Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2010, 12540Ontheffingen

Ontheffing FBE Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen op een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet:

Op 3 augustus 2010 is ontheffing verleend aan de FBE te Tilburg (zaaknr. 1704308/1712844) t.b.v. P. Grauss, Middelwaarde 2, 4251 PJ te Werkendam voor het doden van (Vlaamse) gaaien op gronden gelegen in de gemeente Werkendam voor de periode vanaf datum verzending tot en met 30 september 2010.

Het besluit ligt gedurende zes weken (na verzending) ter inzage in het Provinciehuis van Noord-Brabant bij de Directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen, contactpersoon mw. E. Deckers ((073) 681 21 38). Het besluit (en de verzenddatum) is digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl of te vinden op de website www.brabant.nl/floraenfauna.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken (na datum verzending) bezwaar maken bij ons college. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het postadres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch, 3 augustus 2010