Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2010, 10219Interne regelingen

Wijziging Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007

24 juni 2010

Nr. CA\10093616

De Consumentenautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.2 van de Wet handhaving consumentenbescherming en artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9, onderdeel f, wordt de zinsnede ‘EUR 10.000, exclusief BTW,’ vervangen door: € 25 000, exclusief BTW,.

B

In artikel 14 wordt de tabel vervangen door:

Budgethouder

Mandaat euro exclusief BTW

Budget voor

Hoofd Toezicht

€ 25 000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur, inhuur specialisten en tolken

Plaatsvervangend hoofd Toezicht

€ 10 000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur, inhuur specialisten en tolken

Hoofd Juridische Dienst

€ 25 000

Juridisch advies en procesvertegenwoordiging, inhuur specialisten, tolken en verslagleggers

Plaatsvervangend hoofd Juridische Dienst

€ 10 000

Juridisch advies en procesvertegenwoordiging, inhuur specialisten, tolken en verslagleggers

Hoofd Consumenteninformatie

€ 25 000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur, inhuur specialisten en communicatieactiviteiten die verband houden met ConsuWijzer

Plaatsvervangend hoofd Consumenteninformatie

€ 10 000

Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur, inhuur specialisten en communicatieactiviteiten die verband houden met ConsuWijzer

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juni 2010

De Consumentenautoriteit,

B.C.M. van Buchem.