Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2009, 117Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2009, nr. IVV/I2009/13368, houdende aanpassing van ministeriële regelingen aan de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 10, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 75 van de Wet werk en bijstand, 9 van de Kaderwet SZW-subsidies, en 9.9a, eerste lid, onderdeel e, 9.9b, eerste lid, onderdeel j, en 9.9c, eerste lid, onderdeel h, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift van hoofdstuk 8a wordt ‘beboetbare feiten’ vervangen door: overtredingen.

B

In het opschrift van artikel 8.29a wordt ‘Overtredingen’ vervangen door: Strafbaar feiten.

C

Artikel 8.29b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘Beboetbare feiten’ vervangen door: Overtredingen.

2. In de tekst wordt ‘beboetbaar feit’ vervangen door ‘overtreding’ en wordt ‘boete’ vervangen door: bestuurlijke boete.

D

Artikel 8.29c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘Beboetbare feiten’ vervangen door: Overtredingen.

2. In de tekst wordt ‘beboetbaar feit’ vervangen door ‘overtreding’ en wordt ‘boete’ vervangen door: bestuurlijke boete.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN HET INKOMENSBESLUIT AOW 1996

In artikel 7, vijfde lid, van het Inkomensbesluit AOW 1996 wordt ‘boete’ vervangen door: bestuurlijke boete.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE REGELING WWB

Onder vernummering van het vierde tot derde lid, vervalt artikel 5, derde lid, van de Regeling WWB.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE REGELING INKOMENSGEVOLGEN HERBEOORDEELDE ARBEIDSONGESCHIKTEN

Artikel 4, vierde lid, van de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten vervalt.

ARTIKEL V. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2009

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

Algemeen

Deze ministeriële regeling strekt tot aanpassing van ministeriële regelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Deze aanpassing is noodzakelijk om de met de Awb beoogde eenheid van regelgeving ook daadwerkelijk te bereiken. Voor een algemene uiteenzetting omtrent de achtergronden en de aanpak van de aanpassingsoperatie wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet vierde tranche Awb (Kamerstukken II 2006/07, 31124, nr. 3). Hieronder wordt slechts ingegaan op de specifieke aspecten van de aanpassing van de ministeriële regelingen.

De artikelsgewijze toelichting kent dezelfde opzet als de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet vierde tranche Awb en de nota van toelichting bij het Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb. In het artikelsgewijze deel is waar mogelijk met behulp van cijfers verwezen naar de genummerde standaardaanpassingen van de door de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde Leidraad aanpassingswetgeving vierde tranche Awb. Deze Leidraad is te vinden in deel II van de memorie van toelichting van de Aanpassingswet vierde tranche Awb. Er is echter ook, voor de duidelijkheid, een korte toelichting op de vuistregels gegeven waarnaar wordt verwezen.

Artikelsgewijs

Artikel I (Arbeidsomstandighedenregeling)

A, C en D

54 en 66.

In het kader van harmonisatie van begrippen wordt de term ‘beboetbaar feit’ vervangen door de term ‘overtreding’ en de term ‘boete’ door ‘bestuurlijke boete’.

B

In het artikel is bepaald welke overtredingen een strafbaar feit opleveren. Het opschrift wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

Artikel II (Inkomensbesluit AOW 1996)

66.

In het kader van harmonisatie van begrippen wordt de term ‘boete’ vervangen door de term ‘bestuurlijke boete’.

Artikel III (Regeling WWB)

4.

Bepalingen waarin de betalingstermijnen zijn geregeld, vervallen.

Artikel IV (Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten)

23.

Bepalingen waarin een bevoegdheid tot terugvordering van te veel betaalde voorschotten wordt geregeld, vervallen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.