Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2009, 9655Ruimtelijke plannen

Liesveld

Bestemmingsplan 1e herziening Groot-Ammers

Burgemeester en wethouders van Liesveld maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 3 juli 2009 gedurende zes weken, het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan 1e herziening Groot-Ammers’ ter inzage zal liggen.

Op 10 april 2007 heeft de gemeenteraad van Liesveld het bestemmingsplan Groot-Ammers vastgesteld. Het plangebied bevat de gehele bebouwde kom van Groot-Ammers.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben het bestemmingsplan op 27 november 2007 gedeeltelijk goedgekeurd. De onthouding betrof die delen van het plangebied, waar de secundaire waterkeringen middels een dubbelbestemming op de plankaart bestemd had moeten worden. Dit betreft een zone van circa 55 meter aan weerszijden van de boezemkaden langs de Ammersche Boezem. Dit gaat grofweg om de delen van de Molenkade, Kerkstraat, Voorstraat, Sluis en Ammerse kade.

Tegen het goedkeuringsbesluit van GS is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in verband met het niet goed opnemen van de molenbiotoop in het bestemmingsplan.

Op 19 november 2008 heeft de Afdeling bij uitspraak het goedkeuringsbesluit vernietigd, voor zover het gaat om het plandeel – ter plaatse van het perceel Graafland 11 – waar zowel de bestemming ‘Woondoeleinden uit te werken’ als de bestemming ‘Molenbiotoop’ geldt.

Het doel van deze herziening is om het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers’ te repareren als gevolg van de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Het plandeel dat door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is onthouden van goedkeuring wordt met deze herziening niet gerepareerd. Wel worden de voorschriften van het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers’ met betrekking tot de molenbiotoop herzien in verband met de onthouding van goedkeuring door de Afdeling.

Bij nader inzien is gebleken dat op basis van de doeleindenomschrijvingen van de bestemmingen Wonen 1 tot en met 4 parkeervoorzieningen niet zijn toegestaan. Dit is echter wel wenselijk. Daarom worden in de doeleindenomschrijvingen van deze bestemmingen alsnog parkeervoorzieningen opgenomen. Daarnaast behelst het bouwplan voor de woningen aan de Irenestraat ook een tiental garageboxen bij de watergang. De regels voor deze garageboxen worden met deze herziening opgenomen in de bouwregels van de bestemming Wonen 4.

Daarnaast worden een aantal aanpassingen meegenomen met betrekking tot de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis aan de Voorstraat 88 te Groot-Ammers. Het gemeentehuis is op maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 12.30, op maandag ook van 17.00 tot en met 20.00 en woensdag ook van 13.30 tot en met 16.30.

Het bestemmingsplan is ook te zien op http://www.liesveld.nl/.

Binnen de termijn dat het bestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad. De schriftelijke zienswijzen worden gericht aan de gemeenteraad van Liesveld, postbus 1, 2964 ZG te Groot-Ammers. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u contact opnemen met mevrouw L. de Kievit (tel. 0184-668682) of mevrouw P. van der Eijk (tel. 0184-668665) van de afdeling Strategie of Advies voor het maken van een afspraak.

Voor eventuele andere vragen kunt u ook contact openen met mevrouw P. van der Eijk of mevrouw L. de Kievit van de afdeling Strategie en Advies.

Groot-Ammers, 2 juli 2009