stcrt-2009-9002-001.png Kennisgeving Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland en Burgemeester en Wethouders van Delft maken bekend dat hun colleges gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling beheer grondwateronttrekking Delft-Noord hebben getroffen. Dit is een regeling als bedoeld in artikel 73 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, de Verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland en de raad van de gemeente Delft hebben hun toestemming verleend voor het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 73, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het provinciale bestuur heeft hiertoe op 22 april 2009 besloten, beide andere besturen op 23 april jl.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, de Verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland en de raad van de gemeente Delft hebben hun toestemming verleend voor het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 73, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het provinciale bestuur heeft hiertoe op 22 april 2009 besloten, beide andere besturen op 23 april jl.

De gemeenschappelijke regeling wordt operationeel vanaf 23 juni 2009. Het lichaam heeft tot taak het beheren van de grondwateronttrekking Delft-Noord.

De van toepassing zijnde documenten aangaande de Gemeenschappelijke regeling beheer grondwateronttrekking Delft-Noord liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf 1 juli 2009 op de volgende plaatsen:

Bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;

Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft;

Gemeente Delft, Phoenixstraat 16 te Delft.

Inlichtingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H.C.A.M. Vermeulen van de afdeling Vergunningen, tel.nr. (070) 441 88 27. DWM/198

Naar boven