stcrt-2009-9450-001.png Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 5 juni 2009 een mededeling ingevolge artikel 7.8a van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van Air Products Nederland B.V. voor de oprichting van een HyCo 4-installatie (waterstoffabriek) aan de Botlekweg te Botlek-Rotterdam.

Air Products Nederland B.V. is voornemens met deze nieuwe fabriek de huidige waterstof-en koolmonoxide (HyCO 3) fabriek te Pernis te vervangen. De nieuwe fabriek zal een capaciteit hebben van 134.000 Nm3 waterstof per uur.

Voor deze activiteit moeten vergunningen op grond van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden aangevraagd bij respectievelijk Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De activiteit valt onder categorie 34.5 van onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage 1994, zoals gewijzigd bij Besluit van 25 april 2008, Staatsblad 159. Dit betekent dat de vergunningverlenende instanties moeten beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan de artikelen 7.8a tot en met 7.8d. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvragen om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in beide gevallen niet noodzakelijk is.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit liggen van 6 juli 2009 tot en met 17 augustus 2009 ter inzage:

  • bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;

  • bij de Milieudienst DCMR, van 8.30–17.00 uur, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam, tel.nr. (010) 246 86 21;

  • bij de afdeling Coördinatie Milieutaken Rotterdam, na telefonische afspraak van 9.00–16.00 uur, Europoint III, kamer 5.74, Galvanistraat 15, tel.nr. (010) 489 46 50;

  • in het gemeentehuis van Rozenburg, afdeling Producten en Diensten, bureau VROM, van 8.30–12.30 uur, Jan van Goyenstraat 1, tel.nr. (0181) 48 88 00;

  • in de bibliotheek van Rotterdam, tijdens openingsuren, Hoogstraat 110, tel.nr. (010) 281 61 14;

  • in gebouw De Maas van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, van 9.00–12.00 uur en van 13.00–16.00 uur, Boompjes 200 te Rotterdam, tel.nr. (010) 402 63 99/41.

Buiten kantooruren is inzage van de stukken mogelijk na telefonische afspraak.

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, de heer M.G. Rorai, tel.nr. (070) 441 73 17. Deze bekendmaking staat ook op www.zuid-holland.nl.

DWM/210

Naar boven