Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2009, 116Overig

Vlaginstructie

16 juni 2009

Nr. 2009-0000325872

Aan: de gemeentebesturen

Naar aanleiding van de vijfde Veteranendag is de algemene vlaginstructie gewijzigd, in die zin dat ter gelegenheid van Veteranendag elk jaar op de laatste zaterdag in juni wordt gevlagd, te beginnen in juni 2009.

In het vervolg wordt voor het vlaggen ter gelegenheid van Veteranendag dus geen aparte vlaginstructie meer uitgegeven.

Hoewel de algemene vlaginstructie oorspronkelijk is vastgesteld voor het vlaggen vanaf Rijksgebouwen, verzoek ik u er voor zorg te dragen dat de onder u ressorterende diensten en instellingen handelen overeenkomstig de bijgevoegde vlaginstructie.

De bijgewerkte algemene vlaginstructie is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Ook heb ik voor uw informatie de Handleiding voor het gebruik van de Nederlandse vlag bijgevoegd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst.

BIJLAGE I ALGEMENE VLAGINSTRUCTIE VOOR HET UITSTEKEN VAN DE VLAG VAN DE RIJKSGEBOUWEN

Inleiding

Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uitgebreid vlaggen’ en ‘beperkt vlaggen’. Bij ‘uitgebreid vlaggen’ wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag. Bij ‘beperkt vlaggen’ behoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de departementen, benevens van de hoofdgebouwen van de niet (rechtstreeks) onder de departementen vallende instellingen, zoals die van de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden.

Vaste data voor het vlaggen

De data1 waarop van de rijksgebouwen of uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd moet worden zijn:

31 januari (1 februari)

verjaardag van de Koningin

BV

27 april (28 april)

verjaardag van de Prins van Oranje

BV

30 april (29 april)

Koninginnedag

UV

4 mei (4 mei)

Nationale dodenherdenking, met halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (ca 21.10 uur zomertijd)

UV

5 mei (5 mei)

Nationale bevrijdingsdag

UV

17 mei (18 mei)

verjaardag van Prinses Máxima

BV

laatste zaterdag in juni

Veteranendag

UV

15 augustus (16 augustus)

formeel einde Tweede Wereldoorlog

UV

3e dinsdag in september

opening van de Staten-Generaal (alleen in Den Haag)

UV

7 december (8 december)

verjaardag van Prinses Catharina-Amalia

BV

15 december(16 december)

Koninkrijksdag

BV

Gebruik oranje wimpel

Op Koninginnedag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van het koninklijk huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.

Vlaggen bij bijzondere gebeurtenissen

Bij bijzondere gebeurtenissen kan er ten aanzien van het uitsteken van de vlag een speciale regeling komen, die telkens van geval tot geval als bijzondere vlaginstructie bekend zal worden gemaakt. Tijdens officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Deze instructie vervangt de instructie van 13 september 2005.

12 juni 2009

BIJLAGE II HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE VLAG

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben.

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn:

HELDER VERMILJOEN - HELDER WIT - KOBALTBLAUW

Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften. In het algemeen dient de lengte zich te verhouden tot de breedte als 3:2.

Op de Nederlandse vlag behoort geen enkele versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Ook het gebruik van een vlag louter voor versiering behoort te worden nagelaten. (Wel mag vlaggendoek voor versiering – bijv. in de vorm van draperieën – worden gebruikt).

Het hijsen van de vlag

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke gehesen vlag moet derhalve bij zonsondergang worden neergehaald en zonodig de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden ontplooid. Uitzondering hierop is mogelijk, als de vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

Halfstok vlaggen

Het halfstok hijsen van de vlag behoort op de volgende wijze te geschieden: eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggelijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Het hijsen van meer vlaggen

Bij het hijsen van meer vlaggen behoren deze van gelijke afmetingen te zijn en zo mogelijk op gelijke hoogte te worden gehesen. Bij het ontplooien van twee vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Daar behoort dus de Nederlandse vlag. Bij drie vlaggen behoort de Nederlandse vlag in het midden.

Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling in het algemeen (met de rug naar de vlaggen): gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts.

Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid betreft, is de volgorde omgekeerd.

Indien naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere naties worden gehesen, is voor de onderlinge rangorde in het algemeen de eerste letter van de namen van de betrokken landen in de Franse taal bepalend. Omtrent de uitwerking van deze regel dient contact te worden opgenomen met de Directie Kabinet en Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.


XNoot
1

Indien een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dient op de tussen haakjes vermelde datum te worden gevlagd.