stcrt-2009-9741-001.png Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan IJsseldijk Dijkring 49 (IJsselland), te Doesburg, Olburgen en Zutphen

Met deze bekendmaking brengen wij u op de hoogte van de genomen besluiten met betrekking tot het dijkverbeteringsplan van een deel van de IJsseldijk te Doesburg, Olburgen en Zutphen. Tevens informeren wij u over de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State. De besluitvorming en coördinatie over de dijkverbetering gebeurt op basis van de Wet op de waterkering. Bij dit project zijn meerdere overheden betrokken. Gedeputeerde Staten vervullen een coördinerende rol.

Op 17 juni 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland conform artikel 7 van de Wet op de waterkering, goedkeuring verleend aan het dijkverbeteringsplan Dijkring 49, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel op 14 mei 2009.

Uit de vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkering op veiligheid tegen overstromingen blijken drie dijktrajecten van Dijkring 49, niet aan de norm te voldoen.

Te weten: Doesburg/Stadswal (dijkpaal 164–165) Olburgen (dijkpaal 203–206) en Den Elterweg/de N314 (dijkpaal 323–328).

Het dijkverbeteringsplan omvat maatregelen om op deze trajecten de tekortkomingen met betrekking tot de stabiliteit en piping te verbeteren, over een totale lengte van ca. 900 m.

Onlangs ontvingen wij de besluiten die andere bestuursorganen hebben genomen. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn het bevoegd gezag inzake de Wet op de waterkering en coördineren de vergunningsaanvragen op basis van artikel 7 van de Wet op de waterkering.

Het gaat om de volgende besluiten (vergunningen);

  • twee aanlegvergunningen (gemeente Zutphen en Bronckhorst).

Terinzagelegging

Het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan Dijkring 49, het dijkverbeteringsplan, ons goedkeuringsbesluit, en de overige stukken, liggen gedurende 6 weken ter inzage van donderdag 2 juli 2009 tot en met woensdag 12 augustus 2009, op de voor de hieronder genoemde instanties gebruikelijke openingstijden:

  • het kantoor van het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem;

  • het gemeentehuis van Bronckhorst, Raadhuisstraat 20 te Hengelo;

  • het gemeentehuis van Doesburg, Philippus Gastelaarsstraat 2 te Doesburg;

  • het gemeentehuis van Zutphen, ’s Gravenhof 2 te Zutphen;

  • het informatiecentrum van het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem.

Indien u niet in staat bent tijdens kantooruren de ter inzage gelegde stukken in te zien, dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 88 10.

Beroep

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen de hierboven genoemde besluiten van de provincie en de gemeenten in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u van mening bent dat u spoedeisende redenen hebt om het werk stil te leggen, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. de naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • d. de gronden van het beroep.

U wordt verzocht bij het beroepschrift indien mogelijk een afschrift van het besluit waarop het beroep betrekking heeft over te leggen.

Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u ter kennisneming toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Griffierecht

Voor het behandelen van het beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Raad van State, telefoon (070) 426 44 26.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer D. ten Hooven, telefoon (026) 359 88 10 van de provincie Gelderland en de heer J. van Dijk, telefoon (0314) 369 543 van het waterschap Rijn en IJssel.

zaaknr. 2008-020836

Arnhem, 17 juni 2009

Gedeputeerde Staten van Gelderland,

C.G.A. Cornielje,

Commissaris van de Koningin.

H.M.D. Brouwer,

secretaris.

Naar boven