Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2010, nr. G&VW/AA/2010/12516, tot hernieuwde vaststelling van de Beleidsregel arbocatalogi (Beleidsregel arbocatalogi 2010)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijke afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een branche, bedrijfssector of op landelijk niveau, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in die bedrijfssector of branche dan wel op landelijk niveau kan worden voldaan aan bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde doelvoorschriften.

Artikel 2 Toetsing

Arbocatalogi op branche, sectoraal of landelijk niveau kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

  • a. beschreven is voor welk werkgebied (branche/bedrijfssector/landelijk) de catalogus bedoeld is;

  • b. de opstellers vertegenwoordigen de werkgevers en werknemers in die branche/bedrijfssector of op landelijk niveau;

  • c. de catalogus is beschikbaar en kenbaar voor werkgevers en werknemers in die branche/sector of op landelijk niveau;

  • d. met behulp van een quick scan (is het begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de Arbeidsomstandighedenwetgeving) kan in redelijkheid worden aangenomen dat met navolging van een arbocatalogus invulling wordt gegeven aan de desbetreffende (doel)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 3 Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Aan de vermelde (doel-)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet wordt voor de hierna genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau voldaan als voor de daarin vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden gebruik wordt gemaakt van onderstaande arbocatalogi.

De beleidsregels uit de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving, die betrekking hebben op de vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandighedenzijn voor de genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau niet van toepassing.

Branche/sector

Voorschriften Arbeidsomstandighedenwetgeving (wet, besluit en regeling worden hier aangehaald als: Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling)

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus

Datum toetsbrief AI

Einddatum catalogus

Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving

Aardappelen, groente en fruit, detailhandel

Arbowet

artikelen 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s)

Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit

12 december 2008

     

Aardappelen, groenten en fruit, groothandel

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), fysische belasting, gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus AGF Groothandelsfonds

12 december 2008

     

Afbouw

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.15, 3.17, 4.1c, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10. 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid). fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers)

Arbocatalogus voor de Afbouw

16 december 2009

en

3 mei 2010

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Afvalbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.5g, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11a, 7.17c, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia

Arbocatalogus Afvalbedrijven

1 oktober 2009

en

23 december 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

     

Akkerbouw en vollegrondsteelt

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus

Akkerbouw en Vollegrondsteelt

14 december 2009

3.4, onder a, d en g Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

     

Ambachtelijke bakkerijen

Arbowet

artikel 5

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Ambachtelijke Bakkers

19 oktober 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

     

Ambulante handel

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikel 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 7.2

Fysieke belasting (tillen & dragen, duwen & trekken) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de ambulante handel

29 oktober 2008

     

Ambulancezorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting, fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg

30 september 2009

en

9 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Apotheken, openbare

Arbowet

artikelen 3, tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12,

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de openbare apotheken

2 april 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

     

Architecten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Architecten

24 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

     

Banden en wielen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid en 8, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 6.8, 7.4 en 7.11a

Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid)

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

10 augustus 2009

4.18-2 Voorkoming of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en schadelijk geluid bij de Apk-keuring van dieselmotoren

     

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk)

Arbocatalogus MBO

23 december 2009

1.42, eerste lid, onder e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.1, eerste en derde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

5.4-3, vierde en zesde lid, Zitgelegenheid bij baliewerk

6.3 Verlichting

     

Bestratingen

Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16

Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bestratingen

14 december 2009

5.3-1 Tillen op Bouwplaatsen

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Betonmortelindustrie

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.16, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts en DME)

Arbocatalogus Betonmortel

23 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

     

Betonproductenindustrie

Arbowet

artikelen 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid) en gevaarlijke stoffen (kwarts)

Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie

16 juli 2009

31 december 2015

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Binnenvaart

Arbowet

artikel 3 eerste lid

Arbobesluit

artikelen 3.5g en 3.5h

Arboregeling

artikelen 4.1 tot en met 4.14

Inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte), veiligheid tankschepen

Arbocatalogus binnenvaart

11 februari 2009

en

8 april 2010

3.5 g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2, tweede, vierde en vijfde lid Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

     

Bloembollenteelt en -handel

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel

11 december 2009

3.4, onder a, d en g Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

     

Bloemendetailhandel

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel

25 augustus 2008

25 augustus 2011

 
     

Boomteelt en vaste plantenteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d en 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt

14 december 2009

     

Bos en natuur

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 8.2 en 8.3

Arboregeling 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bos en Natuur

1 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

     

Bouw en infra

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers)

Arbocatalogus Bouw en Infra

23 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Callcenters

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus voor de Callcenterbranche

21 december 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

     

Caravan-, camper- en motorenrevisie

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, 6.1. 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook)

Arbocatalogus voor het Mobiele recreatie- en aanhangbedrijf

14 december 2009

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal

6.1 Temperatuur

     

Carrosserie

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche

24 september 2009

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

     

Composietenindustrie

Arbowet 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Composieten

9 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Contractcatering

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche

21 december 2009

     

Dierenartspraktijken

Arbowet

artikel 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 6.3,

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren

Arbocatalogus voor dierenartspraktijken

4 november 2009

1.42, eerste lid, onder a tot en met e en g, tweede en derde lid Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijden de lactatie

     

Dierentuinen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7

Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus ‘Veilig en gezond werken in de dierentuin’

11 december 2009

     

Diervoeder

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.10d, eerste en tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 en 5.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus voor de diervoederindustrie

7 oktober 2009

     

Flexografisch bedrukken van etiketten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid en 8

Arbobesluit

artikelen 3.6, 3.9, 4.1c, eerste lid, 4.2, eerste, tweede, derde en vierde lid, 4.3, tweede lid, 6.1, 7.3, eerste lid, 7.4 en 7.20

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (warmte), inrichting arbeidsplaats (vluchtweg, noodverlichting), arbeidsmiddelen (algemeen, hogedrukreinigers en hijsen)

Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten

21 december 2009

1 januari 2011

3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen

3.9 Noodverlichting

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

4.1c-4 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

     

Flexografisch bedrukken van plastic folie

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 6.1, 7.3, derde en vierde lid, 7.4, eerste en tweede lid, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysische factoren (klimaat), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexografisch bedrukken plastic folie

21 december 2009

1 januari 2011

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

6.1 Temperatuur

7.3-3 Geschiktheid hef- en hijsgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

     

Fruitteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3.

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Fruitteelt

11 december 2009

3.6, derde lid, onder a, Vluchtwegen en nooduitgangen

     

Fundering

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4;19, 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47, 4.47a, 4.47b, 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d en 6.11e

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond)

Arbocatalogus Funderingsbranche

23 december 2009

     

Geestelijke gezondheidszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15,3.19, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikel 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld en werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie. beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

4 februari 2009

en

16 juni 2009

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

5.1, eerste, vierde en vijfde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a, tweede en derde lid Zittende werk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

     

Gehandicaptenzorg

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.2 tot en met 5.5, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Profijt van Arbobeleid

18 september 2008

1.42, eerste lid onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

5.4-1a Zittend werk

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

     

Gemeenten

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale belasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Agressie en geweld

8 juli 2008

en

7 juli 2009

5.3-1, zeven en achtste lid Tillen op bouwplaatsen

     

Glastuinbouw

Arbobesluit

artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 4,17, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.39, 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies)

Arbocatalogus Glastuinbouw

28 december 2009

1.42, eerste lid, onder e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.2 Buisrailsystemen in kassen

     

Glaszetten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Glaszetten

14 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

     

Golfaccomodatie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia

Arbocatalogus Golfaccomodaties

19 februari 2009

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

8.2 Keuze persoonlijke beschermingsmiddelen

     

Grafimedia

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, onder a toe met h, en tweede lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.62b, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a en 6.11

Arboregeling

4.32b

Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Grafimedia

13 augustus 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Grimeurs, visagisten, toneelkappers

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.19, 4.1c, eerste lid onder a t/m i, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.13, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 8.2.

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, vluchtwegen), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus van grimeurs, visagisten en toneelkappers

11 december 2009

1.42, eerste lid, onder d en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

4.1c-3 Maatregelen ter preventie van huis- en luchtwegklachten bij arbeid in kappersbedrijven

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

     

Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproductenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2 3.3 3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23a en 8.3

Arboregeling

artikelen .5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)

Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie

14 december 2009

1.42, eerste lid, onder d en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen

3.13 Automatische deuren en hekken en doorgangen voor voetgangers

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

5.1 Vluchtwegen en nooduitgangen

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.3 Verlichting

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

     

Groothandel in levensmiddelen

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3

Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen

9 november 2009

     

Handel in granen, zaden en peulvruchten

Arbobesluit

artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7

Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers)

Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten

24 september 2009

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

     

Handel in wijn en dranken

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks)

Arbocatalogus Wijn

19 oktober 2009

5.4-1a Zittend werk

     

Hoger beroepsonderwijs

Arbowet

artikelen 3, 4. 5, 8, 9, derde lid, en 14

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid

Arbocatalogus hbo

11 juni 2010

     

Horeca

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5g, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), fysische factoren (geluid, verlichting, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus Horeca

30 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

     

Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatieondersteunende activiteiten

Arbowet

artikelen 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.16, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17, 4.18 en 7.23d

Gevaarlijke stoffen (lasrook), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar)

Arbocatalogus Hiswa

6 mei 2010

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasma snijden en solderen van metaal

     

Hoveniers en groenvoorziening

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening

7 december 2009

     

Huisartsen, landelijke

Arbowet

artikelen 3, tweedelid, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), fysische factoren (klimaat en verlichting), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus-LHV

6 oktober 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

     

Industriële bakkerijen

Arbobesluit

artikelen 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid en temperatuur)

Arbocatalogus Industriële Bakkers

19 oktober 2009

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar)

Arbocatalogus voor de sector Orsima

23 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Installatie- en isolatie

Arbobesluit

artikelen 3.5, 3.16, 7.4, 7.5, 7.34, 8.1 en 8.2

Arbeidsmiddelen en inrichting werkplek (werken op hoogte), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie)

Arbocatalogus voor de installatie- en isolatiebranches

21 april 2009

en

13 augustus 2009

     

Jeugdzorg

Arbowet

artikelen 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)

Arbocatalogus Jeugdzorg

16 mei 2008

16 mei 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

     

Kaasgrootha.1ndel

Arbowet

artikelen 8, vierde lid, en 10

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, tweede lid, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5e, 3.17, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.8 en 8.10

Fysieke belasting (dragen/tillen en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

20 maart 2009

en

11 juni 2010

5.1 eerste, vierde, vijfde en zesde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a..Zittend werk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Kassenbouw- en installatie

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte)

Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw

23 december 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Keramische (proces)industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4,6, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.15, 7.16, 7.20 en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag)

Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie

16 juli 2009

en

28 april 2010

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Kinderopvang

Arbowet

artikel 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)

Arbocatalogus Kinderopvang

6 juni 2008

6 juni 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

     

Kunsteducatie

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Kunsteducatie

10 augustus 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Mechanisch loonwerk

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen)

Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk

28 december 2009

7.4-3 Inventarisatie en evaluatie van arbeidsmiddelen

     

Meelfabrikanten

Arbowet

artikelen 5, eerste lid, 9, derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.38, 1.40, 1.42, 4.1c, 4.2, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.16, 4.18, 4.19, 4.104, 4.105, 4.106 en 4.107, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de meelfabrikanten

21 december 2009

1 januari 2011

1.42, eerste lid onder b Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Melkvee en graasdieren

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren (lawaai, temperatuur)

Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers

     

Metaalbewerking en Metalektro

Arbobesluit

artikelen 3.5d, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17 en 4.18, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 8.2, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen), fysische factoren (geluid)

Verbetercheck Lasrook, oplosmiddelen, geluid

7 april 2008

en

24 december 2009

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal

4.6-3 eerste lid, onder a, 3° en tweede, derde en vierde lid Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

     

Mobiliteit

Arbowet

artikelen 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, eerste en derde lid, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysische factoren (klimaat) en fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de sector Mobiliteit

24 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.2 Luchtverversing

     

Mode- en interieurindustrie

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid

Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie

17 november 2009

1 juni 2012

1.42, eerste lid, onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.1, vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

7.16 Noodstopvoorziening

     

Natuursteen

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7,6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar)

Arbocatalogus Natuursteen

23 december 2009

     

Netwerkbedrijven energiesector

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c en 4.54b

Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond)

Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector

24 december 2009

4.47c Melding werkzaamheden met asbest

     

Onderwijs, primair

Arbowet

artikelen 3, vijfde lid, 5, 8, 13 en 15

Arbobesluit

2.15, 3.2, eerste en tweede lid, 3.4, 3.5 t/m 3.7, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.17, 3.20, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4 en 7.4a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), fysieke belasting (beeldschermwerk), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, zwangerschap, psychosociale arbeidsbelasting (pesten, seksuele intimidatie)

Arbocatalogus PO

28 mei 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.2 Luchtverversing

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Onderwijs, voortgezet

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.16, 7.21, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.10

Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting, (ergonomie en beeldschermwerk) algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (klimaat en geluid), zwangeren/lacterenden

Arbocatalogus-VO

28 augustus 2008

28 mei 2009

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

4.6-1 onder a en b, Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport van gascilinders

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

7.16 Noodstopvoorziening

     

Onderzoeksinstellingen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.3, 7.4 en 7.4a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI)

14 december 2009

3.4 onder d, e en g, Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

     

Openbare bibliotheken

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Openbare Bibliotheken

3 april 2008

     

Orgelbouwers

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.14, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20a

Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers)

Arbocatalogus van de orgelbouwers

21 december 2009

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

     

Orthopedische schoentechnicus

Arbowet artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 4.4, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (afmeting en volume), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus

5 oktober 2009

en

6 mei 2010

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

     

Overdrukwerk

Arbobesluit artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20

Fysische factoren (overdruk)

Arbocatalogus Werken onder overdruk

23 december 2009

6.14 Caissonarbeid

6.15 Duikarbeid

     

Paardenhouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), vloeibare stikstof

Arbocatalogus Paardenhouderij

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

     

Papier en karton

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 4.1c, eerste lid, onder a, b, c, e, f en h, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.6 tot en met 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15 en 7.16

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid, temperatuur), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen)

Arbocatalogus PKGV-Industrie

8 oktober 2008

en

6 april 2009

en

13 augustus 2009

en

7 december 2009

en

23 december 2009

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

     

Parketbedrijf

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus voor het parketbedrijf

16 december 2009

en

22 maart 2010/3 mei 2010

     

Particuliere beveiliging

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.1

Arboregeling

artikel 5.1

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging

21 september 2009

1.42 Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

5.1, eerste tot en met vijfde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.1 Temperatuur

     

Personenauto- en bedrijfsautobedrijven

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.8

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies)

Arbocatalogus voor de personenauto- en bedrijfsautobedrijven

18 december 2008

4.18-2 Voorkoming of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en schadelijk geluid bij de APK-keuring van dieselmotoren

5.4-1a Zittend werk

5.1, eerste en vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

     

Platte daken

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11.d, 6.11e, 7.4, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen)

Arbocatalogus Platte Daken

16 december 2009

en

3 mei 2010

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Pluimveehouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimveehouderij

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

     

Pluimveeverwerkende industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimvee

14 december 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

     

Podiumkunsten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 71.8a, 7.18b, 7.20 en 7.23c

Fysieke belasting (ergonomie)0, arbeidsmiddelen (hijsen en heffen)

Arbocatalogus podiumkunsten

22 september 2009

5.2-1 Fysieke belasting bij handbediende trekkenwanden

     

Politie

Arbowet

artikelen 3, 4, 9, derde lid, 15 en 18

Arbobesluit

2.15, 6.13, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.27 en 6.29

Arboregeling

artikelen 6.3, 6.3a, 6.5, 6.6, 6.7 en 6.18

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie), fysische factoren (duikarbeid)

Arbocatalogus Politie

21 december 2009

en

28 december 2009

6.14, tweede lid, onder k en l, en zevende lid, Caissonarbeid

6.15 Duikarbeid

     

Productie in dranken

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaatsen (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus voor de productie in dranken

21 december 2009

     

Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Inrichting arbeidsplaatsen (transportveiligheid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid en hijswerktuigen)

Arbocatalogus PUR-producenten

14 december 2009

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

     

Producenten van lijmen en kitten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, vijfde lid, 3.14, 3.16, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Lijmen & kitten

17 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

     

Productie- en leveringsbedrijven energiesector

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.16, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d en 7.34

Arbeidsmiddelen (werken op hoogte ), inrichting arbeidsplaats (valgevaar)

Arbocatalogus Productie- en Leveringsbedrijven energiesector

24 december 2009

     

Provincies

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen)

Arbocatalogus Provincies

12 juni 2009

     

Publieke omroep

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 19

Arbobesluit

artikel 2.15, 4.91 en 4.102

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), biologische agentia

Arbocatalogus Publieke Omroep

23 december 2009

     

Railinfra

Arbowet

3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11.c, 6.11d, 6.11e en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar)

Arbocatalogus Arbo Spoor(t)

19 juni 2008 en

24 september 2009

en

16 december 2009

en

19 maart 2010

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

     

Reclameproductie

Arbowet

artikelen 3, 5, 13 en 15

Arbobesluit

artikelen 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), algemeen Arbobeleid

Arbocatalogus Sign

14 april 2010

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Recreatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus recreatie

26 maart 2009 en

27 oktober 2009

1.42, eerste lid, onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijden de lactatie

5.4-1b Gebruik van een stasteun

     

Rijk

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus sector Rijk

9 april 2010

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a, eerste en tweede lid, Zittend Werk

5.4-3, eerste en derde tot en met zevende lid, Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.1 Temperatuur

6.3 Verlichting

     

Rubberproducenten

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (intern transport), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Rubber

14 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

     

Schilderen en vastgoedonderhoud

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers)

Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud

14 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Schoenherstellers

Arbowet

artikel 3, tweedelid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18

Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen)

Arbocatalogus Schoentechniek

23 december 2009

     

Schoonheidsverzorging

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.4, 3.6, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10e, 4.13, 4.17, 4.18, 4.19, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 8.1, 8.2 en 8.3, tweede, derde en vierde lid.

Gevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (verlichting, straling)

Arbocatalogus van de schoonheidsspecialist

21 april 2009

1.42, eerste lid onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.4-1a, eerste tot en met derde lid Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.2 Luchtverversing

     

Schoonmaak- en glazenwassersbranche

Arbowet

artikelen 1, 3, 8, eerste tot en met derde lid, 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste tot en met vierde lid, 4.3 derde lid, 4.4, eerste tot en met vijfde lid, 4.6, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 6.7, 6.8, 7.2 tot en met 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15

Fysieke belasting (valgevaar), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte), fysische factoren (lawaai)

Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

13 februari 2008

en

14 mei 2008

31 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

     

Service en repareren van mobiele werktuigen

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, noodvoorzieningen, vloeren, verbindingen, valgevaar, markering) arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken)

BMWT-Arbocatalogus

21 december 2009

     

Sociale werkvoorziening

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening

17 november 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Sport

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Sport

21 juli 2009

en

13 augustus 2009

5.1 Beeldschermarbeid, apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

     

Suikerverwerkende industrie

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 6.1

Fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus Suikerverwerkende industrie (Koek)

26 oktober 2009

6.1 Temperatuur

     

Suikerwerk en chocoladeverwerkende industrie

Arbowet

artikel 5

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Suikerwerk en Chocoladeverwerkende industrie (Snoep)

19 oktober 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

     

Tandtechnisch laboratoriumbedrijf

Arbowet

artikelen 3, eerste lid en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en 7.11a

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus van het tandtechnisch laboratoriumbedrijf

11 december 2009

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.3 Verlichting

     

Tank- en wasstations

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a en 4.87b

Biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations

24 september 2009

4.87b Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie die water in aerosolvorm in de lucht kan brengen

     

Tapijt- en textielindustrie

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, , 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie

7 december 2009

1 januari 2013

1.42 lid 1, onder a, b en e,..Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Taxivervoer

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Gezond aan het stuur

24 december 2009

     

Tentoonstellingsbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (houtstof), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven

21 december 2009

4.3-1 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan stoffen door gebruik van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen

4.18-1 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

     

Thermoplastenverwerkende bedrijven

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Fysische factoren (geluid en trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (intern transport), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus Thermoplasten

14 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

     

Tuincentra

Arbowet

artikelen 3, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, tweede, derde en vierde lid, 4.91, zesde lid, 4.102 en 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), biologische agentia

Arbocatalogus Tuincentra

14 december 2009

en

6 mei 2010

4.87b, eerste lid Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling

5.4-2, vierde lid, onder a en d, vijfde lid, onder a en c Zitgelegenheid bij kassawerk in zelfbedieningswinkels

6.1 Temperatuur

     

Tuinzaadbedrijven

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.13 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.5,

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen en werkplekinrichting (machineveiligheid)

Arbocatalogus tuinzaadbedrijven

16 juli 2009

3.2 Buisrailsystemen in kassen

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

4.3-1 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan stoffen door gebruik van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen

6.8, vijfde, zesde en zevende lid Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.4-3, eerste lid Deugdelijkheid van vierwielige trekkers

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

     

Uitgeverij

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting)

Arbocatalogus Gezond Uitgeven!

29 januari 2009

5.1 Beeldschermwerk; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

     

Uitvaartzorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenste omgangsvormen, werkdruk, emotionele belasting), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg

7 december 2009

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

     

Uitzendbranche, vaste medewerkers

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld)

Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers

17 augustus 2009

     

Universiteiten

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.14

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten

24 september 2009

     

Universitaire Medische Centra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 4.1c, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97 en 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.14

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beelschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, cytostatica, inhalatie anesthetica, biologische agentia)

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

16 januari 2009

en

1 oktober 2009

en

11 december 2009

4.1c-7 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen

4.18-5 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen

     

Varkenshouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Varkenshouderij

11 december 2009

1 december 2012

     

Verf- en drukinktindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar vallende voorwerpen)

Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie

14 december 2009

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

     

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, tweede lid, 4.3, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.84, 4.85, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid

Arbocatalogus VVT

27 maart 2009

en

2 juni 2010

1.42, eerste lid, onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

4.1c-2, eerste lid, Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

4.2-1, tweede lid, Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

4.6-1, onder a, d en l Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport van gascilinders

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

8, eerste en tweede lid Voorlichting en onderricht aan zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie

     

Verplichte sociale verzekeringen

Arbowet

artikelen 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus UWV/SVB

21 december 2009

6.2 Luchtverversing

     

Verzekeringen

Arbowet,

artikel 3, tweede lid en artikel 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3.

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf

27 maart 2009

18 februari 2011

     

Visdetailhandel

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 8, eerste lid, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.38, 3.2, 3.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 8.1 en 8.3

Fysieke belasting (werkhouding), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de visdetailhandel

29 oktober 2008

     

Vis, groothandel

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.17, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10, hoofdstuk 6, afdeling 3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.11a, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Intern transport, fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Groothandel in vis, Productschap Vis

19 augustus 2008

5.1, eerste tot en met vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

     

Visverwerking

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.11, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (gladde vloeren), psychosociale arbeidsbelasting (kort cyclisch werk, werkdruk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus Visverwerking, Productschap Vis

19 augustus 2008

7.3-2 Geschiktheid afkortzagen voor aluminium

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

     

Vlakglas

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7,20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting 9ergonomie), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (algemene veiligheid)

Arbocatalogus voor de Vlakglasbranche

15 september 2009

1 oktober 2011

     

Vleesindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 en 8.10

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de vleessector

12 oktober 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

     

Vleeswaren

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen

Arbocatalogus voor de vleeswarensector

9 november 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

     

Voetverzorging

Arbowet

artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 tot en met 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap

Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf

27 mei 2009

1.42 eerste lid onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.1c-1 eerste lid, Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

4.6-3 tweedelid onder a Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

5.4-1a Zittend werk

     

Waterbouw

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder b, 8, eerste tot en met vierde lid, 11, onder b en 44

Arbobesluit

artikelen 3.10, 3.16, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid onder a, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 6.7. 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.17d, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Arbeidsplaatsen (valgevaar), fysische factoren (lawaai), arbeidsmiddelen, (algemeen, steigers, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Waterbouw

7 oktober 2008

en

24 oktober 2008

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

7.4-5 De kwaliteit en de constructie van steigers

7.4-6 Deugdelijkheid werkbakken

7.23d Vervoer van personen in werkbakken

     

Waterschappen

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.6, 7.4, 7.23 en 7.23c

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen enz)

Arbocatalogus sector Waterschappen

7 december 2009

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

     

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Arbowet

artikelen 3, 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening

16 mei 2008

16 mei 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

     

Wonen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de Wonenbranche

17 december 2009

     

Zacht PVC

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.23, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (transportveiligheid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus productie zacht PVC

14 december 2009

6.1 Temperatuur

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

     

Zeescheepvaart

Arbobesluit

artikelen 7.18 , 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25

Arbeidsmiddelen (mbt (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen

Arbocatalogus voor de zeescheepvaart

25 september 2009

     

Ziekenhuizen, algemene en categorale

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 15 en 16

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.18, eerste tot en met derde lid, artikel 4.19, 5.2 tot en met 5.5 en 5.9 tot en met 5.12

Arboregeling

artikel 5.2

Fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren

Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen

9 juni 2009

1.42 eerste lid onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

4 1c-7 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen

4.18-5 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.4-2 Zitgelegenheid

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

     

Zuivelindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5g, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 6.3, 6.7, 6.8, 6.11, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 en 7.11a

Arboregeling

artikel 5.1

Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie

24 september 2009

5.1, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

6.3 Verlichting

Artikel 4

De Beleidsregel arbocatalogi wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in artikel 3 vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi 2010.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2010

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze:

de directeur-generaal Werk,

M.R.P.M. Camps.

TOELICHTING

Algemeen

De Beleidsregel arbocatalogi is onoverzichtelijk geworden door de vele aanvullingen van de beleidsregel die inmiddels hebben plaatsgevonden. Om die reden is de Beleidsregels arbocatalogi ingetrokken. De inhoud van de beleidsregel is in alfabetische volgorde overgebracht naar deze nieuwe Beleidsregel arbocatalogi 2010. Tevens zijn enkele nieuwe arbocatalogi in deze versie verwerkt (zie hiervoor de toelichting op de artikelen 3 en 4). Nieuwe getoetste arbocatalogi zullen in het vervolg in alfabetische volgorde in deze beleidsregel worden opgenomen. Hieronder is de toelichting op de oorspronkelijke Beleidsregel arbocatalogi grotendeels herhaald.

Onderscheid publiek – privaat

Uitgangspunt van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving is dat de over-heid zich in het publieke domein zoveel mogelijk beperkt tot het vaststellen van doelen. In het private domein zijn sociale partners verantwoordelijk voor de invulling van de doelvoorschriften, dus de manieren waarop de doelen gerealiseerd kunnen worden. Dit kan gebeuren op het niveau van de individuele onderneming of op branche/sectoraal/landelijk niveau. De manieren van werken kunnen worden vastgelegd in een arbocatalogus waarin door sociale partners erkende mid-delen zijn beschreven waaruit een keuze gemaakt kan worden om aan de doelvoorschriften te voldoen.

Bestaande middelvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandigheden-regeling (Arboregeling) kunnen een rol spelen bij het samenstellen van een arbocatalogus, evenals de thans bestaande en af te schaffen beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels).

Sociale partners zijn verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een arbo-catalogus. De vormgeving, inhoud en kenbaarheid van de catalogi behoren eveneens tot de verantwoordelijkheid van sociale partners1.

Catalogi die voldoen aan de marginale toets worden vermeld in de onderhavige beleidsregel, dat geldt niet voor bedrijfs/ondernemingscatalogi omdat deze geen algemene strekking hebben.

Door de vermelding van een arbocatalogus in deze beleidsregel wordt aangegeven dat er in beginsel van mag worden uitgegaan dat naleving van de door partijen in die arbocatalogus afgesproken middelvoorschriften zal leiden tot het voldoen aan de desbetreffende wettelijke verplichtingen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de overheid gelegd maar bij partijen zelf gelaten.

Inhoud arbocatalogi

In de arbocatalogi kunnen bijvoorbeeld normen worden opgenomen uit (weten-schappelijke) onderzoeken, leidraden, NEN-normen, brancherichtlijnen, convenanten, jurisprudentie, andere catalogi en de huidige Arbobeleidsregels. De Arbowet geeft aan dat werkgevers bij het beoordelen van de veiligheids- en gezondheids-risico’s rekening moeten houden met de recente inzichten in de wetenschap over deze risico’s. De werkgever of zijn brancheorganisatie kan zich daarbij laten ondersteunen door interne of externe deskundigen.

Bij het treffen van maatregelen om de risico’s te ondervangen, wordt de werk-gever geacht maatregelen te nemen die overeenkomen met de algemeen erkende stand van de wetenschap en met de stand van de betreffende techniek in de betrokken bedrijfstak.2

Toetsing arbocatalogi

Aangezien partijen in staat worden geacht een professionele arbocatalogus op te stellen, vindt slechts een marginale toetsing plaats van een arbocatalogus op branche/sectoraal of landelijk niveau.

Referentiekader voor de Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie handhaaft op basis van de in de Arbowetgeving gestelde (doel-)voorschriften en normen. De arbocatalogi vormen voor de Arbeidsinspectie het referentiekader hierbij.

Een catalogus heeft de status van een handreiking voor het naleven van de wettelijke doelvoorschriften en heeft hiermee een vergelijkbare werking als de arbobeleidsregels.

Indien een individueel bedrijf afwijkt van een catalogus, dient het bedrijf aan te tonen dat aan de doelvoorschriften in voldoende mate wordt voldaan door een adequaat veiligheidsniveau te bieden. Hiervan kan sprake zijn als het bedrijf op een gelijkwaardige of betere wijze aan de wettelijke voorschriften kan voldoen. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de Arbeidsinspectie om vast te stellen of in een concrete arbeidssituatie is voldaan aan de doelvoorschriften in de Arbowet en -regelgeving.

Vervanging van huidige beleidsregels

Er wordt van uitgegaan dat werkgevers en werknemers zo snel mogelijk invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om manieren en middelen vast te stellen waarop aan de publieke doelvoorschriften kan worden voldaan.

De bestaande arbobeleidsregels zullen branche/sectorgewijs kunnen vervallen. Dit betekent dat zodra een arbocatalogus is getoetst en is opgenomen in de onderhavige beleidsregel, de op de inhoud betrekking hebbende beleidsregels niet meer van toepassing zijn voor de betreffende branche of sector. Dit is aangegeven in de laatste kolom van het schema in artikel 3.

Daarnaast geldt dat eind 2010 een groot deel van de arbobeleidsregels zullen worden ingetrokken. Enkele beleidsregels blijven echter voorlopig bestaan; dit betreft beleidsregels die doelvoorschriften bevatten, die nog worden opgenomen in Arbowetgeving en beleidsregels, waarbij in de desbetreffende branche/sector over het onderhavige onderwerp nog geen arbocatalogus is opgesteld of anderszins sectorale vastlegging van de stand der techniek heeft plaatsgevonden.

Artikelgewijs

Artikel 1

In dit artikel wordt voor de toepassing van deze beleidsregel een omschrijving gegeven van wat met de term arbocatalogus wordt bedoeld. In een arbocatalogus worden de verschillende methoden en oplossingen (middelen) beschreven die vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een branche/sector of op landelijk niveau samen hebben afgesproken om te voldoen aan doelvoorschriften in de arbeidsomstandighedenwetgeving. Het is aan werkgevers en werknemers in branche/sectoren of op landelijk niveau om het initiatief te nemen tot het opstellen, vaststellen en bekendmaken van een arbocatalogus. Een arbocatalogus is een richtinggevend, praktisch en toegankelijk hulpmiddel, dat de werkgevers in een branche/sector of op landelijk niveau mogelijkheden aanreikt om aan doelvoorschriften van de Arbowetgeving te voldoen en dat de afspraken weergeeft, die werkgevers en werknemers hierover samen hebben gemaakt3.

Artikel 2

Arbocatalogi op branche/sectoraal of landelijk niveau kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst. Deze toetsing heeft een marginaal karakter. Dit betekent dat beoordeeld wordt of het proces van totstandkoming goed is, gelet op de opstellers en de kenbaarheid. Daarnaast wordt door middel van een quick scan bekeken of met de arbocatalogus voldoende invulling wordt gegeven aan de doelvoorschriften in de Arbowetgeving.

Arbocatalogi kunnen ter toetsing ingediend worden bij de Arbeidsinspectie:

De Directeur AI-Arbo

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Artikelen 3 en 4

Hierin staan de branches/sectoren vermeld die een marginaal positief getoetste arbocatalogus bezitten. Het overgrote deel is reeds eerder gepubliceerd. Om het overzicht helder te maken is er voor gekozen om de oude beleidsregel in te trekken en een nieuwe integrale versie op alfabetische volgorde te publiceren.

Nieuw ten opzichte van de vorige publicaties van de Beleidsregel arbocatalogi, zijn de arbocatalogi van de branches/sectoren houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatieondersteunende activiteiten en het hoger beroepsonderwijs evenals de deelcatalogi van de kaasgroothandel, de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT), orthopedische schoentechnicus, keramische industrie, platte daken en de afbouw.

De actualisering van de Beleidsregel arbocatalogi 2010 vindt in principe tweemaandelijks plaats.

Voor de arbocatalogi die voldoen aan de marginale toets wordt – indien mogelijk (soms is bijvoorbeeld een wachtwoord vereist) – een link geplaatst op de internetpagina www.arboportaal.nl.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze:

de directeur-generaal Werk,

M.R.P.M. Camps.


XNoot
1

Kamerstukken II, 2005/06, 30 552, nr. 3, blz. 7.

XNoot
2

Kamerstukken II, 2005/06, 30 552, nr. 8, blz. 11.

XNoot
3

Kamerstukken II, 2005/06, 30 552, nr. 8, blz. 11.

Naar boven