stcrt-2009-8905-001.png Kennisgeving voorbereiding inpassingsplan ‘Maatregelen Kierbesluit en Deltanatuur Bernisse’

Inhoud

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke Ordening (Bro) maken gedeputeerde staten van Zuid-Holland bekend dat zij een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) voorbereiden voor de Maatregelen Kierbesluit en Deltanatuur in de polder Zuidoord in de gemeente Bernisse. Het gaat om twee provinciale projecten die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ door de gemeenteraad van Bernisse, buiten het bestemmingsplan zijn gelaten. In het project Maatregelen Kierbesluit wordt vanwege de opening van de Haringvlietsluizen in 2010 ondermeer een alternatief innamepunt voor zoetwater en een aanvoertrac‚ aangelegd op Voorne. Het inpassingsplan heeft betrekking op het gedeelte dat is gelegen in de gemeente Bernisse. In het kader van Deltanatuur wordt het project Spuimonding-West gerealiseerd. Het inpassingsplan heeft betrekking op Polder Zuidoord. Het inpassingsplan biedt een juridisch-planologisch regime op basis waarvan de realisatie van beide projecten mogelijk wordt gemaakt.

Meer informatie

Voor informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Wonen van de provincie Zuid-Holland (mr. E.J. Molenwijk, 070-441 7415 of ej.molenwijk@pzh.nl).

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro, wordt hier gemeld dat er geen gelegenheid word geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid zal worden gesteld om over dit voornemen advies uit te brengen. Evenmin zullen er op het voornemen betrekking hebbende stukken ter inzage worden gelegd.

Procedure

Het voorontwerp-inpassingsplan is eind mei in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Bro aan de gemeente Bernisse aangeboden, alsmede aan een aantal andere overheden en maatschappelijke organisaties. Op het voorontwerp-inpassingsplan zal geen inspraak mogelijk zijn.

Het ontwerp-inpassingsplan zal naar verwachting eind juli of begin augustus 2009 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd op het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, alsmede in de gemeente Bernisse. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen bij gedeputeerde staten door eenieder zienswijzen over het ontwerp naar voren worden gebracht. De kennisgeving van de terinzageligging zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, en of meer plaatselijk nieuwsbladen, alsmede op de website van de provincie Zuid-Holland (www.pzh.nl).

Naar boven