Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2009, 110Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 3 juni 2009, nr. 5602950/09/6, tot aanwijzing van de organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven voor het elektronisch laten van derdenbeslag en tot aanwijzing van het bestuursorgaan waaraan deurwaarders informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 475, derde lid, en artikel 475g, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

Besluit:

Artikel 1

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wordt aangewezen als de organisatie, bedoeld in artikel 475, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 2

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen wordt aangewezen als het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 475g, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak.

TOELICHTING

Artikel 1

Ingevolge artikel 475, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan een beslagexploot aan een derde elektronisch worden gelaten, mits deze derde aan een door de Minister van Justitie aangewezen organisatie een elektronisch adres heeft opgegeven waaraan kan worden betekend. Deze organisatie dient er zorg voor te dragen dat de deurwaarders op de hoogte worden gesteld aan wie zij elektronisch exploot kunnen laten.

Met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is overeengekomen dat aan deze organisatie door derden opgave kan worden gedaan van een elektronische adres. Het is de bedoeling dat de KBvG een register houdt van derden aan wie elektronisch een derdenbeslagexploot kan worden betekend. Dit register zal te raadplegen zijn op de site van de KBvG (www.kbvg.nl).

Artikel 2

Op grond van artikel 475g, vierde lid, Rv is een deurwaarder die gerechtigd is tegen een schuldenaar beslag te leggen, bevoegd om ten behoeve van dit beslag aan een door de Minister van Justitie aangewezen bestuursorgaan, dat belast is met de verwerking van gegevens met betrekking tot periodieke betalingen, mededeling te vragen van de naam, het adres, de vestigingsplaats en de overige gegevens die door dit bestuursorgaan in de administratie worden verwerkt, voor zover die vereist zijn voor het vaststellen van de identiteit van degene die de periodieke betalingen aan de schuldenaar verricht. Het bestuursorgaan dat wordt aangewezen is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV heeft aangegeven de hier bedoelde informatie op verzoek aan de deurwaarders te zullen verstrekken.

Artikel 3

De inwerkingtreding van het besluit hangt samen met de inwerkingtreding van de Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van derdenbeslag (Stb. 2008, 435). De inwerkingtreding van deze wet is voorzien op 1 juli 2009. Ook dit aanwijzigingsbesluit zal op deze datum in werking treden.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak.