Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende wijziging van de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2010 in verband met uitbreiding van de werkingsduur met het schooljaar 2010–2011

9 augustus 2010

Nr. WJZ/222620 (2725)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING SCHOLING OVERBLIJFMEDEWERKERS 2007–2010

De Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2010 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

a. minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘Het bevorderen’ vervangen door: Het doel van deze regeling is het bevorderen.

2. In het derde lid wordt de zinsnede ‘in de schooljaren 2007–2008, 2008–2009, of 2009–2010’ vervangen door: in de schooljaren 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 of 2010–2011.

C

In artikel 3 wordt de zinsnede ‘voor alle scholen’ vervangen door: voor al zijn scholen.

D

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6. Subsidieaanvraag

  • 1. De subsidieaanvragen kunnen voor het schooljaar 2007–2008 vanaf 15 mei worden ingediend, en voor de schooljaren 2008–2009 en 2009–2010 vanaf 1 mei.

  • 2. De subsidieaanvragen kunnen voor het schooljaar 2010–2011 vanaf 5 september worden ingediend.

  • 3. De subsidieaanvragen welke zijn ingediend voorafgaand aan de data, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden niet in behandeling genomen.

E

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7. Vereisten

  • 1. De subsidieaanvraag wordt op een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend formulier met het kenmerk CFI-67012 (schooljaar 2007–2008), CFI-68012 (schooljaar 2008–2009) en CFI-69012 (schooljaar 2009–2010), ingediend bij Centrale Financiën Instellingen.

  • 2. De subsidieaanvraag voor het schooljaar 2010–2011 wordt op een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend formulier met het kenmerk 69012-03 of via een digitaal ingevuld formulier met dat kenmerk ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

F

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8. Termijn indiening

  • 1. De subsidieaanvraag wordt voor het schooljaar 2007–2008 uiterlijk 2 juli 2007, voor het schooljaar 2008–2009 uiterlijk 1 juli 2008 en voor het schooljaar 2009–2010 uiterlijk 1 juli 2009 bij Centrale Financiën Instellingen ingediend.

  • 2. De subsidieaanvraag voor het schooljaar 2010–2011 wordt uiterlijk 15 oktober 2010 bij Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend.

  • 3. Als aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste of tweede lid, niet is voldaan, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

G

In de artikelen 9 en 13 wordt ‘Staatssecretaris’ telkens vervangen door: minister.

H

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10. Beslistermijnen

De minister beslist jaarlijks in augustus op een aanvraag voor subsidie, met dien verstande dat de minister uiterlijk in december beslist op een subsidieaanvraag voor het schooljaar 2010–2011.

I

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11. Tijdvak subsidieverlening

Subsidie wordt voor het schooljaar 2007–2008 verleend voor de periode tot en met 31 december 2008, voor het schooljaar 2008–2009 voor de periode tot en met 31 december 2009, voor het schooljaar 2009–2010 voor de periode tot en met 31 december 2010 en voor het schooljaar 2010–2011 voor de periode tot en met 31 december 2011.

J

Artikel 14, vierde lid, komt te luiden:

  • 4. De subsidie wordt voor het schooljaar 2007–2008 uiterlijk in 2008, voor het schooljaar 2008–2009 uiterlijk in 2009, voor het schooljaar 2009–2010 uiterlijk in 2010 en voor het schooljaar 2010–2011 uiterlijk in 2011 besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

K

In artikel 19 wordt ‘2007–2010’ vervangen door: 2007–2011.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling is een voortzetting van de eerdere regeling Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2010. In 2008 is in een beleidsbrief1 aan de Tweede Kamer aangekondigd dat gezien het belang van een goede tussenschoolse opvang ook na 2010 specifiek middelen beschikbaar worden gesteld voor de scholing van overblijfkrachten. In overleg met de onderwijsorganisaties zou worden bezien of de subsidieregeling nog beter op het doel afgestemd kan worden. Maar vanwege de demissionaire status van het kabinet is besloten om de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2010 voor de periode van nog één schooljaar, te weten schooljaar 2010–2011, open te stellen.

De hierboven genoemde regeling is dus in technische zin gewijzigd, waardoor de openstelling geregeld is. Scholen kunnen vanaf 5 september weer nieuwe subsidieaanvragen indienen voor schooljaar 2010–2011. Voor de goede orde merk ik op dat te vroeg ingediende aanvragen niet in behandeling worden genomen. Indien te vroeg ingediende aanvragen worden aangemerkt als zijnde ingediend op de eerst mogelijke dag, zoals in het verleden wel is gebeurd, dan zijn er geen gelijke kansen in het wie het eerst komt, wie het eerst maalt systeem. Het stellen van een tijdvak voor het indienen van subsidieaanvragen wordt hiermee een loze bepaling.

Tot slot is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in artikel 1 het begrip ‘staatssecretaris’ te vervangen door ‘minister’, omdat in een regeling taken en bevoegdheden altijd aan een minister opgedragen dienen te worden, ook indien een staatssecretaris op het betreffende terrein als verantwoordelijke bewindspersoon fungeert.

Vaste Verander Momenten

Als vaste verandermomenten voor wet- en regelgeving op het terrein van het primair onderwijs gelden 1 januari en 1 augustus. Ik streef naar inwerkingtreding van de onderhavige regeling per 1 augustus 2010, zodat niet wordt afgeweken van de vastgestelde verandermomenten.

De subsidieaanvragen kunnen vanaf 5 september 2010 worden ingediend. Dit betekent dat niet kan worden voldaan aan de implementatietermijn van 2 maanden. De reden hiervan is dat nog dit kalanderjaar wordt overgegaan tot betaling en zoals hierboven beschreven pas in een laat stadium is besloten om de eerdere subsidieregeling voor de periode van nog één extra schooljaar voort te zetten.

Administratieve lasten

Deze subsidieregeling betreft een voortzetting van de eerdere regeling subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2010. In vergelijking met de voorgaande jaren is er sprake van een lichte vermindering van de administratieve lasten, omdat de subsidie nu ook via een digitaal formulier kan worden aangevraagd.

Het formulier bedoeld in artikel 7, tweede lid, is te vinden op de DUO-CFI-site. Op deze site volgt binnenkort meer informatie over het gebruik van de digitale aanvraagformulieren. Eventueel kan ook gebruik worden gemaakt van het papieren formulier met het kenmerk 69012-03. Deze is te downloaden van de DUO-CFI-site (www.cfi.nl) onder formulieren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet.


XNoot
1

Kamerstukken II, 2008-09, 31 322, nr 37.

Naar boven