Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2010, 14706Ruimtelijke plannen

Wijziging bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Drachten, Zuidwest-kwadrant 1997’, ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat zij de volgende bestemmingsplanwijzigingen hebben vastgesteld:

Op 14 september 2010 een wijziging van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Drachten, Zuidwest-kwadrant 1997’ ten behoeve van het vestigen van een snelservicerestaurant op een perceel aan de Bohrlaan in Drachten-Azeven. Hiertoe is binnen de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ de aanduiding ‘horecabedrijven’ toegevoegd.

Op 21 september 2010 een wijziging van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ ten behoeve van het inrichten van het natuurgebied ‘Valkenhof’ aan de Nije Drintsewei in Bakkeveen. Hiertoe is de bestemming ‘agrarisch gebied’ gewijzigd in de bestemming ‘natuurgebied’.

De wijzigingsplannen en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 27 september 2010 gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage op de afdeling Publiekszaken, cluster vergunningverlening in het gemeentehuis te Beetsterzwaag (Hoofdstraat 82). U kunt de vastgestelde wijzigingsplannen ook inzien op onze website www.opsterland.nl. U vindt het wijzigingsplan onder wonen, werken en inkomen/bouwen en wonen/ruimtelijke plannen/ontheffingen en wijzigingen bestemmingsplannen ter inzage.

Tegen deze besluiten kan binnen de genoemde termijn van zes weken beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag:

  • door degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpwijzigingsplan;

  • tegen wijzigingen die bij vaststelling in de wijzigingsplannen zijn aangebracht;

  • door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.