Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2010, 1353Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 januari 2010, houdende wijziging van het Instellingsbesluit kennisgroepen LNV (instelling Evaluatiecommissie Q-koorts)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

ARTIKEL I

Het instellingsbesluit kennisgroepen LNV wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na de omschrijving van het begrip ‘agrocluster’ een begripsomschrijving ingevoegd, luidende:

– evaluatiecommissie: Evaluatiecommissie Q-koorts;.

B

Na artikel 27p wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 5d. Evaluatiecommissie Q-koorts

Artikel 27q
  • 1. Er is een Evaluatiecommissie Q-koorts.

  • 2. De evaluatiecomissie heeft als taak onderzoek te doen naar de vraag op welke wijze de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand hebben genomen en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken voor de toekomst.

Artikel 27r

Als leden van de evaluatiecommissie worden benoemd:

  • de heer prof.dr.ir. G. van Dijk, tevens voorzitter;

  • de heer prof.dr. J.W.M. van der Meer;

  • de heer prof.dr.ir. P. Speelman;

  • de heer prof.dr. J.A. Stegeman;

  • de heer dr. P. Vanthemsche;

  • de heer prof.dr. J. de Vries;

  • de heer prof.dr. C.M.J. van Woerkum.

Artikel 27s

De voorzitter en leden ontvangen per maand een vergoeding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

C

Aan artikel 29 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Paragraaf 5d vervalt met ingang van 1 juli 2010.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 januari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

TOELICHTING

Met onderhavig besluit wordt de Evaluatiecommissie Q-koorts ingesteld. Daartoe wordt het Instellingsbesluit kennisgroepen LNV gewijzigd. Bij de bestrijding van (dier)ziekten in de volksgezondheid en de landbouw, zoals zich nu voordoet met de Q-koorts, is het gebruikelijk het proces van besluitvorming en de effectiviteit van de aanpak te evalueren. Daarmee houdt de overheid een spiegel voor en ontstaat de mogelijkheid hieruit lering te trekken. Daartoe wordt de onafhankelijke evaluatie bestrijding Q-koorts (evaluatiecommissie Q-koorts) ingesteld. De centrale vraag van het onderzoek luidt: op welke wijze hebben de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand genomen en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor de toekomst? Het onderzoek richt zich op de periode vanaf 2005. Binnen dit onafhankelijke onderzoek wordt tevens invulling gegeven aan de motie-Waalkens/Ormel (Kamerstukken II 2009/10, 28 286, nr. 334).

De evaluatiecommissie staat onder leiding van de heer prof.dr.ir. G. van Dijk. Binnen de commissie zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: humane gezondheid, veterinaire gezondheid, bestuurskunde en communicatie.

De onafhankelijke commissie stelt een rapport op met conclusies en aanbevelingen en levert dit voor 1 juni 2010 op. Paragraaf 5d van het instellingsbesluit zal vervallen op 1 juli 2010.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg.