Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2009, 117Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2009, nr. ET/TM/ 8118029, houdende wijziging van het Nummerplan telefoon en ISDN-diensten in verband met de invoering van een uniform nummer voor het routeren van oproepen naar nummers in de 1-reeks en de aanwijzing van een verkort nummer voor het contactcentrum van de overheid voor bedrijven (Besluit wijziging 014- en 14-reeks)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN- diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt het cijfer 1 geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd luidende:

  • 2. Een nummer uit de reeks 014 is in afwijking van het bepaalde in het eerste veld van de tabelkop van bijlage 1, behorende bij dit besluit, beschikbaar zonder toekenning of reservering.

B

Bijlage 1 van het Nummerplan telefoon- en ISDN- diensten wordt als volgt gewijzigd:

1. De regels luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

014

 

Overige diensten

  

014

 

Netwerkinterne diensten zoals routeren en testen;

opmerking 1: deze nummers zijn bedoeld voor eigen gebruik door netwerkbeheerders en niet om te worden aangekozen door eindgebruikers;

opmerking 2: deze bestemming valt niet in de categorie ‘geografisch bepaalde bestemmingen’ waarvoor de nummerreeks 01 is bestemd.

Niet bepaald

Nee

worden vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

014...

 

Overige diensten.

  

01400

 

Routeren van oproepen naar nummers in de 14-reeks en netwerktechnische diensten bestaande uit het routeren van oproepen naar overige nummers in de 1-reeks

Niet bepaald

Nee

01401... t/m 01411...

 

Netwerktechnische netwerkinterne diensten

Niet bepaald

Nee

01412...

 

Netwerktechnische diensten bestaande uit het routeren van oproepen naar het nummer 112

Niet bepaald

Nee

01413... t/m 01499...

 

Netwerktechnische netwerkinterne diensten

Niet bepaald

Nee

2. De regels luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

 

1408

   

worden vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

 

14080 t/m 14087

   

14088

 

Contactcentrum van de overheid voor bedrijven

5

Nee

 

14089

   

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Dit besluit ligt met de toelichting vanaf de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst gedurende 6 weken ter inzage bij het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, begane grond, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV te Den Haag.

Den Haag, 23 juni 2009

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht; Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

TOELICHTING

Inleiding

Met dit besluit wordt het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (hierna: nummerplan) ten aanzien van een tweetal bestemmingen gewijzigd. Het betreft ten eerste een herziening van de reeks 014 en ten tweede een herziening van de reeks 14, waarbij nieuwe bestemmingen voor het nummer 01400 en de nummers met begincijfers 01412, respectievelijk het nummer 14088 worden ingevoerd.

Nummers in de 014-reeks zijn momenteel bestemd voor bepaalde netwerktechnische diensten. Netwerktechnische diensten zijn diensten of functionaliteiten die noodzakelijk zijn voor het technische beheer van fysieke of virtuele netwerken en waarbij geen sprake is van interactie met eindgebruikers. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn routeren en testen. Nummers in deze reeks zijn bedoeld voor eigen gebruik door beheerders van fysieke of virtuele netwerken en niet om te worden aangekozen door eindgebruikers. Opgemerkt zij dat de bestemming van de 014-reeks niet valt in de categorie ‘geografisch bepaalde bestemmingen’ waarvoor de 01-reeks in meer algemeenheid is bestemd.

De 14-reeks heeft de bestemming geharmoniseerde nummers voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang. Met de nummerplanwijziging van 10 april 2006 (Stcrt. 77) zijn nummers in de 14-reeks beschikbaar gemaakt ten behoeve van contactcentra van overheidsorganisaties. Met de onderhavige wijziging wordt het nummer 14088 beschikbaar gemaakt ten behoeve van het contactcentrum van de overheid voor bedrijven.

Wijziging van de bestemming 014

Uit de markt is een verzoek gekomen het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten aan te passen ten aanzien van de bestemming van de 014-reeks. Dit verzoek wordt breed gedragen door aanbieders van elektronische communicatiediensten, verenigd in het Forum Interconnectie en Speciale Toegang (FIST), en door de Stichting ICTU als specifieke belanghebbende. Het gaat om een gebruik van één specifiek nummer in de 014-reeks (het nummer 01400) voor het routeren van oproepen tussen verschillende aanbieders van elektronische communicatiediensten naar nummers in de 1-reeks, in het bijzonder de nummers in de 14-reeks en in de 18-reeks. Er is daarbij sprake van routering tussen verschillende netwerken. De Stichting ICTU heeft verder verzocht in het nummerplan de mogelijkheid op te nemen dat het nummer 01400 door eindgebruikers kan worden aangekozen met het oog op de bereikbaarheid van nummers in de 14-reeks.

Het gebruik van het nummer 01400 voor het routeren van oproepen naar nummers in de 1-reeks is in het verleden door aanbieders van elektronische communicatiediensten in het FIST onderling afgesproken en daarmee staande praktijk. Deze methode is relatief kostenefficiënt ten opzichte van eventuele alternatieven omdat gebruik kan worden gemaakt van een bestaande (internationale) standaard voor het routeren van telefoonverkeer. Het biedt daarmee een mogelijkheid aan belanghebbende aanbieders, waaronder ook potentiële toetreders tot deze markt, om oproepen naar nummers uit de 1-reeks van aansluitingen op netwerken van andere aanbieders, op relatief eenvoudige wijze mogelijk te maken voor eigen klanten. Ook kleinere aanbieders zijn daarbij gebaat; een afwijking van deze situatie zou derhalve marktverstorend kunnen gaan werken.

Hoewel er zowel ten aanzien van de mogelijkheden van het nummerplan als ten aanzien van de overeenstemming tussen de betrokken partijen momenteel geen problemen lijken te bestaan, heeft het formaliseren van de huidige situatie met betrekking tot het nummer 01400 in het nummerplan voordelen. Er wordt duidelijkheid voor alle betrokken aanbieders gecreëerd. Het biedt tevens eventuele toetreders de gelegenheid om oproepen naar deze serie nummers van andere aanbieders mogelijk te maken, terwijl het risico op toekomstige problemen als gevolg van het gebruik van dit nummer voor andere doeleinden door mogelijke nieuwe aanbieders wordt uitgesloten. Ook geeft het juridische zekerheid aan marktpartijen.

Naast genoemde voordelen is van belang dat de ontwikkelingen rondom Electronic Numbering Mapping (ENUM) worden ondersteund. Bij de door aanbieders intern gebruikte Carrier-ENUM is een National Significant Number (NSN; de betekenis en het format hiervan is internationaal vastgelegd in de aanbeveling E.164 van de International Telecommunication Union) van een telefoonnummer vereist om gesprekken te kunnen routeren. Met behulp van het nummer 01400 kan een NSN verkregen worden van nummers uit de 1-reeks en wordt daarmee gebruik gemaakt van een bestaande standaard voor het nationaal en internationaal routeren van oproepen, zodat deze nummers gebruikt kunnen worden in Carrier-ENUM.

Op grond van dit besluit wordt het mogelijk dat eindgebruikers 14-nummers via het nummer 01400 aankiezen. Dat is om de volgende redenen wenselijk. Ten eerste gaat het daarbij om de internationale aankiesbaarheid van nummers uit de 14-reeks. Er is, vooral in grensgebieden en grote steden, een behoefte bij consumenten om 14-nummers voor contactcentra van gemeenten aan te kiezen vanuit het buitenland. Hier maakt de eerdergenoemde techniek waarbij NSNs worden gegenereerd, het mogelijk dat met bestaande netwerktechnologie 14-nummers kunnen worden aangekozen vanuit de netwerken van buitenlandse operators. In de tweede plaats worden de ontwikkelingen rondom Public User-ENUM ondersteund op vergelijkbare wijze als beschreven bij Carrier-ENUM.

Een belangrijke doelstelling van het nummerbeleid is het faciliteren van marktontwikkelingen. Hierbij geldt als leidraad dat gelijkwaardige concurrentie-omstandigheden worden gecreëerd voor aanbieders. Met deze achtergrond wordt de bestemming van het nummer 01400 in lijn met de genoemde verzoeken van gevestigde partijen aangepast. Deze bestemming komt te luiden ‘routeren van oproepen naar nummers in de 14-reeks en netwerktechnische diensten bestaande uit het routeren van oproepen naar overige nummers in de 1-reeks’. De formulering van de bestemming van overige nummers in de 014-reeks wordt redactioneel gewijzigd in ‘netwerktechnische netwerkinterne diensten’. Hiermee wordt aangesloten bij de terminologie gebruikt voor de bestemming van het nummer 01400. Dit verandert de strekking van de bestemming van deze nummers niet en heeft geen invloed op de huidige praktijk.

In het kader van de openbare consultatie van een ontwerp van dit besluit en de uitvoeringstoets door de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (hierna: college) is naar voren gekomen dat het ook wenselijk is het huidige gebruik van de nummers startend met 01412 te formaliseren in het nummerplan. Deze nummers worden door aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten gebruikt voor het routeren van oproepen naar het nummer 112. De bestemming van deze nummers wordt daarom net als bij het nummer 01400 in lijn gebracht met het huidige gebruik ervan.

De capaciteit aan nummers in de 014-reeks blijft naar verwachting toereikend voor de langere termijn en wordt niet beïnvloed door deze wijziging van de bestemming.

Verhouding tussen 014-nummers en andere nummers in het nummerplan

Het karakter van de nummers in de 014-reeks verschilt sterk met nummers uit bepaalde andere reeksen in het nummerplan zoals geografische nummers. De nummers in de 014-reeks worden doorgaans niet gebruikt als zelfstandige nummers op basis waarvan oproepen worden gerouteerd en afgeleverd en kunnen in dat geval slechts in combinatie met andere nummers in het nummerplan worden gebruikt ten behoeve van de routering van die nummers. In sommige gevallen (a) dienen deze nummers te worden beschouwd als (optionele) dienstcodes zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het nummerplan. In andere gevallen (b) gaat het om netwerktechnische nummers die weliswaar een rol spelen in de routering naar bepaalde aansluitpunten, maar geen betekenis hebben voor de netwerkoverstijgende identificatie van bepaalde netwerken of aansluitpunten.

De eerstbedoelde gevallen (a) betreffen het gebruik van 01400 als een optioneel aankiesbare dienstcode die voorafgaat aan een nummer in de 14-reeks. Dit onderdeel van dit besluit heeft daarom als gevolg dat houders van een 14-nummer automatisch ook houder worden van de combinatie van het nummer 01400 en het desbetreffende 14-nummer.

Het zij verder opgemerkt dat ook in de andere gevallen (b) het belang van een toekenning door het college klein is voor zover het gaat om marktordening. Immers een partij die een 014-nummer gebruikt of dit gebruik faciliteert, heeft geen specifiek belang dat het netwerk of de dienst van deze partij met dit nummer wordt geïdentificeerd in netwerkoverstijgende communicatie. Dit geldt voor zowel aanbieders van openbare elektronische netwerken of openbare elektronische diensten, gebruikers van elektronische netwerken en gebruikers van nummers ten behoeve waarvan routering plaatsvindt middels een 014-nummer. Dit is dus een andere situatie dan die bij bijvoorbeeld nummers in de 044-reeks die bestemd zijn voor routering voor oproepen naar de Europese telefoonnummerruimte. De nummers in de laatstgenoemde reeks zijn uniek voor een bepaald netwerk.

14088: contactcentrum van de overheid voor bedrijven

Het contactcentrum van de overheid voor bedrijven verstrekt thans telefonisch informatie aan bedrijven via een 0900-nummer. In lijn met de overwegingen in de reeds genoemde nummerplanwijziging van 10 april 2006 (Stcrt. 77), is het wenselijk dat deze dienstverlening van de overheid voor bedrijven plaatsvindt via een nummer in de 14-reeks.

Er is gekozen voor het nummer 14088, omdat dit goed aansluit bij de bestaande reeks 14+netnummers voor de contactcentra van gemeenten voor vragen van burgers. Het netnummer 088 is het bestaande netnummer voor telefoonnummers van bedrijven. Dit maakt het nummer 14088 goed herkenbaar en makkelijk te onthouden voor ondernemers, met een positief effect op de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de dienstverlening.

Het nummer 14088 is bedoeld voor het samenwerkingsverband of het overheidslichaam dat in samenwerking met de betrokken overheden de dienstverlening aan bedrijven achter dit nummer organiseert en het functioneren daarvan waarborgt. Hierbij kan gedacht worden aan een van de betrokken ministeries of een samenwerkingsverband van de betrokken overheden.

Consultatie

Conform artikel 4.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet is bij de voorbereiding van de voorliggende nummerplanwijziging de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Uit deze procedure zijn geen bezwaarpunten naar voren gekomen tegen de voorgenomen wijziging. Eén marktpartij heeft voorgesteld om in samenloop met de onderhavige wijziging ook de bestemming van de nummers met begincijfers 01412 te wijzigen, waarop eerder in de toelichting is ingegaan.

Uitvoeringstoets

Het college heeft, conform artikel 5, eerste lid, van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, een uitvoeringstoets uitgevoerd. Ook het college vindt het wenselijk dat door middel van dit besluit het huidige gebruik van de bestaande praktijk wordt geformaliseerd mede omdat hiermee duidelijkheid wordt geboden aan de markt. In algemene zin concludeert het college dat de voorgenomen wijziging van het nummerplan uitvoerbaar is met inachtneming van een aantal opmerkingen. Deze opmerkingen hebben aanleiding gegeven tot enkele aanpassingen in het onderhavige besluit en de toelichting daarop.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.


XNoot
1

Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juni 2009 (Stcrt. 2009, 109).