Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 11915Vergunningen

Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 19 mei 2010 een mededeling ingevolge artikel 7.8a van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van DELTA Milieu Composteren B.V. voor de oprichting van een vergistingsinstallatie. De inrichting is gelegen aan de Schans 41, 2408 ZA te Alphen aan den Rijn. Bij brief van 27 mei 2010 is de aanmeldingsnotitie aangevuld met een nieuw akoustisch onderzoek. Op 22 juni is een concept QRA rapportage in het kader van externe veiligheid ingediend. Deze stukken zijn bij de beoordeling betrokken.

Voor deze activiteit moet vergunning op grond van de Wet milieubeheer worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De activiteit valt onder onderdeel 18.2 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan de artikelen 7.8a tot en met 7.8d (thans 7.16 tot en met 7.20). Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer niet noodzakelijk is.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit liggen van 2 augustus 2010 tot en met 13 september 2010 ter inzage op werkdagen tijdens kantooruren:

  • bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;

  • bij de ontvangstbalie van het stadhuis van Alphen aan den Rijn, tevens vr van 18.30-20.00 uur en za van 10.00-12.00 uur, Stadhuisplein 1, tel.nr. (0172) 46 57 09.

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, de heer J.N.B. Verwoerd, tel.nr. (070) 441 71 64. Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl