Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr. DL/B/220470, houdende vaststelling van de verwantschapstabel educatieve minor alsmede wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012 (Regeling verwantschapstabel educatieve minor)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a. Verwantschappen: bacheloropleidingen als bedoeld in artikel 33, lid 1a, op grond waarvan onderwijs verzorgd kan worden in daarbij aangewezen vakken;

 • b. Verwantschapstabel: tabel waarin verwantschappen zijn opgenomen.

Artikel 2. Vaststelling verwantschappen

 • 1. Deze regeling strekt ertoe de verwantschapstabel vast te stellen.

 • 2. De verwantschapstabel is opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012

De Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, onderdeel f, komt als volgt te luiden:

 • f. verwantschapstabel: de verwantschapstabel, opgenomen in de bijlage bij de Regeling verwantschapstabel educatieve minor;

2. Bijlage 1 vervalt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2010.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwantschapstabel educatieve minor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

BIJLAGE

WO-bachelor in combinatie met educatieve minor

CROHO-code

Universiteit indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en)

Bevoegdheid

Sociale Geografie en Planologie

56838

 

Leraar Aardrijkskunde

Aardwetenschappen

56986

 

Aarde en economie

50668

 

Arabische Taal en Cultuur

56040

 

Leraar Arabisch

Afstudeerrichting Arabisch van de opleiding Arabische, Nieuwperzisch en Turkse Talen en culturen

56016

 

Biologie

56860

 

Leraar Biologie

Biomedische wetenschappen

56990

 

Duitse Taal en Cultuur

56805

 

Leraar Duits

Economie

56401

 

Leraar Economie

Economie en bedrijfseconomie

50950

 

Bedrijfskunde

50645

 

Economie en Beleid

50101

Wageningen Universiteit

 

Bedrijfseconomie

50750

Universiteit van Tilburg

Engelse Taal en Cultuur

56806

 

Leraar Engels

Wijsbegeerte

56081

 

Leraar Filosofie

Franse Taal en Cultuur

56808

 

Leraar Frans

Afstudeerrichting Frans van de opleiding Romaanse Talen en Culturen

56074

 

Friese Taal en Cultuur

56012

 

Leraar Fries

Geschiedenis

56034

 

Leraar Geschiedenis en Staatsinrichting

Algemene Cultuurwetenschappen

56826

Open Universiteit

Godgeleerdheid

56100

 

Leraar Godsdienst en levensbeschouwing

Theologie

56109

 

Wereldgodsdiensten

50202

 

Godsdienstwetenschap

56800

 

Religiestudies

50902

 

Religie en levensbeschouwing

56114

 

Islamitische Theologie

56120

 

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

56003

 

Leraar Grieks, Latijn en KCV

Informatica

56978

 

Leraar Informatica

Technische Informatica

56964

 

Informatiekunde

56842

Universiteit van Amsterdam; Universiteit Utrecht

Elektrotechniek

56953

Technische Universiteit Delft; Technische Universiteit Eindhoven; Universiteit Twente

Electrical engineering

56943

Bedrijfsinformatietechnologie

56066

Italiaanse Taal en Cultuur

56809

 

Leraar Italiaans

Kunstgeschiedenis

56824

 

Leraar Kunstvakken-I en Kunstvakken-II

Latijnse Taal en Cultuur

56816

 

Leraar Latijn en KCV

Sociologie

56601

 

Leraar Maatschappijleer

Politicologie

56606

 

Algemene Sociale Wetenschappen

56631

 

Bestuurskunde

56627

 

Bestuurs- en organisatiewetenschap

50007

 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

50035

 

Communicatiewetenschap

56615

 

Economie en bedrijfseconomie

50950

 

Leraar Management en organisatie

Bedrijfskunde

50645

 

Bedrijfseconomie

50750

 

International Business

50019

 

Technische Natuurkunde

56962

 

Leraar Natuurkunde

Natuur- en Sterrenkunde

56984

 

Medische natuurwetenschappen

50800

 

Natuurwetenschappen

50013

 

Elektrotechniek

56953

Technische Universiteit Delft; Technische Universiteit Eindhoven; Universiteit Twente

 

Werktuigbouwkunde

56966

Advanced Technology

50002

Biomedische Technologie

59226

Civiele Techniek

56952

Industrieel Ontwerpen

56955

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

Technische Aardwetenschappen

56959

Technische Informatica

56964

Werktuigbouwkunde

56966

    

Nederlandse Taal en Cultuur

56804

 

Leraar Nederlands

Algemene cultuurwetenschappen

56826

Universiteit van Tilburg

 

Communicatie en Informatiewetenschappen

56823

Universiteit van Tilburg

Afstudeerrichting Russisch van de opleiding Slavische Talen en Culturen

56813

 

Leraar Russisch

Scheikunde

56857

 

Leraar Scheikunde

Scheikundige Technologie

56960

 

Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie

50340

 

Life Science & Technology

56286

 

Molecular Science Technology

59308

 

Moleculaire levenswetenschappen

59304

 

Farmaceutische wetenschappen

56989

 

Medische natuurwetenschappen

50800

 

Natuurwetenschappen

50013

 

Biomedische Technologie

59226

Technische Universiteit Delft; Technische Universiteit Eindhoven; Universiteit Twente

 

Spaanse Taal en Cultuur

56810

 

Leraar Spaans

Talen en culturen van Latijns Amerika (Spaans)

56052

 

Afstudeerrichting Spaans van de opleiding Romaanse Talen en Culturen

56074

 

Industrieel Ontwerpen

56955

Technische Universiteit Delft; Technische Universiteit Eindhoven; Universiteit Twente

Leraar Techniek

Industrial Design

56955

Industrial Design

50441

Civiele Techniek

56952

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

Werktuigbouwkunde

56966

Bouwkunde

56951

Elektrotechniek

56953

Advanced Technology

50002

Maritieme Techniek

56957

Technische Natuurkunde

56962

    

Afstudeerrichting Turks van de opleiding Arabische, Nieuwperzisch en Turkse Talen en culturen

56016

 

Leraar Turks

Wiskunde

56980

 

Leraar Wiskunde

Technische Wiskunde

56965

 

Natuurkunde

50206

 

Sterrenkunde

50205

 

Econometrie en Operations Research

56833

Universiteit van Tilburg

Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

Technische natuurkunde

56962

Technische Universiteit Delft; Technische Universiteit Eindhoven; Universiteit Twente

Elektrotechniek

56953

Werktuigbouwkunde

56966

Technische informatica

56964

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

Civiele Techniek

56952

Maritieme Techniek

56957

Electrical engineering

56943

TOELICHTING

Algemeen

Met de Wet van 29 april 2010 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs (Stb. 2010, 185) wordt een onderwijsbevoegdheid voor vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van havo en vwo verbonden aan het getuigschrift van een bacheloropleiding waarbinnen een educatieve minor met goed gevolg is doorlopen. Deze wet treedt 1 augustus 2010 in werking. Met de wijzigingswet is in artikel 33, lid 1d, van de Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen dat de minister bepaalt welke bacheloropleidingen met daarbinnen een educatieve minor leiden tot bevoegdheid voor welke schoolvakken. Met de onderhavige ministeriële regeling worden deze zogenoemde verwantschappen vastgesteld.

Criteria voor verwantschap

De voorstellen van de universiteiten voor verwantschappen in het kader van de educatieve minor zijn beoordeeld aan de hand van de volgende criteria1:

 • 1. De bacheloropleidingen moeten voldoende voor het schoolvak relevante vakinhoud realiseren. Uitgangspunt voor toetsing daarvan zijn de normen die landelijk door de universitaire lerarenopleidingen zijn opgesteld voor toelating tot de educatieve master.

 • 2. Op grond van dit vakinhoudelijke niveau moet ongeclausuleerde doorstroom mogelijk zijn van de bachelor, via de vakmaster naar een educatieve master aan een van de universiteiten. De educatieve minor is immers ook bedoeld als ‘springplank’ naar een eerstegraads bevoegdheid.

Totstandkoming tabel

De tabel is als volgt tot stand gekomen:

 • VSNU heeft de wensen bij de universiteiten geïnventariseerd en op grond daarvan aan de VO-raad een voorstel gedaan;

 • over dit voorstel heeft de VO-raad de vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs geraadpleegd;

 • de VO-raad heeft vervolgens met een groot deel van de voorgestelde verwantschappen kunnen instemmen;

 • de VSNU heeft dat overgenomen en mij voorgesteld de verwantschapstabel aldus vast te stellen.

Wijziging van de tabel

De verwantschapstabel kan worden aangepast. Verzoeken hiertoe kunnen universiteiten indienen bij het ministerie van OCW. OCW zal vervolgens de VSNU en de VO-raad om hun oordeel vragen. Zij kunnen daarover indien nodig de vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs raadplegen.

Leeswijzer

Indien bij een bacheloropleiding in de derde kolom niets is opgenomen, geldt dat op alle universiteiten waar binnen de in de eerste kolom genoemde bacheloropleiding een educatieve minor wordt aangeboden, aan het met goed gevolg doorlopen daarvan de bevoegdheid is verbonden om onderwijs te geven in vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van havo en vwo.

Indien er in de derde kolom specifieke universiteiten worden genoemd, is alleen op die universiteiten het met goed gevolg doorlopen van vakbachelor met daarbinnen de educatieve minor de genoemde onderwijsbevoegdheid verbonden.

In de tabel is een aantal schoolvakken opgenomen dat onderdeel uitmaakt van het bovenbouwprogramma voor havo en vwo. Deze schoolvakken zijn zodoende niet standaard opgenomen in het programma voor de eerste drie leerjaren havo en vwo. Voorbeelden hiervan zijn de schoolvakken management en organisatie, filosofie en Spaans. Sommige scholen bieden deze vakken al vanaf het derde leerjaar aan. Om die reden zijn deze vakken wél op de tabel opgenomen. Het met goed gevolg doorlopen van een bacheloropleiding met daarbinnen een educatieve minor leidt zodoende niet tot een bevoegdheid voor het geven van onderwijs in de in de tabel genoemde vakken in de bovenbouw van havo en vwo.

Wijziging Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012

De Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren biedt vo-scholen een tegemoetkoming van de kosten voor stagebegeleiding van studenten die de educatieve minor volgen. In die subsidieregeling is, vooruitlopend op de wetswijziging, voor het studiejaar 2009–2010 een verwantschapstabel vastgesteld. Met de wijziging van de subsidieregeling wordt de verwantschapstabel voor het studiejaar 2009–2010 ingetrokken en verwezen naar de verwantschapstabel, zoals die vanaf 1 augustus 2010 in de Regeling verwantschapstabel educatieve minor zal worden opgenomen.

Motivatie afwijking vaste verandermomenten

Op 1 augustus 2010 treedt de Wet van 29 april 2010 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs (Stb. 2010, 185) in werking. Vanaf die datum moet helder zijn voor welke bacheloropleidingen aan het met goed gevolg doorlopen van een bacheloropleiding met daarbinnen een educatieve minor een onderwijsbevoegdheid mag worden verbonden. Om die reden wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Aangezien de regeling begunstigend is, is het toegestaan deze regeling met terugwerkende kracht in werking te laten treden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.


XNoot
1

Kamerstukken 2008-2009, 27 923, nr. 82.

Naar boven