Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 13287Ontheffingen

Kennisgeving ontheffing Flora- en faunawet

Ontheffing

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij hebben besloten hun beleid, met betrekking tot de inzet van werende middelen voordat gebruik gemaakt kan worden van de Flora- en faunawet ontheffingen voor directe schadebestrijding van overzomerende gans, knobbelzwaan, meerkoet en wilde eend, gelijk te stellen aan het beleid van het Faunafonds.

Dit houdt in dat zolang er naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geen nieuwe effectieve werende middelen beschikbaar zijn, de verplichting voor het inzetten van minimaal twee werende middelen op niet kwetsbare gewassen vervalt. Om dit te effectueren vervangen we voorschrift 2 van onze besluiten van 14 januari 2010 betreffende de jaarrond verblijvende (overzomerende) gans (2009-69522), de knobbelzwaan (2009-69711), de meerkoet (2009-44834) en de wilde eend (2009-48836) door een nieuw voorschrift.

U kunt de ontheffing inzien

De aanvraag, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 augustus 2010 tot 15 september 2010 ter inzage bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (telefoon: 0800-9986734). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.A. van Dalen (0800-9986734).

Bezwaar

Tot zes weken na 4 augustus 2010 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift schriftelijk indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de secretaris van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD HAARLEM.

Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht kan later tegen het besluit beroep instellen.

Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Rechtbank te Haarlem, t.a.v. Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM.