Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2010, 14194Interne regelingen

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 september 2010, nr. RUA/UO/2010/17576, tot instelling van een Commissie interne sturing UWV

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. commissie:

de Commissie interne sturing UWV;

b. minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

c. ministerie:

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2 Instelling

  • 1. Er is een Commissie interne sturing UWV.

  • 2. De commissie wordt ingesteld tot 1 december 2010.

Artikel 3 Taken

  • 1. De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over de sturing door het UWV met het oog op de mogelijkheden, beperkingen en verbeteringen en brengt hierover een rapport uit.

  • 2. Bij de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de commissie, gelet op de feitelijke ontwikkeling en voortgang bij het UWV, de hoofdlijnen van de interne sturing en de verbetermaatregelen die recent door UWV zijn genomen en voor de komende periode zijn gepland.

Artikel 4 Samenstelling

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Mr. A.W. Kist, voorzitter;

  • Drs. M.J. van Rijn;

  • Mr. H.J.E. Bruins Slot.

Artikel 5 Secretariaat

In het secretariaat wordt voorzien door het ministerie.

Artikel 6 Vergoeding

Aan de leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies respectievelijk het Besluit vergoedingen leden adviescolleges en commissies. De arbeidsduurfactor bedraagt 0,2 (8 dagdelen per maand) van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7 Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin in het wordt geplaatst.

  • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie interne sturing UWV.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 september 2010

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

Bij brief van 29 juni 2010 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de overschrijding van het re-integratiebudget WW 2010 en de maatregelen die getroffen zijn om herhaling van deze overschrijding te voorkomen. De oorzaken van de overschrijding wijzen op mogelijk meer dan een incidenteel probleem van sturing.

Daarom is de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) verzocht om het in het jaarverslag 2009 aangekondigde vervolgonderzoek naar de interne beheersingsmaatregelen en de verantwoording van de re-integratiebudgetten, dat IWI in aansluiting op het onderzoek over 2009 zou verrichten, reeds nu te starten. IWI is verzocht om hierbij eveneens de risicobeheersing in den brede binnen het UWV te onderzoeken.

Daarnaast is in de brief van 29 juni 2010 aangegeven dat een drietal personen met ervaring op het terrein van de besturing van een publieke organisatie als het UWV zal worden verzocht, mede op basis van het IWI-rapport, de sturing door UWV te beoordelen met het oog op de mogelijkheden, beperkingen en verbeteringen. Het ministerie voorziet in een onafhankelijke externe secretaris.

Op basis van hun advies trekt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid conclusies over zonodig te treffen maatregelen. Hierover wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Met dit besluit wordt de commissie van de drie personen ingesteld. De in artikel 2 omschreven taak van de commissie is conform de brief van 29 juni 2010 aan de Tweede Kamer. Het begrip sturing in het eerste lid is zowel gericht op veranderprocessen, prestaties, budget, planning- en controlcyclus als op het beheersen van risico’s.

Bij de uitoefening van de taak wordt rekening gehouden met de ontstaansgeschiedenis van het UWV, de bestuurlijke en politieke context waarin het UWV als zelfstandig bestuursorgaan moet functioneren en het gegeven dat het taken uitvoert op het gebied van zowel werk als inkomen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.