Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2010, 1154Vergunningen

Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van een landelijk DGPS netwerk

14 januari 2010

Nr. AT-EZ/ 6314292

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelezen de aanvraag van CNH Belgium N.V. te Zedelgem, België van 8 januari 2009;

Gelet op artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet en op de artikelen 16 en 17 van het Frequentiebesluit;

Besluit:

§1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. DGPS netwerk:

(Differential Global Positioning System) een plaatsbepalingnetwerk dat een toevoeging is op GPS en de nauwkeurigheid daarvan verhoogt door aanvullend op het satellietsysteem gebruik te maken van radiobakens op aarde met bekende opstelpunten;

b. GPS:

(Global Positioning System): een wereldwijd satellietplaatsbepalingsysteem;

c. basisstation:

radiozendapparaat of een samenstel van radiozendapparaten dat op één en dezelfde vaste plaats is opgesteld;

d. voorkeursfrequentie:

een frequentie die op basis van afspraken met de buurlanden bij voorkeur tot op de landgrens kan worden ingezet, teneinde storing zo veel mogelijk te voorkomen.

§2 Verlening

Artikel 2

Aan CNH Belgium N.V. te Zedelgem, België, hierna te noemen: de vergunninghouder, wordt een vergunning verleend voor het gebruik van de in bijlage 1 genoemde frequentieruimte in de band 444 MHz ten behoeve van een landelijk DGPS netwerk.

§3 Voorschriften en beperkingen

Artikel 3 Ingebruikneming netwerk

 • 1. De vergunninghouder neemt voor 31 maart 2010 40 basisstations in gebruik en houdt deze in gebruik;

 • 2. de vergunninghouder heeft voor 31 december 2010 de aan hem vergunde frequentieruimte landelijk in gebruik voor het DGPS netwerk voor zover de gebruiksbeperkingen in het Duits - Nederlandse grensgebied dit toelaten.

Artikel 4 Gebruik frequentieruimte

Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de in bijlage 1 opgenomen frequentietechnische voorwaarden.

Artikel 5 Storing

 • 1. Het signaal van het gebruikte radiozendapparaat mag geen storing of belemmering veroorzaken in het etherverkeer en in radiozend- of ontvangapparaten;

 • 2. het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. In het Radioreglement of in het Nationaal Frequentieplan anders is bepaald;

  • b. het radiozend- of ontvangapparaat dat storing of belemmering ondervindt, niet voldoet aan hetgeen ten aanzien daarvan is bepaald bij of krachtens de Telecommunicatiewet;

§ 4 Slotbepaling

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 14 januari 2010 en geldt tot en met 14 januari 2015.

Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

namens deze:

Hoofd Netwerken, Agentschap Telecom,

M.M. Hoogland MBA.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop zij is verzonden (14 januari 2010) een bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, Postbus 450, 9700 AL te Groningen.

BIJLAGE 1

 • 1. De frequentieruimte, bedoeld in artikel 2 van de vergunning, is:

  Centerfrequenties(MHz)

  Voorkeur in grensgebied

  TX basisstation

  BEL/D/HOL

  D/HOL

  BEL/HOL

  444,2750

  BEL

  D

  BEL

  444,3375

  BEL

  D

  BEL

  444,4000

  BEL

  D

  BEL

  444,4375

  BEL

  D

  BEL

  Opmerkingen bij de tabel:

  De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande voorwaarden).

  De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

  De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost-Nederland.

  De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid-Nederland.

 • 2. De frequentietechnische voorwaarden bedoeld in artikel 4 eerste lid, van de vergunning zijn voor de in onderdeel 1 van deze bijlage genoemde frequentieruimte:

  • a. Het kanaalraster is 12,5 kHz;

  • b. het effectief uitgestraald zendvermogen (E.R.P.) bedraagt maximaal 0 dBWatt;

  • c. de antenne dient van een verticaal polariserend type te zijn;

  • d. op een voorkeursfrequentie mag de veldsterkte op 40 km afstand in het buurland en bepaald op 10 meter hoogte niet meer bedragen dan 20dBµV/m (50% plaats- en 1% tijdwaarschijnlijkheid);

  • e. op een niet-voorkeursfrequentie mag de veldsterkte op de grens met het buurland en bepaald op 10 meter hoogte niet meer bedragen dan 20 dBµV/m (50% plaats- en 1% tijdwaarschijnlijkheid);

  • f. de veldsterkte wordt berekend op basis van de berekeningsmethode voor mobiel gebruik, opgenomen in de geldende HCM-overeenkomst (HCM overeenkomst 2008, bijlage 2);

  • g. van onderdeel d en e mag ten opzichte van België worden afgeweken indien de vergunninghouder afspraken over het gebruik van deze frequenties heeft gemaakt met een houder van een vergunning met gebruiksrechten van deze frequenties in België.

BIJLAGE 2 OP CD-ROM

HCM overeenkomst 2008

Agreement between the administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, and Switzerland, on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and the land mobile service