Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2009, 114Besluiten van algemene strekking

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2009, nr. DDE-355/2009, tot instelling van de Adviescommissie OntwikkelingsRelevante Infrastructuur Ontwikkeling

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op het besluit van 23 februari 2009, R-nr. 6491, tot vaststelling van de beleidsregels voor de schenkingsfaciliteit OntwikkelingsRelevante Infrastructuur Ontwikkeling (ORIO);

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Er is een Adviescommissie OntwikkelingsRelevante Infrastructuur Ontwikkeling (ACORIO).

 • 2. De commissie adviseert de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van ingediende aanvragen (inclusief projectvoorstellen) en projectplannen voor een schenking in het kader van de schenkingsfaciliteit ORIO. De commissie evalueert op gezette tijden de implementatie van projecten. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over alle zaken betreffende de uitvoering van de ORIO faciliteit.

Artikel 2

 • 1. De beoordelingsprocedure van ORIO bestaat uit een eerste beoordeling en een tweede beoordeling.

 • 2. Bij de eerste beoordeling toetst de commissie de ambtelijke beoordeling van aanvragen (inclusief projectvoorstellen) op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels voor de ORIO faciliteit.

 • 3. Bij de tweede beoordeling toetst de commissie de ambtelijke beoordeling van de uitgewerkte projectplannen op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels voor de ORIO faciliteit.

 • 4. De toetsing van de commissie resulteert in een advies aan de directeur EVD, die namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking beslist.

 • 5. Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij ingediende aanvragen (inclusief projectvoorstellen) en projectplannen.

Artikel 3

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en tenminste twee en ten hoogste vier andere leden.

 • 2. De voorzitter en de overige leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor een door de minister te bepalen tijdvak.

 • 3. De leden van de commissie zijn te allen tijde herbenoembaar.

 • 4. Het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering van de commissie is bereikt bij aanwezigheid van een meerderheid van de benoemde leden. De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming. Indien de stemmen staken dan besluit de voorzitter.

 • 5. De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.

Artikel 4

 • 1. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 3. De commissie stelt voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 5

 • 1. De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2. Het beheer door de commissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2009.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie ORIO.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:

de Directeur Generaal Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt.


XNoot
1

Stcrt. 2009, 47.