Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 13753

Gepubliceerd op 6 september 2010 09:32Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2 september 2010, nr. BJZ2010022566, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, tot wijziging van de Regeling inburgering (model document korte vrijstellingstoets)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 2.4, derde lid, 2.7, zevende lid, 3.13, onder e, en 3.19, derde lid, van het Besluit inburgering;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling inburgering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.2c worden, onder lettering van de onderdelen a tot en met d als c tot en met f, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • a. Certificaat Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid (ERK-niveau A2);

  • b. Certificaat Profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen (ERK-niveau A2);.

B

Aan artikel 3.10, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen om de kwaliteit van de processen rondom de afname en de beoordeling van examens te waarborgen.

C

In artikel 3.16, tweede lid, onder a, wordt ‘in februari 2008 en in juni 2008’ vervangen door: in februari en juni van elk jaar.

D

Bijlage 3 bij artikel 2.3, tweede lid, wordt vervangen door de bijlage als opgenomen bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 september 2010

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop.

BIJLAGE BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE VAN 2 SEPTEMBER 2010 TOT WIJZIGING VAN DE REGELING INBURGERING (MODEL DOCUMENT KORTE VRIJSTELLINGSTOETS)

Bijlage 3 bij artikel 2.3, tweede lid, van de Regeling inburgering

Model document korte vrijstellingstoets

Document korte vrijstellingstoets

   

(voor- en achternaam)

   

geboren

(datum) te

(plaats, land)

   

heeft deelgenomen aan de korte vrijstellingstoets.

   

De uitslag van de toets luidt:

geslaagd.

 
   

De korte vrijstellingstoets werd afgenomen volgens het bepaalde bij en krachtens artikel 2.7 van het Besluit inburgering.

   

De kandidaat beschikt over:

a. vaardigheden in de Nederlandse taal op het niveau B1 van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen; en

b. kennis van de Nederlandse samenleving op het krachtens artikel 2.10, eerste lid, van het Besluit inburgering vastgestelde niveau.

   

Plaats,

Datum,

 

Groningen

 

(datum vaststelling uitslag)

   

Namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

  
 

Handtekening van de kandidaat

   

(naam van de ondertekenaar)

  

(functie van de ondertekenaar)

  
   

Beschikkingnummer:

(unieke klantsleutel alleen bekend in ISI)

   

Doorhalingen of wijzigingen maken dit document ongeldig.

TOELICHTING

Deze regeling strekt tot actualisering van het model voor het document korte vrijstellingstoets. Daarnaast zijn enkele wijzigingen van de Regeling inburgering opgenomen.

Met de wijziging van artikel I, onderdeel A, worden twee certificaten toegevoegd aan de opsomming van artikel 2.2c. Ook deze certificaten van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT), een Vlaams/Nederlandse organisatie die examens Nederlands ontwikkelt voor studenten buiten Vlaanderen en Nederland, leiden tot vrijstelling van de verplichting om mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal te verwerven en het betreffende deel van het inburgeringsexamen te behalen.

Met de wijziging van artikel I, onderdeel B, kan een exameninstelling, waar het management niet of niet voldoende toezicht houdt op de examinering, in het vervolg een afkeurende verklaring krijgen met als gevolg een waarschuwing of een intrekking van de aanwijzing door de minister.

De wijziging van artikel I, onderdeel C, betreft het schrappen van het jaartal 2008, teneinde duidelijk te maken dat deze bepaling ook voor de jaren daarna gelding heeft.

Met de wijziging van artikel I, onderdeel D, wordt het model voor het document korte vrijstellingstoets beter aangepast aan de tekst en de wettelijke grondslag van artikel 2.7 van het Besluit inburgering.

In artikel II is de inwerkingtreding van deze regeling geregeld. Het systeem van vaste verandermomenten is niet van toepassing, aangezien de voorbereiding van deze regeling in het najaar van 2009 is gestart.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl