Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 13808Overig

Kennisgeving Inspraak mededeling milieueffectrapportage

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ten behoeve van een op te stellen Milieueffectrapport (MER), op 30 augustus 2010 een mededeling (art. 7.27, lid 1 Wet milieubeheer) ontvangen van waterschap Hollandse Delta voor een planstudie voor de dijkversterking Spui-West. De volgende deeltrajecten vallen onder deze dijkversterking: de Krommedijk, Schuddebeursdijk, Schuddebeursdijk-Aaldijk, Kerkhofsdijk, Wolvendijk en Papendijk in de gemeente Spijkenisse en gemeente Bernisse. Uit de periodieke veiligheidstoetsing is gebleken dat deze dijktrajecten niet voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Het doel van de planstudie is het opstellen van een projectplan voor de dijkversterking, zodat voor minimaal 50 jaar aan de veiligheidsnormen wordt voldaan.

Onderwerpen MER

In de mededeling is aangegeven dat in het MER o.a. de effecten op landschap, cultuurhistorie, archeologie, ecologie, bodem en water, wonen, werken, recreatie, landbouw en infrastructuur beschreven worden.

Procedure

Voor dit project zal door het waterschap Hollandse Delta een projectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet worden opgesteld en vastgesteld, dat door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dient te worden goedgekeurd. Het plan valt onder categorie D 12.1 van het Besluit milieueffectrapportage, er wordt met toepassing van art. 7.16, lid 3 Wet milieubeheer een MER opgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen een advies voor reikwijdte en detailniveau op waaraan het MER zal moeten voldoen en zullen daartoe de Commissie voor de milieueffectrapportage de gelegenheid geven advies uit te brengen over het voornemen.

Inzage

De mededeling, met de Notitie Reikwijdte & Detailniveau, ligt met ingang van 13 september 2010 tot en met 11 oktober 2010 op werkdagen ter inzage:

  • bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;

  • in het gemeentehuis van Bernisse, van 8.00-16.30 uur, Gemeenlandsedijk Noord 26 te Abbenbroek, tel.nr. (0181) 66 72 00;

  • bij de receptie/informatiebalie in het gemeentehuis van Spijkenisse, ma van 12.00–15.00 uur, di t/m do van 8.00–15.00 uur, do tevens van 18.00–20.00 uur, vr van 8.00–12.00 uur, Raadhuislaan 106, tel.nr. (0181) 69 65 59;

  • in het gemeentehuis van Korendijk, ma t/m vr van 8.30–12.30 uur, di van 8.30–19.30 uur, Voorstraat 31 te Piershil, tel.nr. (0186) 69 77 77/79;

  • in de gemeentewinkel in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, van 8.30–17.00 uur, di tevens van 18.00–20.00 uur, W. van Vlietstraat 6, tel.nr. (0186) 64 66 90;

  • bij het waterschap Hollandse Delta, van 9.00–16.00 uur, Handelsweg 100 te Ridderkerk, tel.nr. (088) 974 30 00. De Notitie Reikwijdte & Detailniveau is digitaal beschikbaar via www.wshd.nl/spui-west

Inloopavond

Het waterschap Hollandse Delta organiseert op woensdag 29 september 2010 vanaf 19.30 uur een inloopavond in het dorpshuis van Hekelingen (Lede 13 te Hekelingen), waar belanghebbenden met vragen en opmerkingen terecht kunnen.

Zienswijzen

Een ieder kan tot en met 11 oktober 2010 schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze over het op te stellen advies over reikwijdte en detailniveau naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van PZH2010-198135838. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, de heer H.P.M. Wachelder, tel.nr. (070) 441 74 55. Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl