stcrt-2009-9742-001.png Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan Twentekanaal Dijkring 51 (Gorssel) te Eefde

Met deze bekendmaking brengen wij u op de hoogte van het genomen besluit met betrekking tot het dijkverbeteringsplan van een deel van de primaire waterkering langs de noordzijde van het Twentekanaal nabij Eefde. Tevens informeren wij u over de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State. De besluitvorming en coördinatie over de dijkverbetering gebeurt op basis van de Wet op de waterkering. Gedeputeerde Staten vervullen een coördinerende rol.

Op 17 juni 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland conform artikel 7 van de Wet op de waterkering, goedkeuring verleend aan het dijkverbeteringsplan Dijkring 51, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel op 14 mei 2009.

Uit de vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkering op veiligheid tegen overstromingen blijken twee dijktrajecten van Dijkring 51, te weten dijkpaal 1–5,4 en dijkpaal 28–32, niet aan de norm voldoen.

Het dijkverbeteringsplan omvat maatregelen om op deze trajecten de tekortkomingen met betrekking tot de buitenwaartse stabiliteit van het talud te verbeteren, over een totale lengte van 840 m.

Terinzagelegging

Het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan Dijkring 51, het dijkverbeteringsplan, ons goedkeuringsbesluit, en de overige stukken, liggen gedurende 6 weken ter inzage van donderdag 2 juli 2009 tot en met woensdag 12 augustus 2009, op de voor de hieronder genoemde instanties gebruikelijke openingstijden:

  • het kantoor van het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem;

  • het gemeentehuis van Lochem, Markt 3 te Lochem;

  • het informatiecentrum van het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem.

Indien u niet in staat bent tijdens kantooruren de ter inzage gelegde stukken in te zien, dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 88 10.

Beroep

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het hierboven genoemde besluit van de provincie in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u van mening bent dat u spoedeisende redenen hebt om het werk stil te leggen, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. de naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • d. de gronden van het beroep.

U wordt verzocht bij het beroepschrift indien mogelijk een afschrift van het besluit waarop het beroep betrekking heeft over te leggen.

Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u ter kennisneming toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Griffierecht

Voor het behandelen van het beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Raad van State, telefoon (070) 426 44 26.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer D. ten Hooven, telefoon (026) 359 88 10 van de provincie Gelderland en de heer J. van Dijk, telefoon (0314) 369 543 van het waterschap Rijn en IJssel.

zaaknr. 2008-020840

Arnhem, 17 juni 2009

Gedeputeerde Staten van Gelderland,

C.G.A. Cornielje,

Commissaris van de Koningin.

H.M.D. Brouwer,

secretaris.

Naar boven