Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 13492Vergunningen

Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 2 juli 2010 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van Indorama Holdings Rotterdam B.V. voor de uitbreiding van de productie van polyethyleentereftalaat (PET). De inrichting is gelegen aan de Markweg 201, 3198 NB te Rotterdam.

Beoogd wordt om een tweede lijn voor de productie van polyethyleentereftalaat (PET-2) te realiseren, zonder dat daartoe de bestaande productie van tereftaalzuur (PTA) behoeft te worden vergroot.

Voor deze activiteit moeten vergunningen op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet worden aangevraagd bij respectievelijk Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland. De activiteit valt D 21.6 van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat de vergunningverlenende instanties moeten beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan de artikelen 7.16 en met 7.19. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvragen om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Waterwet in beide gevallen niet noodzakelijk is.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit liggen van 6 september 2010 tot en met 18 oktober 2010 ter inzage:

  • bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;

  • bij de afdeling Coördinatie Milieutaken Rotterdam, Europoint III, kamer 15.38, van 9.00−16.00 uur (na telefonische afspraak), Galvanistraat 15, tel.nr. (010) 489 46 71;

  • bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gebouw de Maas, van 9.00−12.00 uur en van 13.00-16.00 uur, Boompjes 200 te Rotterdam, tel.nr. (010) 402 63 99/41;

  • bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, van 8.30−17.00 uur, Parallelweg 1 te Schiedam, tel.nr. (010) 246 86 21;

  • in het gemeentehuis van Westvoorne, van 8.30−12.00 uur, wo tevens van 13.30–18.30 uur, Raadhuislaan 6 te Rockanje, tel.nr. (0181) 40 80 50;

  • in de deelgemeentesecretarie Hoek van Holland, van 8.30−16.00 uur, Prins Hendrikstraat 161, tel.nr. (0174) 31 51 28;

  • in de bibliotheek van Rotterdam, tijdens openingsuren, Hoogstraat 110, tel.nr. (010) 281 61 14.

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, de heer ir. J.W. Grevink, tel.nr. (070) 441 69 36. Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl