Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Staatscourant 2010, 13436Ruimtelijke plannen

Wijzigingsplan Willem van Noortplein 10, 11 en 14 en aanverwante vergunningen voor Willem van Noortplein 6 en 10 t/m 14

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 september 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt:

  • het door het college vastgestelde wijzigingsplan Willem van Noortplein 10, 11 en 14. Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om voor de percelen Willem van Noortplein 10, 11 en 14 de bestemming 'Woondoeleinden' te wijzigen in de bestemming 'Detailhandel en Wonen' via een wijzigingsbevoegdheid. Het wijzigingsplan maakt daarmee detailhandel op de begane grond mogelijk.

  • de verleende reguliere bouwvergunning inclusief een ontheffing op grond van artikel 3.6 van de Wro in verband met artikel 7 lid 5 sub f van het bestemmingsplan Vogelenbuurt en Tuinwijk (BV20911248, Willem van Noortplein nummer 6 en 10 t/m 13) voor het uitbreiden van de Albert Heijn supermarkt door het intern verbouwen en uitbreiden op de begane grond, het realiseren van appartementen op de verdiepingen en het realiseren van een dakterras aan de achterzijde. De ontheffing heeft betrekking op het maken van een dakterras;

  • de verleende reguliere bouwvergunning inclusief een ontheffing op grond van artikel 3.6 van de Wro in verband met artikel 7 lid 4 sub c en artikel 7 lid 5 sub f van het bestemmingsplan Vogelenbuurt en Tuinwijk (BV20911249, Willem van Noortplein nummer 14) voor het wijzigen van de woning in een winkel op de begane grond met een bovenwoning. De ontheffing heeft betrekking op het maken van een dakterras aan de achterzijde en het optrekken van de achtergevel.

Inzien

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de aanverwante vergunningen liggen met ingang van 2 september 2010 gedurende zes weken, tot en met 13 oktober 2010, ter inzage bij:

Balie Bouwen Wonen en Ondernemen van StadsOntwikkeling

Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht

Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Informatiecentrum gemeente Utrecht

Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), Utrecht

Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) en

zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Wijkbureau Noordoost

F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht

Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het wijzigingsplan, de aanvragen en de vergunningen zijn ook in te zien op internet: www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

Let op: niet alle bijlagen (zoals tekeningen) zijn digitaal in te zien.

Coördinatieregeling

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening). Vanwege deze gecoördineerde voorbereiding kunnen de onderstaande rechtsmiddelen worden aangewend.

Beroepsmogelijkheid

De beroepstermijn van 6 weken begint te lopen met ingang van de dag nadat de stukken ter inzage worden gelegd, dat wil zeggen daags na deze publicatie. Belanghebbenden, voor zover zij tijdig zienswijzen over het betreffende onderdeel hebben ingediend, dan wel aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht, kunnen binnen 6 weken na terinzagelegging van de besluiten schriftelijk beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van de besluiten niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om 'voorlopige voorziening' ingediend worden bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.