Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2010, 1069Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2010, nr. VGP/VC 2982513, houdende regels ter uitvoering van verordeningen (EG) 882/2004 en 669/2009 (Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009))

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

 • verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en L 191);

 • verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 (PbEU L 194) ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/EG; en

 • artikel 10 van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. verordening (EG) 882/2004:

  verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en L 191);

  b. verordening (EG) 669/2009:

  verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 (PbEU L 194) ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/EG.

 • 2. Deze regeling is niet van toepassing op diervoeders.

Artikel 2

Als specifieke punten van binnenkomst, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van verordening (EG) 882/2004, worden aangewezen:

 • a. de haven van Rotterdam;

 • b. de haven van Amsterdam;

 • c. de luchthaven Schiphol;

 • d. de luchthaven van Maastricht.

Artikel 3

De Voedsel en Waren Autoriteit is de bevoegde autoriteit, belast met de uitvoering van:

 • a. de artikelen 5, 12, 13, 15, eerste lid, en 19, van verordening (EG) 669/2009;

 • b. de materiële en overeenstemmingscontroles, bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10, van verordening (EG) 669/2009.

Artikel 4

De rijksbelastingdienst, bevoegd voor de douane, is de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van binnenkomst onderscheidenlijk de douaneautoriteit, bedoeld in de artikelen 6, 8, 9 en 10, van verordening (EG) 669/2009.

Artikel 5

De gemeenschappelijke documenten van binnenkomst, bedoeld in artikel 7 van verordening (EG) 669/2009, worden opgesteld in uitsluitend de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

TOELICHTING

Op 25 juli 2009 is gepubliceerd verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 (PbEU L 194) ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/EG, verder te noemen: verordening (EG) 669/2009. De redenen die hebben geleid tot de vaststelling van verordening (EG) 669/2009 zijn toegelicht in de elf overwegingen bij die verordening.

Bij verordening (EG) 669/2009 zijn voorschriften vastgesteld betreffende de meer uitgebreide officiële controles die krachtens artikel 15, vijfde lid, van verordening (EG) 882/20041, dienen te worden uitgevoerd bij de invoer van bepaalde levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong. Bijlage I bij verordening (EG) 669/2009 wijst de levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong aan die aan deze controles onderworpen dienen te worden.

Voor de goede uitvoering van verordening (EG) 669/2009 was het noodzakelijk nadere regels – als bedoeld in artikel 10 van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen – vast te stellen. Voorts dienden de specifieke punten van binnenkomst, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van verordening (EG) 882/20042, nog te worden aangewezen. Hier worden de officiële controles, bedoeld in verordening (EG) 669/2009, uitgevoerd. Deze regeling zorgt voor het vaststellen van deze nadere regels en het aanwijzen van de specifieke punten van binnenkomst.

De in verordening (EG) 669/2009 bedoelde documentencontroles worden uitgevoerd door ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane (verder te noemen: de douane). De overeenstemmings- en materiële controles worden uitgevoerd door controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De artikelen 3 en 4 van deze regeling geven aan welke taken en bevoegdheden zij hebben, gelet op de desbetreffende bepalingen in verordening (EG) 669/2009.

Artikel 5 van deze regeling schrijft voor dat gemeenschappelijke documenten van binnenkomst worden opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Andere talen zijn niet toegestaan. Dit voorschrift is in overeenstemming met hetgeen thans in de praktijk reeds gebruikelijk is. Artikel 7 van verordening (EG) 669/2009 verleent Nederland de bevoegdheid deze eis te stellen.

De in artikel 14 van verordening (EG) 669/2009 bedoelde vergoedingen zullen worden geïnd krachtens artikel 2a, eerste lid, van het Warenbesluit retributies levensmiddelen. Van toepassing is het tarief van artikel 4, eerste lid, van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008 (werkelijke kosten).

Deze regeling treedt in werking zo spoedig mogelijk na 25 januari 2010, aangezien vanaf dat moment verordening (EG) 669/2009 van toepassing is.

In onderstaande tabel is het verband weergegeven tussen verordening (EG) 669/2009 en deze regeling.

Verordening (EG) 669/2009

Deze regeling

artikelen 1, 2, 3 en 4

– (nationale voorschriften niet noodzakelijk)

artikel 5

artikel 3, onder a

artikel 6

artikel 4

artikel 7

artikel 5

artikel 8

artikelen 3, onder b, en 4

artikel 9

artikelen 3, onder b, en 4 (is verder gericht tot de Europese Commissie)

artikel 10

artikelen 3, onder b, en 4

artikelen 11 en 12, eerste alinea

– (zijn rechtstreeks van toepassing)

artikel 12, tweede alinea

artikel 3, onder a

artikel 13

artikel 3, onder a

artikel 14

– (artikel 2a, eerste lid, van het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen, en artikel 4, eerste lid, van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008)

artikel 15, eerste lid

artikel 3, onder a

artikel 15, tweede lid

– (is rechtstreeks van toepassing)

artikel 15, derde lid

– (is gericht tot de Europese Commissie)

artikel 16

– (wijzigt beschikking die in Nederland van toepassing is op de voet van de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002))

artikel 17

– (trekt beschikking in die in Nederland van toepassing was op de voet van de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002))

artikel 18

artikel 6

artikel 19

artikel 3, onder a.

Regulier Overleg Warenwet

Het ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)3. Daarbij is gebleken dat het betrokken bedrijfsleven diverse bezwaren heeft tegen verordening (EG) 669/2009.

Het bedrijfsleven zou graag zien dat meer specifieke punten van binnenkomst worden aangewezen dan uitsluitend de in artikel 2 van deze regeling bedoelde havens en luchthavens, maar de verordening staat dat niet toe. Alleen havens en luchthavens voldoen aan de voorwaarde dat het moet gaan om eerste punten van binnenkomst.

In nauw overleg met het betrokken bedrijfsleven zullen de VWA en de douane proberen bij de toepassing van deze regelgeving waar mogelijk rekening te houden met de opmerkingen van het bedrijfsleven, ook wat betreft de transparantie van de desbetreffende retributie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.


XNoot
1

Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en 191).

XNoot
2

Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en L 191).

XNoot
3

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken), van de Voedsel en Waren Autoriteit, en van product- en bedrijfschappen.