Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2010, 13538Besluiten van algemene strekking

Wijziging van enkele tariefregelingen op het gebied van luchtvaart, scheepvaart en personenvervoer over de weg in verband met aanpassingen van enkele tarieven en twee technische aanpassingen

14 september 2010

Nr. CEND/HDJZ-2010/1158 sector S&W

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 8, derde lid, en 20, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, 51, tweede lid, van de Binnenvaartwet, 62, aanhef en onderdelen c en d, van de Zeevaartbemanningswet, 5, derde lid, van de Loodsenwet, 12.2, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, 2.4:12 en 2.4:13, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, en artikel 28, vierde lid, 29, tweede lid, 76, derde lid, en artikel 94 jo. artikel 17, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven luchtvaart 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 wordt ‘€ 229’ vervangen door: € 213.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt ‘€ 506’ vervangen door: € 471.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 487’ telkens vervangen door: € 453.

3. In het vierde en vijfde lid wordt ‘€ 102’ telkens vervangen door: € 95.

4. In het zesde lid wordt ‘€ 131’ vervangen door: € 122.

5. In het zevende lid wordt ‘€ 52’ vervangen door: € 48.

6. In het achtste en negende lid wordt ‘€ 60’ telkens vervangen door: € 56.

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 94’ vervangen door: € 87.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 137’ vervangen door: € 127.

3. In het tweede lid wordt ‘€ 94’ vervangen door: € 87.

D

Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 45’ vervangen door: € 42.

2. In het tweede lid wordt ‘is het volgende een vaste tarief verschuldigd van: € 45’ vervangen door: is een vast tarief verschuldigd van: € 42.

ARTIKEL II

De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt ‘€ 530’ vervangen door: € 493.

2. In onderdeel c wordt ‘€ 162’ vervangen door: € 151.

3. Onderdeel d komt te luiden:

  • d. € 39 voor de behandeling van een aanvraag van een gewaarmerkt afschrift van documenten als bedoeld in onderdeel a;.

4. Na onderdeel d wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. € 36 voor de behandeling van een aanvraag van een gewaarmerkt afschrift van documenten als bedoeld in de onderdelen b en c.

B

In artikel 2.24 wordt ‘€ 68’ vervangen door: € 63.

C

Artikel 2.25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen a en c wordt ‘€ 105’ telkens vervangen door: € 98.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 69’ vervangen door: € 64.

D

In artikel 3.3, tweede lid, wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 98.

ARTIKEL III

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de tabel behorend bij artikel 3 wordt ‘€ 276,-’ telkens vervangen door: € 257,-.

B

In de tabel behorend bij artikel 3 wordt ‘EG-verklaring taxivervoer’ vervangen door: erkenning van EG-beroepskwalificaties taxivervoer.

C

In de tabel behorend bij artikel 4 vervalt ‘Bewijs van toelating voor internationaal taxivervoer’ en ‘€ 184,–’.

D

In artikel 7 wordt ‘€ 51,−’ vervangen door: € 47,−.

ARTIKEL IV

  • 1. De artikelen I, II en III, onderdelen A en D, treden in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 juni 2010.

  • 2. Artikel III, onderdelen B en C, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

TOELICHTING

Algemeen

Wijziging tariefregelingen

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal administratieve vergunningen door de Minister van Verkeer en Waterstaat in mandaat overgedragen aan KIWA N.V.

Aangezien KIWA N.V. zelfstandig een economische activiteit verricht, is KIWA N.V. belastingplichtig voor de omzetbelasting. KIWA N.V. moet daarom 19% BTW afdragen. In de gevallen dat op grond van de Wet op de omzetbelasting door de aanvrager BTW is verschuldigd komt dat bedrag bovenop de in de tariefregelingen aangegeven bedragen.

Omdat het niet in alle gevallen mogelijk is om de in rekening gebrachte BTW (geheel) te verrekenen leidt de organisatorische wijziging van de vergunningafgifte in de praktijk tot een verhoging van de tarieven. Dit geldt met name voor persoonsgebonden documenten, die worden aangevraagd door werknemers en particulieren.

Indien de kosten voor werknemers door de werkgever worden vergoed kan de werkgever het BTW-aandeel van die kosten niet verrekenen met zijn eigen BTW-afdracht. Het is voor de werkgever wel mogelijk de aanvraagkosten in aftrek te brengen op de winstbelasting (vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting) van de werkgever. Particulieren kunnen de in rekening gebrachte BTW niet verrekenen.

Om die reden is besloten voor 2010 een gedeelte van de extra kosten globaal te compenseren. Om uitvoering te geven aan dit besluit worden thans de tarieven van persoonsgebonden documenten waarbij sprake is van BTW-heffing, met 7% verlaagd, zodat daarmee de kostenstijging voor de betrokken partijen gedeeltelijk wordt gecompenseerd. Voor 2011 en latere jaren zal een en ander opnieuw worden bezien.

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 een tweetal technische wijzigingen door te voeren in verband met enkele aanpassingen van het Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000).

Administratieve lasten

De onderhavige wijzigingsregeling bevat wijzigingen ten aanzien van de tarieven die door KIWA N.V. in rekening worden gebracht voor het verlenen van diensten. Aan het hanteren van deze tarieven en aan deze wijzigingen zijn geen administratieve lasten voor burgers of het bedrijfsleven verbonden.

Ook de twee aanpassingen van de Regeling vergoeding documenten Wet personenvervoer 2000 die in de onderhavige wijzigingsregeling worden meegenomen, hebben geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger. Een ontwerp van deze wijzigingsregeling is daarom niet aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten voorgelegd.

Consultatie betrokken partijen

De regeling is afgestemd met diverse branche-organisaties. Deze branche-organisaties hebben met de wijzigingen ingestemd. Voorts heeft ook het Overlegorgaan Personenvervoer met de regeling ingestemd.

Artikelsgewijs

Artikel I

De wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 heeft betrekking op de verlaging van een aantal tarieven die in de luchtvaartsector voortaan door KIWA N.V. in rekening worden gebracht. Het betreft allereerst het toedelen van een examinator voor het afleggen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in artikel 5 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008. Daarnaast betreft het de tarieven voor de behandeling van de aanvraag voor de afgifte, verlenging, hernieuwde afgifte en vernieuwing van diverse bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen als bedoeld in artikel 6 en artikel 10 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008. Voorts gaat het om de tarieven voor de behandeling van de aanvraag voor de afgifte, verlenging en wijziging van brevetten van luchtverkeersleiders en leerling-luchtverkeersleiders, FISO’s en ASO's. Van de gelegenheid is tenslotte gebruik gemaakt om een redactionele wijziging in artikel 10a, tweede lid, van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 aan te brengen.

Artikel II

De wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005 heeft betrekking op de verlaging van een aantal tarieven die in de binnen- en zeevaartsector voortaan door KIWA N.V. in rekening worden gebracht. Ten eerste betreft het tarieven voor de behandeling van aanvragen van een bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Binnenvaartwet, een ontheffing van de eis van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Binnenvaartwet en een gewaarmerkt afschrift van de hiervoor genoemde documenten. Ten tweede gaat het om tarieven voor de afgifte of vervanging van een monsterboekje of een voorlopig monsterboekje als bedoeld in artikel 35 van de Zeevaartbemanningswet en een vaarbevoegdheidsbewijs als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet. En ten derde betreft het het tarief voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte of verlening van een verklaring als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Loodsenwet.

Artikel III

Artikel III wijzigt de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 voor zover het de tarieven betreft, die zijn verschuldigd voor de behandeling van een aanvraag voor documenten in verband met de eisen van vakbekwaamheid op grond van de Wet personenvervoer 2000 bij personenvervoer per taxi. Het gaat om het aanvragen van de EG-verklaring taxivervoer of de ontheffing vakbekwaamheid.

Naast bovenvermelde tariefwijzigingen worden in de onderdelen B en C voorts twee technische aanpassingen doorgevoerd. In de wijziging van het Bp2000 in verband met het bevorderen van de kwaliteit in het taxivervoer (Stb. 2010, 193) is de term ‘EG-verklaring’ in artikel 28 van het Bp2000 vervangen door de term ‘erkenning van EG-beroepskwalificaties’. Voor de aanvraag van de EG-verklaring is een taxiondernemer op grond van de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 een vergoeding verschuldigd. De verwijzing naar EG-verklaring taxivervoer in deze regeling wordt met onderhavige regeling vervangen door de term erkenning van EG-beroepskwalificaties taxivervoer. Daarnaast is bij de hiervoor genoemde wijziging van het Bp2000 het bewijs van toelating voor internationaal taxivervoer komen te vervallen. Voor dit bewijs was op grond van hiervoor genoemde regeling een vergoeding vereist. Deze vergoeding van € 184,− is eveneens vervallen.

Artikel IV

Aangezien KIWA N.V. voor wat betreft eerdervermelde taken met ingang van 1 juni 2010 de vergunningverlening uitvoert en het de bedoeling van de wijzigingen van de tarieven is om enkele ongewenste effecten te compenseren is ervoor gekozen om de tegemoetkoming in de tarieven voor deze regelingen terug te laten werken tot 1 juni 2010. Het sindsdien teveel betaalde zal worden terugbetaald aan de aanvragers.

Een spoedige wijziging voor wat betreft de tarieven biedt voordelen voor de private partijen. Om deze redenen is ervoor gekozen om op dit punt af te wijken van het systeem van vaste verandermomenten.

De twee technische wijzigingen van de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 zullen – eveneens in afwijking van het systeem van vaste verandermomenten – in werking treden op de dag nadat de onderhavige wijziging in het Staatsblad is geplaatst. Dit in verband met de daarmee samenhangende wijziging van het Bp2000 in verband met het bevorderen van de kwaliteit in het taxivervoer (Stb.2010, 193), die reeds in werking is getreden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.