Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 13124Overig

Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 4 mei 2010 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) en op 28 juli 2010 een wijzigingsnotitie ontvangen van Ceres Projecten voor het energieopslagproject in de woonwijk Hoogeland gelegen aan de zuidkant van Naaldwijk gemeente Westland.

De opslag van energie vindt plaats middels koude en warmte opslag in het grondwater. Daartoe wordt per jaar op 50 tot 240 meter diepte maximaal 2.86 miljoen m3 grondwater onttrokken en geïnfiltreerd.

Voor deze activiteit moet een vergunning op grond van de Waterwet worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De activiteit valt onder categorie D15.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan de artikelen 7.16 tot en 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvraag om vergunning ingevolge de Waterwet niet noodzakelijk is.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit liggen van 30 augustus 2010 tot en met 11 oktober 2010 ter inzage:

  • bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;

  • bij het serviceloket van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande van de gemeente Westland, ma van 11.00–12.15 uur, di t/m vr van 9.00–12.15 uur, ma t/m di tevens van 13.00-16.00 uur, Van Geeststraat 1, tel.nr. (0174) 67 36 73.

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, de heer H.P.M. Wachelder, tel.nr. (070) 441 74 55. Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl