Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2010, 1155Overig

Bekendmaking vestiging voorkeursrecht ‘Schaartven’ te Boxmeer

Het college van Boxmeer maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van Boxmeer op 28 januari 2010 heeft besloten om op grond van artikel 2 en artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als ‘Schaartven’. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant, te weten op 30 januari 2010.

Ter inzage

Het besluit ligt met de bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, de grootte van de gedeeltelijke percelen, alsmede de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 1 februari 2010 voor eenieder kosteloos ter inzage bij de het gemeentehuis, Bakelgeertstraat 43–45, 5831 CS Boxmeer.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Boxmeer te koop moeten aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als een grondeigenaar zijn grond, huis of ander gebouw wil verkopen. Wil hij niet verkopen, dan verandert er voor hem op dit moment niets.

De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar en beroep

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij de raad van Boxmeer tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • a. de naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • d. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de raad van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.

Als een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Boxmeer, 29 januari 2010

Het college van Boxmeer.