Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2010, 14708Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 september 2010, nr. PO/B&S/232045, houdende wijziging van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 en de Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009/2010 in verband met de aanpassing van diverse termijnen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 11, zesde lid, van het Besluit bekostiging Wet op het primair onderwijs, artikel 89, eerste en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid van artikel 8 wordt ‘15 juli 2011’ vervangen door: 15 juli 2012.

2. In het tweede lid van artikel 9 wordt ‘31 december 2010’ vervangen door: 4 september 2011.

3. In artikel 12 wordt ‘2012’ vervangen door 2013.

ARTIKEL II

De Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 10 wordt ‘31 december 2010’ vervangen door: 5 september 2011.

2. In het derde lid van artikel 12 wordt ‘in het kalenderjaar 2010’ vervangen door: op 4 september 2011.

3. In artikel 14 wordt ‘2012’ vervangen door ‘2013’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van de publicatie in de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet.

TOELICHTING

In 2009 heeft het kabinet impulsmiddelen beschikbaar gesteld voor de scholenbouw, ter bestrijding van de economische crisis in 2009 en 2010. De besteding van die middelen is gericht op bevordering van duurzaamheid bijvoorbeeld door het stimuleren van energiezuinigheid en verbetering van het binnenmilieu van scholen. Met dat doel zijn de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs en de Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009–2010 (voor de sector voortgezet onderwijs) tot stand gekomen. Deze regelingen bleken een groot succes. Het gehele daarvoor beschikbare budget van € 165 miljoen is inmiddels onder respectievelijk de gemeenten (PO) en schoolbesturen (VO) verdeeld.

De afgelopen maanden bereiken mij steeds meer signalen dat gemeenten en individuele scholen niet kunnen voldoen aan de eis in de regeling dat de gesubsidieerde verbetermaatregelen uiterlijk 31 december 2010 moeten zijn gerealiseerd. Slechts in geval van overmacht (bijvoorbeeld brand) voorziet de regeling voor het voortgezet onderwijs in de mogelijkheid tot latere realisering; de regeling voor het primair onderwijs voorziet in het geheel niet in die mogelijkheid.

De mij bereikte signalen betreffen echter andere omstandigheden (bijvoorbeeld tijdrovend onderzoek voorafgaand aan de aanbesteding, vertraging bij vergunningverlening, combinatie van de verbetermaatregelen met ingrijpende renovaties en logistieke eisen, bijvoorbeeld de voorkeur om het onderwijsproces zo min mogelijk te verstoren door ingrijpende werkzaamheden in vakanties te plannen). Mijn verwachting is dat mij, naar mate het jaar vordert, nog meer uitstelverzoeken zullen bereiken die ik op grond van de huidige regelingen niet kan honoreren. In 2010 niet bestede aanvullende bekostiging wordt teruggevorderd waardoor noodzakelijke verbetermaatregelen niet ten uitvoer komen.

Gelet op het voorgaande wordt de termijn waarbinnen de goedgekeurde verbetermaatregelen moeten zijn gerealiseerd, in beide regelingen (dus voor het primair én het voortgezet onderwijs) verlengd van 31 december 2010 tot 5 september 2011. Daarmee krijgen scholen en gemeenten voldoende tijd om de geplande activiteiten te spreiden en bovendien komen meer vakanties (kerst 2010,voorjaars-,mei- en zomervakantie 2011) beschikbaar om de – vaak ingrijpende – verbouwingen te plegen. In het verlengde hiervan worden bovendien de bepalingen rond de verantwoordingstermijn en de geldigheidsduur van de regelingen aangepast.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet.