Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2010, 11193Ruimtelijke plannen

Vaststelling wijzigingsplan nieuwbouw grondgebonden agrarisch bedrijf maatschap Pinckaers-Cremers

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken bekend dat het wijzigingsplan ex artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor het perceel gelegen aan de Slenakerweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Gulpen, sectie B nummer 6711 in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 29 juni 2010 is vastgesteld.

Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming van een gedeelte van het betreffend perceel van ‘Agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden’ naar ‘Agrarisch bedrijf’, zodat ter plaatse een grondgebonden agrarisch bedrijf gevestigd kan worden.

Het besluit tot vaststelling en het vastgestelde wijzigingsplan liggen vanaf 15 juli 2010 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Gulpen-Wittem, Willem Vliegenstraat 12 6271 DA Gulpen (openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00–12.00 uur en woensdagmiddag tevens van 14.00–16.00 uur).

Het besluit tot vaststelling, het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar en beschikbaar op www.gulpen-wittem.nl.

Tegen het voornoemde besluit kan door een belanghebbende op basis van de Algemene wet bestuursrecht, binnen de ter inzage termijn, een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Maastricht, Sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Tevens kan de indiener van het beroepschrift bij voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.