Ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkrade Noord’

Burgemeester en wethouders van Kerkrade maken bekend, dat gedurende de termijn van 29 juli tot en met 8 september 2010 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Kerkrade Noord.

Het gebied waarop het ontwerp betrekking heeft (plangebied), betreft globaal de in Eygelshoven gelegen woongebieden/buurten Eygelshoven-Kom, Hopel, Waubacherveld en Vink. Het plangebied wordt globaal begrensd door de N299 in het westen, de Eygelshovergracht in het zuiden, de spoorlijn Heerlen–Aken in het oosten en de Gravenweg in het noorden.

Het bestemmingsplan beoogt actualisering en uniformering van de bebouwingsregelingen in betreffende woongebieden/buurten; het plan heeft dan ook een overwegend consoliderend karakter. Er worden geen nieuwe grootschalige planologische ontwikkelingen voor het plangebied voorzien. Met betrekking tot een aantal woongebieden wordt herstructurering nagestreefd.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen gedurende hierboven genoemde termijn ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen en Leefomgeving Sector Stad op de begane grond van het stadskantoor, Markt 33 alhier (openingsuren: maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur; vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur). Het is ook mogelijk om na telefonische afspraak (via tel. 045-5676767 bij dhr. Debast) het ontwerpbestemmingsplan in te zien buiten de openingsuren van de vakbalie. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan c.a. digitaal in te zien op onze website www.kerkrade.nl\actueel\projecten\bestemmingsplannen alsook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder kan gedurende hierboven genoemde termijn een zienswijze over het ontwerp schriftelijk dan wel mondeling (bij dhr. Debast via tel. 045-5676767) naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 600, 6400 AP Kerkrade, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkrade Noord’.

Naar boven