Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 juli 2010, nr. WJZ/10114391, houdende wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem in verband met de invoering van het Digikoppeling-koppelvlak

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Dienstenwet en artikel 8 van het Dienstenbesluit centraal loket;

Besluit:

ARTIKEL I

De Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 wordt onderdeel e vervangen door:

  • e. koppelvlak voor procedureberichten: het geheel van standaarden, bedoeld in paragraaf 1a van de bijlage bij deze regeling of, indien de bevoegde instantie daarvoor kiest, het geheel van standaarden, bedoeld in paragraaf 1b van de bijlage bij deze regeling, waarvan het gebruik voorwaarde is om geautomatiseerde uitwisseling van procedureberichten mogelijk te maken tussen een systeem voor gegevensverwerking van een bevoegde instantie buiten het centraal loket en een berichtenbox waar zij toegang tot heeft;.

B

De titel van paragraaf 1 van de bijlage wordt vervangen door:

§ 1a. SMTP-koppelvlak voor procedureberichten

C

Voor paragraaf 2 van de bijlage wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 1b. Digikoppeling-koppelvlak voor procedureberichten

Indien de bevoegde instantie daarvan gebruik wil maken wordt onder het geheel van standaarden en elektronische voorzieningen, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, verstaan:

a. voor de berichtinhoud:

StUF XML;

b. voor het applicatieprotocol:

ebXML Message Service (ebXMS) conform OSB koppelvlakstandaard ebMS OSB versie 1.1 met ‘reliable messaging’ profiel en met behulp van TLS versie 1.0;

c. voor het transportprotocol:

TCP/IP.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juli 2010

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

TOELICHTING

1. Digikoppeling

Digikoppeling is de standaard om binnen de overheid tussen overheidsorganisaties digitaal gestructureerde berichten uit te wisselen. Dat was al zo bij de vaststelling van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem. Echter, op dat tijdstip waren de specificaties van Digikoppeling 1.1. weliswaar gereed, maar timing en complexiteit van de materie maakten dat er toch geen koppelvlak op gebaseerd kon worden. Zo ontbraken bijvoorbeeld definities voor grote berichten (met grote bijlagen). Belangrijker nog was dat het gebruik van Digikoppeling binnen de overheid op dat moment nog zeer gering was. Daarom is een SMTP-koppelvlak beschikbaar gekomen voor een aantal organisaties voor wie de toegang tot het centrale loket afhing van de beschikbaarheid van een SMTP-koppelvlak. Het aanbieden van dat SMTP-koppelvlak was een noodzakelijke voorwaarde voor de werking van het centraal loket. Het is echter altijd de bedoeling geweest dat het SMTP-koppelvlak uiteindelijk vervangen zou worden door de Digikoppeling-standaard. Nu zijn de specificaties van Digikoppeling gereed voor implementatie en is het gebruik binnen de overheid groter, waardoor het centraal loket kan voldoen aan deze overheidsbrede standaard.

Het blijft mogelijk om gebruik te maken van het SMTP-koppelvlak. Het Digikoppeling-koppelvlak wordt parallel aangeboden. Wanneer de Digikoppeling-standaard over de gehele overheid is ingevoerd, zal er aan het SMTP-koppelvlak geen behoefte meer bestaan. Tot die tijd echter, blijft het mogelijk om van beide standaarden gebruik te maken.

2. Gebruikte protocollen

Digikoppeling is een verzameling van standaarden, die ook bekend is onder de naam Overheids Service Bus (OSB). De formele naam van de gebruikte DigiKoppeling standaard is: de Berichtspecificaties Digikoppeling Koppelvlak BerichtenBox Antwoord voor bedrijven (versie 0.21). Deze standaard is weer opgebouwd uit verschillende andere standaarden, die worden beschreven in de nieuwe paragraaf 1b van de bijlage (artikel I, onderdeel C).

Bij het Digikoppeling-koppelvlak wordt voor de berichteninhoud gebruik gemaakt van StUF XML, het Standaard Uitwisselings-Formaat dat reeds door veel gemeenten en andere partijen binnen de overheid wordt gebruikt. Bij het SMTP-koppelvlak was dat multipart MIME.

3. Gevolgen gebruik Digikoppeling koppelvlak

Overheidsinstanties kunnen op basis van het koppelvlak hun eigen systemen gereed maken om Digikoppeling te gebruiken. Het valt te verwachten dat steeds meer overheidsinstanties dit zullen doen, aangezien Digikoppeling zorgt voor standaardisatie van berichtenverkeer tussen verschillende overheden. Op deze manier kunnen overheidsinstellingen berichten vanuit diverse voorzieningen gemakkelijker met elkaar uitwisselen, doordat alle overheidsinstellingen onderling dat op basis van dezelfde standaard doen. Dit komt vooral door het gebruik van XML, omdat een belangrijk voordeel daarvan is dat deze ‘taal’ meer gestructureerd is. Dat betekent dat er gebruik gemaakt wordt van velden en niet van losse tekst. Aan deze velden kunnen daarom (meer) metadata meegegeven worden, waardoor de boodschappen makkelijker door machines gelezen kunnen worden en op die manier makkelijker gebruikt kunnen worden in back office systemen.

Er hoeft geen menselijke handeling en een apart proces plaats te vinden om berichten uit de berichtenbox te lezen en af te handelen. Het is de verwachting dat overheidsinstanties hierdoor makkelijker overgaan tot elektronische dienstverlening met als gevolg een verbetering van de dienstverlening en daardoor vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor bedrijven. Door Digikoppeling worden in de toekomst meer functionaliteiten ter verbetering van processen overheid mogelijk, bijvoorbeeld de mogelijkheid om bestaande papieren mailings digitaal naar ondernemers te versturen.

De ondernemer hoeft niets te veranderen in zijn eigen bedrijfsvoering. Wel zullen mogelijk via de berichtenbox zijn aanvragen sneller afgehandeld worden. Deze wijziging heeft geen invloed op de administratieve lasten voor de burger en het bedrijfsleven.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

Naar boven