Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2010, 10297Interne regelingen

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 juni 2010, nr. WWI2010016898, tot instelling van een visitatiecommissie ten dienste van de wijkenaanpak (Instellingsbesluit Visitatiecommissie wijkenaanpak)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. commissie:

Visitatiecommissie wijkenaanpak;

b. minister:

minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 2

 • 1. Er is een Visitatiecommissie wijkenaanpak.

 • 2. De commissie heeft tot taak om vanuit een onafhankelijke positie de uitvoering van de wijkenaanpak te versterken, bij te dragen aan de kennis over effectieve en doelmatige oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, en bij te dragen aan de nodige kennis over het verkleinen van achterstanden. Inspireren, leren en verbeteren zijn daarbij kernbegrippen.

 • 3. De commissie voert overleg met de betrokken ministeries, gemeenten, woningcorporaties en bewoners in hun hoedanigheid van partners bij de wijkenaanpak.

Artikel 3

 • 1. In de commissie hebben zitting:

  • a. als voorzitter tevens lid de heer W.J. Deetman;

  • b. als voorzitter tevens lid de heer J. van der Lans en

  • c. als voorzitter tevens lid de heer R. Scherpenisse;

  • d. als leden:

   • 1. de heer M. van Twist;

   • 2. de heer S. van Eijck;

   • 3. mevrouw E. Tonkens;

   • 4. de heer S. de Waal;

   • 5. de heer R. van Gurp;

   • 6. de heer H. Kamps;

   • 7. mevrouw E. Agricola;

   • 8. mevrouw A. van Kampen;

   • 9. de heer J. Verhoeven;

   • 10. de heer K. Parie;

   • 11. mevrouw H. Witte;

   • 12. mevrouw M. Usta;

   • 13. mevrouw J. Klijnsma;

   • 14. mevrouw P. Meurs;

   • 15. de heer N. Rozema;

   • 16. de heer P. van Lieshout;

   • 17. de heer P. Tops;

   • 18. de heer P. Boekhoud;

   • 19. de heer S. Harchaoui;

   • 20. mevrouw A. Rijckenberg;

   • 21. de heer A. Reijndorp;

   • 22. de heer S. Houben;

   • 23. mevrouw G. van Asseldonk;

   • 24. de heer R. Paas;

   • 25. mevrouw M. Steenbergen;

   • 26. mevrouw Mechtild Linssen.

 • 2. De benoeming geschiedt voor de duur van de werkzaamheden van de commissie, doch uiterlijk tot de datum, genoemd in artikel 5.

Artikel 4

 • 1. De commissie stelt, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze vast.

 • 2. De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3. Eenieder die werkzaam is voor de commissie, is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 5

De commissie brengt vóór 1 juni 2011 in papieren vorm verslag van haar bevindingen uit aan de minister.

Artikel 6

 • 1. De voorzitters van de commissie ontvangen een vaste vergoeding op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een arbeidsduurfactor van 0,16 fte.

 • 2. De overige leden van de commissie ontvangen per visitatiedag een vergoeding op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Een visitatiedag staat gelijk aan 20 uur.

Artikel 7

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2010.

 • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juni 2011.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Visitatiecommissie wijkenaanpak.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2010

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop.

TOELICHTING

De wijkenaanpak, beschreven in het Actieplan Krachtwijken (Kamerstukken II 2006/07, 30 995, nr. 7) kenmerkt zich door de inzet van een breed en gevarieerd beleidsinstrumentarium, waarbij niet van te voren duidelijk is welke maatregelen in welke mate het gewenste succes hebben. In het Actieplan Krachtwijken is aangekondigd dat er een visitatie zal plaatsvinden door een commissie die is samengesteld uit onafhankelijke leden (‘externen’). De commissie zal kritisch en inspirerend met de partners van gedachten wisselen over de koers, de ingezette instrumenten en de voortgang. De visitatie maakt ook onderdeel uit van de beleidsdoorlichting van de wijkenaanpak over 2010. Gezien de opdracht van de visitatiecommissie is de Kaderwet adviescolleges niet van toepassing. De bevindingen van de visitatiecommissie hebben betrekking op beleidsuitvoering. Deze categorie valt uitdrukkelijk buiten de reikwijdte van de Kaderwet (Kamerstukken II 1995/96, 24 503, nr. 3, blz. 4).

De visitatiecommissie bestaat uit 29 leden, onder wie drie voorzitters. Per bezoek wisselt de samenstelling van de commissie. Telkens zal een van de voorzitters de gehele commissie leiden. Wie dat is, wordt bepaald door de commissie zelf. De overige leden van de commissie ontvangen een vergoeding per visitatiedag. De visitatiedag staat gelijk aan 20 uur, de voorbereiding van de visitatiedag daarbij inbegrepen.

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop.