Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2010, 12403Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juli 2010, nr. CZ/CGG-2993269, houdende wijziging van de bijlagen van de Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 39a van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlagen III, IV, V en VI van de Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz komen te luiden overeenkomstig de bij deze regeling opgenomen bijlagen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

BIJLAGE III

BIJLAGE IV

BIJLAGE V

BIJLAGE VI

TOELICHTING

Op grond van de artikelen 38, zesde lid, 38c, vijfde lid, en 39, derde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is de geneesheer-directeur verplicht om van alle dwangbehandelingen en toepassingen van middelen of maatregelen, onder meer de aanvang en het einde aan de inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid te melden. De kennisgeving aan de inspecteur dient op grond van artikel 39a te geschieden op daartoe door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgeschreven formulieren.

Dit betreft de bijlagen III, IV, V en VI, behorende bij de Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz en deze formulieren zijn gewijzigd. De formulieren III en IV, zijn bestemd voor het melden van de aanvang en beëindiging van de toepassing van middelen of maatregelen door de bopz-aangemerkte psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. De formulieren V en VI zijn bestemd voor het melden van de aanvang en beëindiging van dwangbehandeling en gelden voor de geestelijke gezondheidszorg.

De wijzigingen beogen onduidelijkheden uit de formulieren te halen en helderheid te verschaffen over bijvoorbeeld de begin- en einddatum van alle onder dwang toegepaste onderdelen van het behandelingsplan en de middelen of maatregelen die worden toegepast ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties, teneinde zo betrouwbaar mogelijke informatie te verkrijgen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.