Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2009, 9581Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-9581-001.png Goedkeuring wijziging ‘E’ bestemmingsplan Oud Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken overeenkomstig artikel 11, lid 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat burgemeester en wethouders van Edam-Volendam op 16 juni 2009 hebben besloten tot vaststelling van het wijziging ‘E’ van het bestemmingsplan Oud Volendam. Het wijzigingsplan voorziet aldaar in een wijziging van de bestemming ‘detailhandel en dienstverlening’ in de bestemming ‘wonen’.

De betreffende stukken liggen met ingang van donderdag 2 juli 2008 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM, sectie Ruimtelijke Ontwikkeling, op de locatie Mgr. Veermanlaan 1f in Volendam.

Tegen het goedkeuringsbesluit kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van ter inzage legging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het goedkeuringsbesluit treedt in werking daags na afloop van vorengenoemde beroepstermijn.

Indien gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

Edam-Volendam, 1 juli 2009