2010, door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij besluit van 12 juli 2010 en door de minister van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 26 augustus 2010.

Waar kunt u het beheerplan inzien?

  • Het beheerplan ligt vanaf 27 september 2010 gedurende zes weken ter inzage op de volgende locaties:

  • in de bibliotheek van het provinciehuis van Zuid-Holland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag;

  • op het gemeentehuis van de gemeente Strijen aan het Waleplein 2 te Strijen;

  • tevens is het beheerplan te raadplegen via internet: www.zuidholland.nl/natura2000.

Wie kan in beroep gaan?

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. De beroepstermijn vangt aan op 27 september 2010 en duurt tot en met 7 november 2010.

U kunt in beroep gaan door een beroepschrift te sturen naar:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Eisen aan beroepschrift

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • Uw naam en adres;

  • de dagtekening (datum);

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;

  • uw handtekening.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende beroep kan op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor de meest recente informatie over de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u na indiening van het beroep bericht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor nadere informatie over het Natura 2000-beheerplan Oudeland van Strijen verwijzen wij u naar de internetsite www.zuidholland.nl/natura2000.

Dit beheerplan draagt bij aan het Europese programma.