Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2010, 10639Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 juni 2010, nr. DCB/CZW/WVOB 2010-0000398318, tot wijziging van de Regeling Vergoeding vrijwillige politie en de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie in verband met de jaarlijkse aanpassing van de vergoedingsbedragen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 43 van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie en artikel 28 van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Regeling Vergoeding vrijwillige politie wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 158,70’ vervangen door: € 160,29.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 6,61’ vervangen door: € 6,68.

ARTIKEL II

In artikel 2, vierde lid, van de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie wordt ‘maximaal € 12,04 voor de lunch en maximaal € 18,22 voor het diner’ vervangen door: ten hoogste € 12,44 voor de lunch en ten hoogste € 19,57 voor het diner.

ARTIKEL III

  • 1. Artikel I, onderdeel 2, treedt in werking met ingang van 1 juli 2010. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2010, treedt artikel I, onderdeel 2, in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt artikel I, onderdeel 2, terug tot en met 1 juli 2010.

  • 2. Artikel I, onderdeel 1, en artikel II treden in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E.M.H. Hirsch Ballin.

TOELICHTING

Artikel I

De vaste vergoeding en de vergoeding per uur die voor de uitoefening van de politietaak aan de vrijwillige politieambtenaar worden toegekend, worden jaarlijks aangepast aan de door het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex. De afgeleide consumentenprijsindex is de consumentenprijsindex die is geschoond voor het effect van veranderingen in de tarieven van indirecte en consumptiegebonden belastingen en is maatgevend voor CAO onderhandelingen en andere arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden.

Op basis van het CEP 2009 bedraagt de afgeleide consumentenprijsindex over het gehele jaar 2010 1,00%. Met dit percentage zijn de vergoedingsbedragen dan ook verhoogd. De verhoging van de vaste vergoeding werkt terug tot en met 1 januari 2010, omdat het een vergoeding per kalenderjaar betreft.

Artikel II

De vergoedingsbedragen bij dienstreizen voor logies, ontbijt, lunch, diner, kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden jaarlijks in het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie (Brvvp) met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de relevante onderdelen van de consumentenprijzen. De vanaf 1 januari 2010 geldende bedragen zijn vastgesteld op basis van de prijsontwikkeling over de periode november 2008 tot en met oktober 2009. De bedragen voor lunch en diner worden geïndexeerd met 3,0%, de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants, fastfood en afhaalservice en cafés.

De Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie had, overeenkomstig de wijziging van het Brvvp, eveneens per 1 januari 2010 aangepast moeten worden. Met deze regeling wordt de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie alsnog gewijzigd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E.M.H. Hirsch Ballin.