Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta

5 juni 2009

Nr. CEND/HDJZ-2009/619 sector SCH

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, onderdeel d, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

AIS-transponder:

Automatic Information System dat voldoet aan voorschrift V/19.2.4.5 van het SOLAS-verdrag en is voorzien van het in bijlage D, van richtlijn nr. 96/98/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1996, inzake uitrusting van zeeschepen (PbEG L 46), opgenomen merk van overeenstemming;

minister:

minister van Verkeer en Waterstaat;

SOLAS-verdrag:

het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende protocollen, aanhangsels en bijlagen;

visserijonderneming:

natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam een vissersvaartuig is geregistreerd;

vissersvaartuig:

in het visserijregister, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998, geregistreerd vissersvaartuig.

Artikel 2 Doelgroep

De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan een visserijonderneming voor de aanschaf van een AIS-transponder, alsmede voor de installatie daarvan aan boord van een op zijn naam geregistreerd vissersvaartuig.

Artikel 3 Voorwaarden

De aanvrager komt in aanmerking voor subsidie als:

 • a. hij over een schriftelijke toestemming van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikt voor sleepnetvisserij in de Voordelta, die vóór de inwerkingtreding van deze regeling is verkregen en ten minste tot de vervaldatum van deze regeling geldig is;

 • b. hij een AIS-transponder heeft aangeschaft, in een op zijn naam geregistreerd vissersvaartuig is geïnstalleerd en met gunstig resultaat is getest blijkens een testrapport overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling genoemde model;

 • c. door ondertekening van een verklaring opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling blijkt dat hij de transponder zal gebruiken overeenkomstig voorschrift V/19.2.4.5 van het SOLAS-verdrag;

 • d. door ondertekening van een verklaring opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de-minimissteun als bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van verordening (EG) nr. 875/2007 van de Europese Commissie van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1860/2004 (PbEU L 193);

 • e. de aanvraag tot subsidieverlening, met het daartoe bestemde aanvraagformulier, is ingediend vóór 1 november 2009, en

 • f. voor het betreffende vissersvaartuig nog niet eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of een AIS-transponder door Rijkswaterstaat Noordzee beschikbaar is gesteld.

Artikel 4 Hoogte subsidie

 • 1. Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 300.000.

 • 2. De minister verdeelt het beschikbare bedrag gelijkelijk over de aanvragers die blijkens een volledige aanvraag tot subsidieverlening aan de in artikel 3 bedoelde voorwaarden voldoen, met dien verstande dat de subsidie maximaal € 3.500 per vissersvaartuig bedraagt.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

De aanvraag tot subsidieverlening wordt uiterlijk 1 november 2009 ingediend bij Rijkswaterstaat Noordzee met een daartoe bestemd aanvraagformulier, tezamen met:

 • a. het in artikel 3, onderdeel b, bedoelde testrapport;

 • b. de in artikel 3, onderdeel c, bedoelde gebruiksverklaring;

 • c. de in artikel 3, onderdeel d, bedoelde de-minimisverklaring.

Artikel 6 Subsidievaststelling

De minister stelt uiterlijk 10 december 2009 voor volledig ingediende subsidieaanvragen het subsidiebedrag vast.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op voor de vervaldatum verstrekte subsidie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.

BIJLAGE 1 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDERDEEL B

Automatic Identification System (AIS) test rapport voor vissersvaartuigen

Vismerk

 

Radio Roepnaam

 

MMSI nummer

 

LNV intern EU identificatienummer

(zie NL register van Vissersvaartuigen)

 

1. Installatie details

1.1

AIS transponder type

 

1.2

Type goedkeuring certificaat

 

1.5

Hoofdstroomvoorziening

 

1.6

Noodstoomvoorziening

(indien van toepassing)

 

2. AIS programmering – Statische informatie

2.1

MMSI nummmer

 

2.2

IMO nummer (indien van toepassing)

 

2.3

Radio Roepnaam

 

2.4

Scheepsnaam (VISMERK)

 

2.5

Type schip

 

2.6

Scheepslengte en Scheepsbreedte

 

2.7

Locatie van de GPS antenne

 

6. Operationele test met het Kustwachtcentrum (KWC) (0223-542300)

6.1

KWC controleert de ontvangen statische-, dynamische en reis-gebonden gegevens

 

6.2

Stuur een kort text bericht naar het KWC

 

6.3

Ontvang een kort text bericht van het KWC

 
   

Naam van de Radio Inspecteur

Datum en Plaats

Naam van het bedrijf van de Radio Inspecteur

BIJLAGE 2 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDERDEEL C

Verklaring nakoming subsidievoorwaarden

Verklaring

Hierbij verklaart ondergetekende, dat hij, tot drie jaar na de dag waarop aan hem subsidie voor de aanschaf en installatie van de AIS-transponder is verleend:

 • 1. de AIS-transponder:

  • a. overeenkomstig voorschrift V/19.2.4.5 van het SOLAS-verdrag zal gebruiken, operationeel houden en onderhouden;

  • b. niet zal demonteren, verkopen of zodanig zal veranderen dat niet meer aan de onder a genoemde voorwaarde wordt voldaan, en

  • c. bij verkoop van het vissersvaartuig waarop de AIS-transponder is gemonteerd, deze transponder gelijktijdig met het vissersvaartuig zal worden meeverkocht.

 • 2. Na een daartoe strekkend verzoek van de daartoe bevoegde autoriteit, gesignaleerde onvolkomenheden en fouten zal corrigeren.

Naam:

Visserijonderneming:

Plaats en datum:

Handtekening:

BIJLAGE 3 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDERDEEL D

Verklaring de-minimissteun

(Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!)

Verklaring

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming, alsmede aan het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort,

 • . geen de-minimissteun is verleend

  Over de periode van ….. (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ….. (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.

 • . beperkte de-minimissteun is verleend

  Over de periode van ..... (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ..... (datum van ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van € ...... (Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet ter zake.)

  Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, wordt bijgaand verstrekt.

 • . reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend

  Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van € ..... Deze staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie op ..... .

  Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten blijkt, wordt bijgaand verstrekt.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:

(bedrijfsnaam)

(inschrijfnr. KvK)

(naam functionaris en functie)

(adres onderneming)

(postcode en plaatsnaam)

  

(datum) .....

(handtekening)

Zie toelichting hierna

Toelichting verklaring de-minimissteun

Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring. Aan de toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De de-minimisverordening EG nr. 1998/2006 is bepalend1.

De-minimisverordening en staatssteun

De staatssteunregels in het EG-verdrag (artikel 87 en 88) stellen beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Deze de-minimisverklaring is nodig om na te gaan of het voordeel dat uw onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen.

In de de-minimisverordening2 heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen en daarom niet beschouwd worden als staatssteun in de zin van het EG-verdrag. Voor de visserijsector geldt een drempel van € 30.000.

Dit bedrag geldt per onderneming3 over een periode van drie belastingjaren. Steun die genoemde drempelbedragen niet overschrijdt, wordt aangemerkt als ‘de-minimissteun’.

Bedrag van de-minimissteun

Door middel van deze verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort, de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt.

De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening (of verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen.

Het de-minimisplafond van € 30.000 wordt als subsidiebedrag uitgedrukt. Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte belastingen etc. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u hebt ontvangen van de rijksoverheid, maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. Ook Europese subsidies dienen te worden meegerekend.

Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. Bij het bedrag van de onderhavige subsidieverlening dient u eventuele andere gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren ontvangen de-minimissteun op te tellen. Immers bij overschrijding van de drempel dient de steun aangemeld te worden en kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisregel. Handelen in strijd met de staatssteunregels uit het EG-verdrag kan leiden tot terugvordering van de verleende steun!

Samenloop met reguliere staatssteun

Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige de-minimissteun reeds staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en deze staatssteun mag dan de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de Europese Commissie of de groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. In het geval bijvoorbeeld voor investeringskosten ten behoeve van het milieu een goedkeuringsbeschikking is gegeven om 30 % van de subsidiabele kosten te vergoeden, dan mag bovenop deze steun voor deze zelfde kosten geen de-minimissteun worden verleend. Als u twijfelt of bepaalde steun die u heeft ontvangen goedgekeurde of vrijgestelde steun is, kunt u hierover het beste contact opnemen met de overheid of uitvoeringsinstantie van wie u de steun heeft ontvangen.

Het formulier heeft betrekking op drie situaties:

 • uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren in het geheel geen de-minimissteun ontvangen,

 • uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren de-minimissteun ontvangen. Opgeteld bij het bedrag van de huidige subsidieverlening wordt echter het bedrag van € 30.000 niet overschreden, of

 • uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige subsidie reeds andere vormen van staatssteun ontvangen.

Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn. Vergeet u vooral niet om de bijlage(n) bij te sluiten!

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling regelt de éénmalige subsidiëring van de aanschaf en installatie van Automatic Information Systems (hierna: AIS-transponders) voor vissersvaartuigen in de Voordelta, het zeegebied voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. De Voordelta is op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen als Natura 2000-gebied. Aan het vissen in dit beschermde gebied verbindt het zogeheten Beheersplan Voordelta, vanwege de bijzondere ecologische waarde en ter compensatie van de negatieve effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de voorwaarde dat de vissersvaartuigen beschikken over operationele volgapparatuur. Hiermee is het mogelijk om een vaartuig te lokaliseren, te identificeren, alsmede de snelheid en koers ervan vast te stellen. Schepen voorzien van AIS-transponders worden automatisch gevolgd door het Kustwachtcentrum te Den Helder. Ter compensatie van de verplichting tot het voeren van een AIS-transponder wordt met deze regeling voor de aankoop en installatie daarvan subsidie beschikbaar gesteld.

De onderhavige regeling staat overigens los van de algemene invoering van AIS-transponders voor vissersschepen van 15 meter en langer in de komende jaren, in het kader van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van richtlijn nr. 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208), waarvoor naar verwachting een subsidie beschikbaar zal worden gesteld uit het Visserijfonds. De toepassing van de onderhavige regeling is, ongeacht de lengte van het vaartuig, beperkt tot de houders van een schriftelijke toestemming om in de Voordelta te mogen vissen. Bij een aanvraag tot subsidievaststelling worden de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht in acht genomen.

EG-staatssteunregelgeving

Bij het verlenen van subsidies moet rekening worden gehouden met de Europeesrechtelijke kaders inzake staatssteun. Voor de toepassing hiervan is in dit verband de-minimisverordening nr. 875/2007 voor de visserijsector van belang. Deze verordening maakt het mogelijk dat ondernemingen in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag voor de zogenaamde de-minimis-steun in aanmerking komen, indien zij voor een periode van drie belastingjaren niet meer aan de-minimissteun hebben ontvangen dan € 30.000. Het cumulatieve bedrag van alle aan diverse ondernemingen in deze sector in Nederland verleende de-minimissteun mag bovendien, over een periode van drie belastingjaren, niet meer dan € 36 miljoen bedragen. De lidstaten mogen geen de-minimissteun verlenen ten behoeve van de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen en de steun mag niet bijdragen aan de vergroting van de vlootcapaciteit. Eveneens bestaat geen recht op subsidie indien de onderneming ten aanzien van dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige de-minimissteun, al staatssteun heeft ontvangen op basis van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie waardoor het op basis daarvan toegestane maximum door de gevraagde subsidie zou worden overschreden.

Om bij de behandeling van de aanvraag te kunnen beoordelen of aan de genoemde voorwaarden is voldaan, is het noodzakelijk dat de aanvrager een verklaring overlegt alvorens de subsidie wordt verleend. Artikel 3, onderdeel d, bepaalt daarom dat de subsidieaanvraag van een de-minimis verklaring voorzien dient te worden.

Administratieve lasten

Op basis van het standaardkostenmodel is een berekening gemaakt van de administratieve lasten die voortvloeien uit de toepassing van deze regeling. De tijd benodigd voor het invullen van het aanvraagformulier, de gebruiksverklaring en de de-minimisverklaring is één uur. Het testrapport wordt door de keuringsinstantie ingevuld. Het uurtarief van de aanvrager is € 45. Indien alle toestemminghouders voor dit gebied een subsidie zouden verkrijgen zou deze minimaal € 2000 bedragen. De administratieve lasten bedragen € 45 per subsidieaanvraag, hetgeen minder dan 5% van dit minimale individuele subsidiebedrag is.

Het totaalbedrag aan administratieve lasten kan nog niet worden vastgesteld aangezien het aantal geldige aanvragen pas 1 november 2009 bekend zal zijn. Uitgaande van 147 schriftelijke toestemminghouders, waarvan vijf al door Rijkswaterstaat in het bezit zijn gesteld van een transponder, kunnen de administratieve lasten maximaal € 6390 bedragen. Een concept van deze regeling is ter toetsing aan het Adviescollege toetsing administatieve lasten voorgelegd; het college heeft deze regeling niet geselecteerd voor een toets.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Definities

Een AIS-transponder dient, om voor subsidiëring in aanmerking te kunnen komen, te zijn voorzien van het in bijlage D van de in dit onderdeel genoemde richtlijn opgenomen merkteken, te weten de afbeelding van een stuurwiel. Hieruit blijkt dat het product volgens de toepasselijke procedure van overeenstemmingsbeoordeling voldoet aan de volgens de richtlijn vereiste producteigenschappen, waarmee het product ook kan worden geacht te voldoen aan het genoemde SOLAS-voorschrift.

Artikel 2 Doelgroep

Het vaartuig waarop de transponder wordt geïnstalleerd moet bij de aanvragende visserijonderneming in eigendom zijn.

Artikel 3 Voorwaarden

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt afgewezen als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden. Niet over het hoofd moet worden gezien dat de subsidie vóór 1 november 2009 moet worden aangevraagd. Deze sluitingsdatum voor het aanvragen is nodig omdat de hoogte van het subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van het totale aantal geldige aanvragen. Van subsidiëring komen in elk geval niet meer in aanmerking de vaartuigen die in het kader van eerdere voorbereidingen van deze regeling door Rijkswaterstaat zijn uitgerust met een AIS-transponder.

Artikel 4 Hoogte subsidie

Het eerste lid vermeldt het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor subsidies op grond van deze regeling. Het tweede lid ziet op de berekening van het subsidiebedrag per aanvrager. Aangezien hiervoor het in het eerste lid genoemde bedrag van € 300.000 moet worden gedeeld door het aantal rechthebbenden kan dit eerst worden berekend nadat bekend is hoeveel rechthebbenden er zijn. Uitgaande van 147 schriftelijke toestemminghouders zal de individuele subsidie minimaal circa € 2000 bedragen. Het maximum van de individuele subsidie is op € 3500 vastgesteld. Met deze informatie over de mogelijke hoogte van de bijdrage voor de aanschaf van een AIS-transponder, op grond van deze regeling, is het aan de aanvrager of hij hiervan gebruik wil maken of liever wacht op de eerder genoemde tegemoetkoming uit het Visserijfonds voor de aanschaf van AIS-transponders, voor schepen die langer zijn dan 15 meter, op grond van richtlijn nr. 2202/95/EG.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

Het in het eerste lid genoemde aanvraagformulier is verkrijgbaar bij:

Rijkswaterstaat Noordzee,

t.a.v. ing. R. de Boer

Lange Kleiweg 34,

Postbus 5807,

2280 HV Rijswijk,

waar dit formulier ook weer moet worden ingediend vóór 1 november 2009. Ten bewijze dat de aanvrager voldoet aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden zendt hij tevens de in het tweede lid genoemde verklaringen naar dit adres. Dit kan afzonderlijk van de aanvraag op een later tijdstip worden gedaan tot uiterlijk 1 november 2009.

Artikel 6 Subsidievaststelling

De in dit artikel genoemde datum voor de vaststelling van de subsidie is tevens de bij wettelijk voorschrift vastgestelde beslistermijn termijn, bedoeld in artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.


XNoot
1

Voor de sector visserij is het de-minimisplafond vastgesteld bij Verordening (EG) Nr. 875/2007 van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1860/2004.

XNoot
2

Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun.

XNoot
3

Als uw onderneming niet als een zelfstandige onderneming kan worden aangemerkt dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met de de-minimissteun verstrekt aan het gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort. Een onderneming wordt als ‘zelfstandig’ beschouwd indien deze niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene verbonden ondernemingen gezamenlijk. Zie Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003, PbEU, L 124 van 20.5.2003.

Naar boven