Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 januari 2010, nr. DMO/PO-2981482, houdende wijziging van de Regeling maatschappelijke ondersteuning in verband met het vaststellen van het mantelzorgcompliment voor 2010

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6g komt te luiden:

Artikel 6g

De uitkering bedraagt voor het jaar 2010 € 250.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en het werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker.

TOELICHTING

In artikel 6g van de Regeling maatschappelijke ondersteuning wordt elk jaar het bedrag vermeld dat aan individuele mantelzorgers kan worden toegekend. Voor het jaar 2010 wordt de hoogte van het mantelzorgcompliment vastgesteld op € 250.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker.

Naar boven