Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2009, 107Besluiten van algemene strekking

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009

De Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst,

Gelet op het Organisatiebesluit VROM 2008;

Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007;

Gelet op het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Besluit:

Artikel 1 – Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

b. functionaris:

natuurlijk persoon bij de Rijksgebouwendienst tewerkgesteld;

c. directeur-generaal:

de directeur-generaal Rijksgebouwendienst als diensthoofd belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de Rijksgebouwendienst en de aan hem in de Bestuursraad toegewezen onderwerpen;

d. directie:

directie van de Rijksgebouwendienst zoals genoemd in bijlage 3 van dit besluit;

e. stafafdeling:

stafafdeling of stafbureau van de Rijksgebouwendienst zoals genoemd in bijlage 3 van dit besluit;

f. afdeling:

afdeling van een directie of stafafdeling van de Rijksgebouwendienst;

g. directeur:

functionaris belast met de leiding van een directie van de Rijksgebouwendienst, dan wel belast met de leiding van een daartoe opgedragen deel van de werkzaamheden van de Rijksgebouwendienst, de rijksbouwmeester;

h. stafafdelingshoofd:

functionaris belast met de leiding van een stafafdeling en het hoofd bedrijfsvoering van het Atelier Rijksbouwmeester;

i. afdelingshoofd:

functionaris belast met de leiding van een afdeling;

j. projectbevoegde:

functionaris die bij een besluit overeenkomstig bijlage bijlage 4 t/m 9 van dit besluit door de directeur-generaal, een directeur of een stafafdelingshoofd is benoemd als verantwoordelijke voor de uitvoering van een project bij de Rijksgebouwendienst;

k. clusterhoofd:

functionaris bij de directie Beheer belast met de leiding van een cluster.

Artikel 2 – Bevoegdheden door mandaat, volmacht en machtiging aan plaatsvervangend directeur-generaal

De plaatsvervangend directeur-generaal is – met inachtneming van artikel 7 lid 2 – gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om ter vervanging van de directeur-generaal de aan de directeur-generaal op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 verleende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 3 – Beslissing op bezwaar

Een beslissing op een bezwaarschrift wordt genomen door een functionaris die hiërarchisch hoger is dan de functionaris die de beslissing heeft genomen waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Artikel 4 – Bevoegdheden door mandaat aan directeuren en stafafdelingshoofden en plaatsvervangend directeuren en stafafdelingshoofden

De directeuren, stafafdelingshoofden en hun plaatsvervangers zijn – met inachtneming van de artikelen 6 en 7 – gemandateerd om de aan de directeur-generaal op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 verleende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 5 – Bevoegdheden door volmacht en machtiging aan directeuren, stafafdelingshoofden, afdelingshoofden, plaatsvervangers van deze functionarissen, clusterhoofden en projectbevoegden

 • 1. De directeuren, stafafdelingshoofden, afdelingshoofden, hun plaatsvervangers, clusterhoofden en projectbevoegden zijn – met inachtneming van de artikelen 6 en 7 – gevolmachtigd en gemachtigd om de aan de directeur-generaal op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 verleende bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2. Bij afwezigheid van een projectbevoegde worden de aan hem toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de functionaris onder wie de projectbevoegde rechtstreeks ressorteert.

Artikel 6 – Bevoegdheden voorbehouden aan directeur-generaal en plaatsvervangend directeur-generaal

Aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal blijft voorbehouden het uitoefenen van:

 • a. de bevoegdheden op het terrein van Personeel & Organisatie, genoemd in bijlage 1;

 • b. de bevoegdheid tot het benoemen van een projectbevoegde die wordt voorzien van bijzondere bevoegdheden;

 • c. de bevoegdheid tot het beslissen omtrent de vertegenwoordiging van de Staat der Nederlanden, de minister of de Rijksgebouwendienst in rechte;

 • d. de bevoegdheid tot het vaststellen van vaststellingsovereenkomsten;

 • e. de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels;

 • f. de bevoegdheid tot het beslissen omtrent het verlenen van subsidie;

 • g. de bevoegdheid tot het inhuren van externen op het terrein van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 7 – Begrenzing van gebruik van bevoegdheden

 • 1. De directeuren, stafafdelingshoofden, afdelingshoofden, hun plaatsvervangers, clusterhoofden en projectbevoegden maken van de aan hen verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein. Met dit werkterrein wordt bedoeld het werkterrein van het desbetreffende organisatieonderdeel zoals genoemd in bijlage 3 en het werkterrein zoals schriftelijk is vastgelegd in functieomschrijvingen en projectopdrachten.

 • 2. De plaatsvervangend directeur-generaal, de plaatsvervangend directeur, het plaatsvervangend stafafdelingshoofd en het plaatsvervangend afdelingshoofd maken van de aan hen verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik bij afwezigheid van de functionaris onder wie zij rechtstreeks ressorteren.

 • 3. Op de volmacht en machtiging van de stafafdelingshoofden, afdelingshoofden, hun plaatsvervangers, clusterhoofden en projectbevoegden is een per functie vastgestelde begrenzing in financieel belang als genoemd in bijlage 2 van toepassing.

 • 4. Een gemandateerde of ge(vol)machtigde is niet bevoegd een besluit te nemen of een (rechts)handeling te verrichten met betrekking tot zichzelf. Tot het uitoefenen van de in de vorige volzin bedoelde bevoegdheden is uitsluitend een in hiërarchie hoger geplaatste functionaris bevoegd.

 • 5. Afdelingshoofden, clusterhoofden en projectbevoegden hebben niet de bevoegdheid tot het inhuren van externen.

 • 6. Stafafdelingshoofden hebben niet de bevoegdheid tot het benoemen van een externe tot projectbevoegde.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

De directeuren en stafafdelingshoofden zijn bevoegd tot het uitvoeren van de taken en het uitoefenen van de bevoegdheden ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM.

Artikel 9 – Ondertekening

 • 1. Een document waarmee een besluit inzake de rijkshuisvesting of tot benoeming van een projectbevoegde door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris wordt vastgelegd vermeldt aan het slot:

  De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

  voor deze:

  de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

  voor deze:

  (functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris)

 • 2. Een document waarmee een besluit, anders dan bedoeld in het eerste lid, wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

  voor deze:

  (functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris)

 • 3. De ondertekening van een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling inzake de rijkshuisvesting wordt vastgelegd wordt voorafgegaan door:

  Namens de Staat der Nederlanden,

  de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

  voor deze:

  de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

  voor deze:

  (functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris)

 • 4. De ondertekening van een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling, anders dan bedoeld in het derde lid, wordt vastgelegd wordt voorafgegaan door:

  Namens de Staat der Nederlanden,

  de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

  voor deze:

  (functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris)

 • 5. Een document waarin geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd, vermeldt aan het slot functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 10 – Overgangsbepaling

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 is tevens van toepassing op functionarissen die projectbevoegd zijn krachtens een benoeming waartoe vóór de inwerkingtreding van dit besluit is besloten.

Artikel 11 – Inzage

 • 1. Dit besluit inclusief de toelichting ligt ter inzage bij de centrale bibliotheek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, ’s-Gravenhage.

 • 2. De directeur-generaal, directeuren en stafafdelingshoofden dragen er zorg voor dat de besluiten tot benoeming tot projectbevoegde van de onder hun gezagsbereik werkzame projectbevoegden alsmede de aanwijzingen van functionarissen als plaatsvervanger, ter inzage liggen in het centrale competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

 • 3. Het centrale competentieregister van de Rijksgebouwendienst ligt ter inzage bij de stafafdeling Concerncontrol.

 • 4. Op verzoek wordt door de controller onder wiens controlebereik de functionaris valt, aan derden een schriftelijke verklaring omtrent de bevoegdheid van de functionaris verstrekt.

Artikel 12 – Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 13 – Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2009

De minister van VROM

en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

P.F.M. Jägers.

BIJLAGE 1 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Aangelegenheden op het terrein van Personeel & Organisatie die op grond van artikel 6, onderdeel a, voorbehouden zijn aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal

1. Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal is voorbehouden de besluitvorming op basis van de volgende artikelen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement:

– 6a

:

inzake aanstelling met – op aanvraag – individuele arbeidsvoorwaarden;

– 9 leden 7 en 8

:

inzake het aanvragen van een veiligheidsonderzoek;

– 9a

:

inzake het aanvragen van een veiligheidsonderzoek;

– 14

:

inzake inhouding van bezoldiging in verband met opzettelijke nalatigheid om dienst te verrichten;

– 34

:

inzake buitengewoon verlof van lange duur;

– 34e

:

inzake ontslag bij niet hervatten van de werkzaamheden na afloop van buitengewoon verlof van lange duur;

– 49a t/m 49 q

:

inzake rechten en plichten bij reorganisaties;

– 57 lid 2 sub b

:

inzake de verplichting een andere betrekking te aanvaarden;

– 62

:

inzake deelname aan aannemingen en leveringen ten behoeve van openbare diensten;

– 66

:

inzake vergoeding van door de dienst geleden schade;

– 77

:

inzake maatregelen van orde;

– 80 t/m 84

:

inzake disciplinaire straffen;

– 91 en 92

:

inzake schorsing;

– 94a

:

inzake ontslag wegens flexibel vervroegd uittreden;

– 96

:

inzake ontslag wegens opheffing zijner betrekking of verandering in de inrichting van het dienstvak;

– 96a

:

inzake ontslag wegens verplaatsing van zijn functie;

– 96b

:

inzake ontslag van ambtenaren die lid van een publiekrechtelijk college zijn geweest;

– 98 lid 1 sub g

:

inzake het verlenen van ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken;

– 98a

:

inzake ontslag wegens niet passende arbeid;

– 99

:

inzake ontslag op andere gronden dan die van artikel 98.

– besluiten tot toepasing van mogelijke hardheidclausules.

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat toepassing van de artikelen 113, 114, 116 en 117 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, alle inzake het departementaal overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren, aan de algemene leiding is voorbehouden.

2. Financiële verplichtingen jegens functionarissen

Aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal is voorbehouden het beslissen over het aangaan van (juridische) verplichtingen ten aanzien van functionarissen die erop gericht zijn de medewerker aanspraak te verlenen op enige financiële tegemoetkoming, schadeloosstelling, schadevergoeding of overigens enige geldelijke bijdrage te verlenen anders dan waar personeelsleden volgens vast gebruik aanspraak op kunnen maken.

3. Buitenlandse dienstreizen

Aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal is voorbehouden het beslissen omtrent deelname aan buitenlandse dienstreizen door functionarissen van de Rijksgebouwendienst. De directeur-generaal is aan te merken als bevoegd gezag in de zin van de aanvraagprocedure voor buitenlandse dienstreizen

4. Formatie

Aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal is voorbehouden het vaststellen van de formatie tot het schaalniveau zoals bepaald in artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 met dien verstande dat functiewaarderingsbesluiten met betrekking tot de functionarissen rechtstreeks vallend onder de directeur-generaal en die van functies die niet zijn opgenomen in de formatie zijn voorbehouden aan de algemene leiding.

5. Reorganisatie

 • 1. Aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal is voorbehouden het beslissen over de vaststelling van de structuur van de dienst en van de structuur van de organisatieonderdelen van de Rijksgebouwendienst. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat voor inzetten van organisatie- en formatieveranderingen vooraf toestemming van de algemene leiding noodzakelijk is.

 • 2. Aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal is tevens voorbehouden het beslissen over de vaststelling van de overige fasen van het veranderingsproces bij een directie- of stafafdelingoverstijgende organisatieverandering, dan wel bij een organisatieverandering die gevolgen kan hebben voor overige organisatieonderdelen.

BIJLAGE 2 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Begrenzing volmacht en machtiging aan de hand van het financieel belang

Tot de in artikel 7 genoemde begrenzingen van de bevoegdheden behoort een begrenzing aan de hand van het financieel belang dat met de desbetreffende (rechts)handeling gemoeid is. Als grens aan de bevoegdheid van een op grond van artikel 5 bevoegde functionaris om bedoelde (rechts-)handelingen te verrichten is een absoluut bedrag opgenomen, exclusief btw. Deze grens is afhankelijk van de functie, van de vraag of de (rechts)handeling verricht wordt op het terrein van werken of van leveringen en diensten en in enkele gevallen van de directie of de stafafdeling waar men te werk is gesteld. De directeuren, stafafdelingshoofden, afdelingshoofden, hun plaatsvervangers, clusterhoofden en projectbevoegden maken van de aan hen verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein.

Bij beantwoording van de vraag of een bepaalde (rechts)handeling betrekking heeft op het terrein van werken, leveringen dan wel diensten dient in het algemeen aangesloten te worden bij de definities die in de vigerende regelgeving worden gehanteerd. Voor de toepassing van dit besluit geldt een ruimere definitie van het begrip ‘werk’ en gaat het ook om koop en ontwikkeling van vastgoed, zoals bijvoorbeeld huur, huurkoop en lease. In deze laatste gevallen moet als financieel belang van de rechtshandeling worden gezien de financiële verplichtingen over de hele duur van de overeenkomst. Het financiële belang van het aangaan van een huurovereenkomst is op deze wijze op te vatten als de totale huur (jaarhuur maal het aantal jaren) over de hele periode waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan. Ook de rechtshandeling die leidt tot het ontstaan van een optie tot koop of huur moet op deze wijze worden opgevat.

Afdelingshoofd/Stafafdelingshoofd/Clusterhoofd

Een hoofd van een afdeling, een stafafdeling of een cluster is ge(vol)machtigd om (rechts-) handelingen te verrichten op het terrein van werken, die strekken tot een financieel belang van € 5.000.000. Voor diensten en leveringen is de hier bedoelde functionaris ge(vol)machtigd tot een financieel belang van € 130.000.

Projectbevoegde A (directie Projecten)

Een projectbevoegde A is ge(vol)machtigd om (rechts)handelingen te verrichten op het terrein van werken, die strekken tot een financieel belang van € 600.000. Voor diensten en leveringen is de hier bedoelde projectbevoegde ge(vol)machtigd tot een financieel belang van € 75.000.

Projectbevoegde B

Een projectbevoegde B is ge(vol)machtigd om (rechts)handelingen te verrichten op het terrein van werken, die strekken tot een financieel belang van € 50.000. Voor diensten en leveringen is de hier bedoelde projectbevoegde ge(vol)machtigd tot een financieel belang van € 25.000.

Projectbevoegde C

Een projectbevoegde C is ge(vol)machtigd om (rechts)handelingen te verrichten op het terrein van werken, diensten en leveringen, die strekken tot een financieel belang van € 5.000.

Projectbevoegde D (uitsluitend bij de stafafdeling Concerncontrol)

Een projectbevoegde D is ge(vol)machtigd voor het verstrekken van betaalopdrachten. Aan deze volmacht is geen financiële begrenzing gesteld.

BIJLAGE 3 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Omschrijving van de werkterreinen van de organisatieonderdelen van de Rijksgebouwendienst, bedoeld in artikel 7 lid 1.

Directie Frontoffice

De directie Frontoffice denkt proactief mee met de klant en zorgt ervoor dat vroegtijdig inzicht bestaat in de behoeften en wensen van de klant, zodat maatwerk kan worden geleverd en de overige directies daarop kunnen inspelen. Het Frontoffice is het ‘gezicht’ van de Rijksgebouwendienst. Het onderhoudt contacten met de klant, draagt uit wat de Rijksgebouwendienst te bieden heeft, verwerft opdrachten van de klant en ziet erop toe dat de opdrachten conform de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.

Taken van de directie Frontoffice:

 • het organiseren van een netwerk van contacten bij de klanten, op alle relevante niveaus, teneinde geïnformeerd te zijn en mee te denken over relevante ontwikkelingen bij de klant en de klant te kunnen informeren over producten en diensten van de Rijksgebouwendienst;

 • het opstellen van strategische plannen per klantgroep (account);

 • het aanbieden (op grond van samen met de klant gespecificeerde vraag) van adequate, marktconforme huisvestingsoplossingen gericht op de lange termijn;

 • het opstellen en uitbrengen van offertes conform de wensen van de klant, daarbij zorgdragen voor afstemming met de andere directies;

 • het na akkoord van de klant overdragen van de werkzaamheden aan de overige directies;

 • het verrichten van onderzoek naar klanttevredenheid;

 • het verzorgen van de communicatie voor en de infolijn van de Rijksgebouwendienst.

Directie Vastgoed

De directie Vastgoed fungeert als economisch eigenaar en projectontwikkelaar. Zij voert een proactief portefeuillemanagement vanuit een lange termijn visie op de vastgoedportefeuille. Een diepgaand inzicht in (potentiële) ontwikkelingen bij klanten, lokale overheden en markten is daarvoor de basis. Kansen in gebieden die voor de huisvesting van de rijksdienst interessant zijn, worden tijdig onderkend en benut. Via innovatieve huisvestingsoplossingen speelt de directie Vastgoed in op de behoeften van klanten, verhoogt zij de gebruikswaarde van het vastgoed voor de klanten en verlengt daarmee de economische levensduur van het vastgoed. Hierbij speelt zij in op de beleids- en bedrijfsstrategie van individuele klanten en de rijksoverheid als totaal.

Taken van de directie Vastgoed:

 • het ontwikkelen van een op de klant en de voorraad gerichte landelijke en lokale portefeuillestrategie;

 • het ontwikkelen van huisvestingsalternatieven en nieuwe huisvestingsconcepten;

 • het ontwikkelen van nieuwe contract- en financieringsvormen op het terrein van (her)ontwikkeling en inhuur;

 • het inhuren van huisvesting, het initiëren van projectontwikkeling, het deelnemen aan gebiedgericht ontwikkelen, het aankopen van vastgoed en besluitvorming over verkoop van vastgoed;

 • het voorbereiden van investeringsvoorstellen;

 • het beheren en exploiteren van de voorraad en het fungeren als opdrachtgever voor de directie Beheer.

Directie Projecten

De directie Projecten zorgt voor een vlekkeloos verloop van het bouwproces bij nieuw- of verbouwprojecten, al dan niet aanbesteed in de vorm van een geïntegreerd contract. Zij zorgt ervoor dat deze projecten worden afgerond binnen de afspraken die met de klant zijn gemaakt over geld, projectorganisatie, tijd, informatie-uitwisseling en kwaliteit. Tevens draagt directie Projecten zorg voor het verder professionaliseren van het vak van opdrachtgever binnen de dienst.

De taak van de directie Projecten is het leveren van (management)capaciteit voor de voorbereiding en uitvoering van:

 • huisvestingsprojecten;

 • opstelling van programma's van eisen bij huisvestingsvragen;

 • planning en voortgangsbewaking;

 • juridische bewaking en begeleiding van geschilprocedures;

 • financiële bewaking.

Het Expertisecentrum Aanbesteden, dat zorgt voor het verder professionaliseren van het vak van opdrachtgever binnen de Rijksgebouwendienst, maakt deel uit van directie Projecten. Het heeft als taken:

 • begeleiding van en advisering over het contracteren en aanbesteden bij huisvestingsprojecten;

 • het geven van een (bindend) advies over de te kiezen contract- en aanbestedingsvorm bij huisvestingsprojecten en het uitvoeren van de daarbij behorende afwegingen;

 • ontwikkeling van nieuwe contract- en aanbestedingsvormen en verbetering van bestaande werkwijzen;

 • kwaliteitsmanagement, kennismanagement & opleidingen en het formuleren van beleid op het werkgebied van het Expertisecentrum.

Directie Beheer

De directie Beheer biedt haar klanten een zoveel mogelijk ongestoord gebruiksgenot en functioneel hoogwaardige huisvesting aan. Veiligheid en duurzaamheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Storingen en ongemakken worden snel en adequaat opgelost. Beheer zorgt voor volledige en betrouwbare informatie over de vastgoedvoorraad op pandniveau voor de externe en interne klant. Het draagt tevens bij aan een, vanuit beheersoogpunt, exploitabel gebouw door inzet van haar kennis en expertise in het ontwerpproces van bouw- en verbouwprojecten. De directie Beheer koopt de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en andere activiteiten op een professionele manier in.

Producten, diensten en taken van de directie Beheer:

 • het technisch beheren, gericht op het instandhouden en garanderen van het gebruik van de huisvesting, mede op basis van onderhoudsinspecties;

 • het administratief beheren, gericht op het beheer van onderhoudscontracten en het leveren van vastgoedinformatie over de voorraad;

 • het sluiten van onderhoudscontracten met marktpartijen en het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden;

 • het sluiten van contracten op het gebied van services met de gebruiker;

 • het in de ontwerpfase anticiperen op consequenties van het ontwerp in de beheerfase en het terugkoppelen van beheerervaringen naar de overige directies.

Directie Advies & Architecten

De directie Advies & Architecten geeft advies over en vorm aan wensen van externe en interne klanten. Zij doet dat op een richtinggevende en integrale wijze. Vanuit een eigentijdse visie en gebaseerd op het regeringsbeleid op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur en kunst (SMAAK) ligt daarbij vanaf de initiatieffase van nieuw- of verbouwprojecten de nadruk op integrale vormgeving van openbare ruimte én gebouwde omgeving. Multidisciplinaire engineering op het gebied van bouwtechniek, constructie, installatietechniek en bouwfysica wordt in dit proces ingezet in de vorm van integrale en gedegen adviezen. Toparchitecten en topadviseurs overstijgen daarbij de grenzen van hun eigen vakgebied, op zoek naar het voor de klant best denkbare resultaat.

Taken van de directie Advies en Architecten:

 • het analyseren en adviseren op het gebied van huisvesting (haalbaarheidsstudies, stedenbouwkundige verkenningen, e.d.);

 • het adviseren in de meest brede zin ten aanzien van klantvragen (huisvestingsadvisering en hoogwaardige, specialistische advisering op terreinen als monumenten, kunst, telematica, beveiliging, klimaat en energie);

 • het verrichten van onderzoek, gericht op innovatie1.

Stafafdeling Concerncontrol

De stafafdeling Concerncontrol ondersteunt het management van de Rijksgebouwendienst bij het sturen en beheersen van de organisatie, gericht op het realiseren van de strategische doelstellingen, ontwikkelt de inrichting en werking van het managementcontrolsysteem en adviseert het management daarover.

Taken van de stafafdeling Concerncontrol:

 • het organiseren van de planning- en controlcyclus;

 • het opstellen van managementrapportages en de jaarverantwoording;

 • het doorlichten van de bedrijfsvoering;

 • het adviseren en informeren van het management over financiële en control-aspecten op het gebied van beleid en uitvoering;

 • het onderhouden van een passende administratieve organisatie;

 • het opstellen en uitvoeren van het internecontroleprogramma;

 • het consolideren van de begrotings- en verantwoordingsinformatie van de onderdelen van de Rijksgebouwendienst;

 • het verwerken van de te consolideren gegevens en op basis hiervan de begroting van de Rijksgebouwendienst samenstellen;

 • het inrichten van de administratie op basis van de (financiële) informatiebehoefte van het management en de geldende kaders;

 • het geven van boekingsaanwijzingen met behulp van het Financieel ABC;

 • het verzorgen van de facturering namens de onderdelen van de Rijksgebouwendienst;

 • het beheren van de stamgegevens in IRIS en de debiteuren-, crediteuren- en kasadministratie van de Rijksgebouwendienst;

 • het voeren van de administratie van de leenfaciliteit;

 • het bij wijze van shared service verzorgen van administratieve en verificatietaken voor de onderdelen van de Rijksgebouwendienst;

 • het verzorgen van de maandelijkse BTW-aangifte.

Stafafdeling Beleid en Strategie

De stafafdeling Beleid en Strategie stimuleert dat de Rijksgebouwendienst langs heldere, logische lijnen opereert in het politieke, bestuurlijke en beleidsmatige krachtenveld. De afdeling levert zowel vraaggestuurd als (impliciet in opdracht van de dienstleiding) ongevraagd en proactief beleidsadviezen op terreinen van bedrijfsstrategie en rijkshuisvestingsbeleid. Ze fungeert als intermediair tussen de Rijksgebouwendienst en de beleidsmakers op terreinen die aan de rijkshuisvesting gerelateerd zijn. Daarnaast verleent de afdeling ondersteuning bij politiek-bestuurlijke onderwerpen. Ook biedt Beleid en Strategie diensten aan aan de directies op verzoek van desbetreffende directeuren. Die diensten kunnen zowel het karakter hebben van beleidsprojectmanagement als van het aanbieden van kennis binnen projecten.

Stafafdeling Personeel en Organisatie

De stafafdeling Personeel en Organisatie heeft de taak om het management te adviseren, te stimuleren en te ondersteunen bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheden op het terrein van personeel en organisatie. Personeel en Organisatie wil de doelen bereiken via de volgende activiteiten:

 • advisering;

 • administratie en managementinformatie;

 • beleids- en organisatieontwikkeling;

 • ambtelijke ondersteuning Ondernemingsraad Rijksgebouwendienst.

De stafafdeling Personeel en Organisatie is voorts verantwoordelijk voor de Arbo-coördinatie.

Stafafdeling Informatievoorziening

De stafafdeling Informatievoorziening heeft als missie het op een betrouwbare wijze binnen de door haar klanten gestelde normen en randvoorwaarden en met behulp van ICT, ontwikkelen, faciliteren en innoveren van de voor de besturing, beheersing en verantwoording van de strategische en operationele bedrijfsprocessen van de Rijksgebouwendienst noodzakelijke geachte informatievoorziening alsmede de advisering daaromtrent. De Informatievoorziening richt zich op de functionele aspecten (toepassingsprogrammatuur) en op de technische aspecten (hardware, systeemprogrammatuur en infrastructuur) van de informatievoorziening.

Onderscheiden worden de volgende producten en diensten:

 • advies en projectmanagement;

 • contractondersteuning;

 • beheer (systeem- en netwerkbeheer, inclusief hardware-, applicatie- en netwerkbeheer);

 • systeeminnovatie;

 • gebruikersondersteuning;

 • opleidingen.

Stafafdeling Juridische Advisering

De stafafdeling Juridische Advisering helpt de dienst op efficiënte wijze te voldoen aan het vereiste van juridisch verantwoord opereren door ten minste te zorgen voor een duidelijke juridische positie van producten en activiteiten. De stafafdelingJuridische Advisering levert, primair vraaggestuurd, maar waar nodig ongevraagd en proactief, juridische ad-hocadviezen op tal van uiteenlopende terreinen: zowel aan alle (onderdelen van de) directies, als rechtstreeks aan de dienstleiding. De stafafdeling Juridische Advisering is bovendien proactief ontwikkelaar van juridische modellen en standaards voor onderwerpen die herhaaldelijk aan de orde komen. Een en ander betreft niet de juridische aspecten van P&O-aangelegenheden.

Stafafdeling Facilitaire Zaken

De stafafdeling Facilitaire Zaken schept voor de eigen huisvesting, de services en de middelen de condities waaronder de directies en de stafafdelingen zich op hun primaire werkzaamheden kunnen richten. Documentaire Informatievoorziening ondersteunt de bedrijfsvoering van de dienst door zorg te dragen voor juiste en volledige documentaire informatie tijdens het werkproces en voor de reconstrueerbaarheid van uitgevoerde werkzaamheden (waaronder verantwoordingsbelang). Daarnaast dient Documentaire Informatievoorziening het cultuurhistorisch belang door documentaire informatie beschikbaar te kunnen stellen voor studie en geschiedschrijving. De stafafdeling Facilitaire Zaken werkt met servicelevels waarin inzicht wordt gegeven in een basispakket (veelal de gebouwgerelateerde functies) en de producten die vraaggestuurd (optioneel) kunnen worden aangeboden. Het basispakket zal in de regel vrijwel het gehele terrein van bedrijfsvoering omvatten en de in te zetten capaciteit is daarop gebaseerd.

Stafbureau Coördinatie Integriteit en Veiligheid

Het stafbureau Coördinatie Integriteit en Veiligheid is voor de klant de toegang tot de Rijksgebouwendienst in diens rol als kenniscentrum voor veiligheidsvraagstukken rondom huisvesting voor rijksklanten en borgt de kernwaarde integriteit.

Het stafbureau is voor deze thema's het gezicht van de Rijksgebouwendienst en onderhoudt contacten met de klant, de beleidsverantwoordelijke departementen, inclusief de daaronder ressorterende diensten, koepelorganisaties in de bouwnijverheid, de wetenschappelijke wereld en andere kenniscentra en draagt uit wat de Rijksgebouwendienst te bieden heeft.

Taken van het stafbureau Coördinatie Integriteit en Veiligheid:

 • het ontwikkelen van het integrale beleid voor integriteit en veiligheid;

 • het coördineren van de integrale (niet sectorale) advisering over integriteit en veiligheid;

 • het centraal regisseren van de communicatie binnen en buiten de Rijksgebouwendienst over integriteit en veiligheid;

 • het bewaken en stimuleren dat het integrale beleid inzake integriteit en veiligheid wordt nageleefd;

 • het optreden als intermediair tussen de beleidsverantwoordelijke departementen inclusief de daaronder vallende diensten en de uitvoeringspraktijk en begeleiden van de beleidsimplementatie binnen de Rijksgebouwendienst;

 • het vervullen van de rol van ambassadeur en boegbeeld op de terreinen van integriteit (voor de gehele Rijksgebouwendienst) en veiligheid (op het niveau van de voorraad);

 • het zorgdragen voor onderzoek naar integriteitschendingen en risicoanalyses mede in opdracht van de dienstleiding of leden van de directieraad van de Rijksgebouwendienst;

 • het optreden als compliance-officer, conform de ambtenarenwet, voor privé-beleggingtransacties in bijvoorbeeld vastgoedfondsen;

 • het vorm en inhoud geven aan het kenniscentrum voor veiligheidsvraagstukken binnen de Rijksgebouwendienst en het daartoe voor het op gang houden van de kenniscyclus van ontwikkelen, toepassen, delen en evalueren van kennis over veiligheid door het aanbieden/organiseren/ faciliteren van netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten aan de deskundigen, up-to-date en toegankelijk brengen en houden van informatie over veiligheid op o.m. het intra- en internet;

 • het oprichten en instandhouden van een breed samengesteld crisisbeheersingsteam dat in geval van crisis direct inzetbaar is.

Stafbureau Atelier Rijksbouwmeester

De doelstelling van het atelier is professionele, flexibele en slagvaardige ondersteuning van de rijksbouwmeester en het College van Rijksadviseurs bij de hierna omschreven kerntaken.

Gericht op de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst:

 • advisering over rijkshuisvestingsvraagstukken;

 • advisering over het beleid ten aanzien van beeldende kunst en de uitvoering van de zogenoemde ‘percentageregeling’;

 • advisering over cultureel erfgoed/monumentenbeleid;

 • advisering over de uitvoering van de functie en aanstelling van architecten;

 • advisering over de ontwikkeling van het interne architectuurbeleid van de Rijksgebouwendienst.

Gericht op de minister van VROM en de minister voor WWI:

 • advisering over de architectonische en/of stedenbouwkundige aspecten van beleidsvraagstukken (bijvoorbeeld het welstandsbeleid);

 • advisering over architectonische en/of stedenbouwkundige aspecten van plannen;

 • coördinatie van de ontwikkeling en uitvoering van het rijksarchitectuurbeleid;

 • advisering met betrekking tot de voorbeeldfunctie van het rijk;

 • uitvoering van de Wet op de architectentitel.

Gericht op het kabinet:

 • bijdrage aan en de coördinatie van advisering over ruimtelijke inrichtingsvraagstukken;

 • het voeren van het inhoudelijke secretariaat voor het College van Rijksadviseurs;

 • stimulering van integraal en interdepartementaal architectuurbeleid;

 • advisering over ruimtelijke inrichtingsprojecten waarvoor het rijk een belangrijke verantwoordelijkheid draagt;

 • advisering over ruimtelijke inrichtingsprojecten aan het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (uitvoeringsfase).

Algemeen

Naast bovenstaande specifieke werkterreinen heeft elke directie en stafafdeling een eigen taak op het gebied van apparaatszorg, waarvoor afzonderlijke budgetten beschikbaar zijn. Dit betreft:

 • salariskosten;

 • incidentele beloning;

 • externe inzet;

 • opleidingskosten;

 • overige personele lasten;

 • communicatie/voorlichting;

 • materiële kosten;

 • huisvesting;

 • automatisering.

Enkele specifieke onderdelen hiervan zijn exclusief toebedeeld aan één directie of stafafdeling:

– voorlichting

directie Frontoffice

– juridisch advies

stafafdeling Juridische Advisering

– ARBO

stafafdeling Personeel en Organisatie

– automatisering

stafafdeling Informatievoorziening

– huisvesting

stafafdeling Facilitaire Zaken

– materiële kosten als kantoorbenodigdheden, druk- en verzendkosten, concernkosten, gemeenschappelijke diensten, overig materieel, doorbelaste kosten en telefonie

stafafdeling Facilitaire Zaken

BIJLAGE 4 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

Benoeming interne tot projectbevoegde (A of B)

stcrt-2009-8744-001.png

De Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst

Besluit:

De heer/mevrouw ....., werkzaam in de functie van ..... bij de directie/stafafdeling ....., met ingang van de datum als vermeld op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst te benoemen tot projectbevoegde voor het project/de projecten als omschreven op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst onder de naam van de heer/mevrouw ..... voornoemd.

Voor de uitvoering van bovenbedoeld project/bovenbedoelde projecten zijn aan de heer/mevrouw ..... voornoemd, verder te noemen projectbevoegde, bevoegdheden toegekend op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009. Met inachtneming van de beperkingen en begrenzingen als opgenomen in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 is de projectbevoegde bevoegd om in het kader van de uitvoering van bovenbedoeld project/bovenbedoelde projecten de staat der Nederlanden te binden. Op deze benoeming zijn de begrenzingen als opgenomen in bijlage 2, onderdeel ‘Projectbevoegde A’/‘Projectbevoegde B’ van toepassing.

De projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de directeur/het hoofd van de stafafdeling ..... Als aanvullende instructies gelden de instructies als omschreven op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst.

Een exemplaar van dit besluit wordt onderaan voorzien van handtekening en paraaf van de projectbevoegde en opgeslagen in het competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

’s-Gravenhage, .....

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

voor deze:

de directeur/het hoofd van de stafdeling .....,

  
 

(handtekening van directeur of hoofd stafafdeling)

  

.....

(naam van directeur of hoofd stafafdeling)

  

De projectbevoegde:

  

.....

handtekening

  

.....

paraaf

  

.....

naam

Afschrift te zenden aan belanghebbenden.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending hiervan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen bij de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ter attentie van de ondertekenaar van dit besluit, Postbus 20952, 2500 EZ Den Haag. Het bezwaarschrift moet van een datum en van uw naam zijn voorzien. U moet duidelijk aangeven waarom u tegen dit besluit bezwaar maakt en zo mogelijk een kopie van dit besluit meezenden.

BIJLAGE 5 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

Benoeming externe tot projectbevoegde (A of B)

stcrt-2009-8744-002.png

De Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst

Besluit:

De heer/mevrouw ....., werkzaam in de functie van ..... bij de directie/stafafdeling ..... met ingang van de datum als vermeld op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst te benoemen tot projectbevoegde voor het project/de projecten als omschreven op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst onder de naam van de heer/mevrouw ..... voornoemd.

Voor de uitvoering van bovenbedoeld project/bovenbedoelde projecten zijn aan de heer/mevrouw ..... voornoemd, verder te noemen projectbevoegde, bevoegdheden toegekend op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009. De projectbevoegde moet in dit verband worden aangemerkt als ‘functionaris’ in de zin van het zojuist genoemde besluit. Met inachtneming van de beperkingen en begrenzingen als opgenomen in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 is de projectbevoegde bevoegd om in het kader van de uitvoering van bovenbedoeld project/bovenbedoelde projecten de staat der Nederlanden te binden. Op deze benoeming zijn de begrenzingen als opgenomen in bijlage 2, onderdeel ‘Projectbevoegde A’/‘Projectbevoegde B’ van toepassing.

De projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de directeur ..... Als aanvullende instructies gelden de instructies als omschreven op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst.

Een exemplaar van dit besluit wordt onderaan voorzien van handtekening en paraaf van de projectbevoegde en opgeslagen in het competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

’s-Gravenhage, .....

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

voor deze:

de directeur .....

  
 

(handtekening van directeur)

  

.....

(naam van directeur)

  

De projectbevoegde:

  

.....

handtekening

  

.....

paraaf

  

.....

naam

Afschrift te zenden aan belanghebbenden.

BIJLAGE 6 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

Benoeming interne tot projectbevoegde (C of D)

stcrt-2009-8744-003.png

De Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst

Besluit:

De heer/mevrouw ....., werkzaam in de functie van ..... bij de directie/stafafdeling ....., met ingang van de datum waarop dit besluit is ondertekend te benoemen tot projectbevoegde.

Voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden zijn aan de heer/mevrouw ..... voornoemd, verder te noemen projectbevoegde, bevoegdheden toegekend op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009. Met inachtneming van de beperkingen en begrenzingen als opgenomen in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 is de projectbevoegde bevoegd om in het kader van de uitvoering van bovenbedoeld project/bovenbedoelde projecten de staat der Nederlanden te binden. Op deze benoeming zijn de begrenzingen als opgenomen in bijlage 2, onderdeel ‘Projectbevoegde C’/‘Projectbevoegde D’ van toepassing.

De projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de directeur/het hoofd van de stafafdeling .....

Een exemplaar van dit besluit wordt onderaan voorzien van handtekening en paraaf van de projectbevoegde en opgeslagen in het competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

’s-Gravenhage, .....

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

voor deze:

de directeur/het hoofd van de stafdeling .....

  
 

(handtekening van directeur of hoofd stafafdeling)

  

.....

(naam van directeur of hoofd stafafdeling)

  

De projectbevoegde:

  

.....

handtekening

  

.....

paraaf

  

.....

naam

Afschrift te zenden aan belanghebbenden.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending hiervan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen bij de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ter attentie van de ondertekenaar van dit besluit, Postbus 20952, 2500 EZ Den Haag. Het bezwaarschrift moet van een datum en van uw naam zijn voorzien. U moet duidelijk aangeven waarom u tegen dit besluit bezwaar maakt en zo mogelijk een kopie van dit besluit meezenden.

BIJLAGE 7 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

Benoeming externe tot projectbevoegde (C of D)

stcrt-2009-8744-004.png

De Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst

Besluit:

De heer/mevrouw ....., werkzaam in de functie van ..... bij de directie/stafafdeling ....., met ingang van de datum waarop dit besluit is ondertekend te benoemen tot projectbevoegde.

Voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden zijn aan de heer/mevrouw ..... voornoemd, verder te noemen projectbevoegde, bevoegdheden toegekend op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009. De projectbevoegde moet in dit verband worden aangemerkt als ‘functionaris’ in de zin van het zojust genoemde besluit. Met inachtneming van de beperkingen en begrenzingen als opgenomen in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 is de projectbevoegde bevoegd om in het kader van de uitvoering van bovenbedoeld project/bovenbedoelde projecten de staat der Nederlanden te binden. Op deze benoeming zijn de begrenzingen als opgenomen in bijlage 2, onderdeel ‘Projectbevoegde C’/‘Projectbevoegde D’ van toepassing.

De projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de directeur .....

Een exemplaar van dit besluit wordt onderaan voorzien van handtekening en paraaf van de projectbevoegde en opgeslagen in het competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

’s-Gravenhage, .....

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

voor deze:

de directeur .....,

  
 

(handtekening van directeur)

  

.....

(naam van directeur)

  

De projectbevoegde:

  

.....

handtekening

  

.....

paraaf

  

.....

naam

Afschrift te zenden aan belanghebbenden.

BIJLAGE 8 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

Benoeming interne tot projectbevoegde

stcrt-2009-8744-005.png

De Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst

Overwegende dat:

 • ..... .

 • ..... .

 • ..... .

Besluit:

De heer/mevrouw ....., werkzaam in de functie van ..... bij de directie/stafafdeling ....., met ingang van de datum waarop dit besluit is ondertekend te benoemen tot projectbevoegde voor het project/de projecten genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Voor de uitvoering van het project zijn aan de heer/mevrouw ..... voornoemd, verder te noemen projectbevoegde, bevoegdheden toegekend op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 en de bijzondere bevoegdheden zoals vermeld in de bijlage. Met inachtneming daarvan is de projectbevoegde bevoegd om in het kader van de uitvoering van bovenbedoeld project de staat der Nederlanden te binden.

De projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de directeur-generaal/directeur/het hoofd van de stafafdeling ..... Als aanvullende instructies gelden de instructies als omschreven in de bijlage.

Een exemplaar van dit besluit wordt onderaan voorzien van handtekening en paraaf van de projectbevoegde en opgeslagen in het competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

’s-Gravenhage, .....

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

  
 

(handtekening van directeur-generaal)

  

.....

(naam van de directeur-generaal)

  

De projectbevoegde:

  

.....

handtekening

  

.....

paraaf

  

.....

naam

Afschrift te zenden aan belanghebbenden.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending hiervan, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen bij de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ter attentie van de ondertekenaar van dit besluit, Postbus 20952, 2500 EZ Den Haag. Het bezwaarschrift moet van een datum en van uw naam zijn voorzien. U moet duidelijk aangeven waarom u tegen dit besluit bezwaar maakt en zo mogelijk een kopie van dit besluit meezenden.

BIJLAGE 9 BIJ BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING RIJKSGEBOUWENDIENST 2009

Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

Benoeming externe tot projectbevoegde

stcrt-2009-8744-006.png

De Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst

Overwegende dat:

 • ..... .

 • ..... .

 • ..... .

Besluit:

De heer/mevrouw ....., werkzaam in de functie van ..... bij de directie/stafafdeling ....., met ingang van de datum waarop dit besluit is ondertekend te benoemen tot projectbevoegde voor het project/de projecten genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Voor de uitvoering van het project zijn aan de heer/mevrouw ..... voornoemd, verder te noemen projectbevoegde, bevoegdheden toegekend op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 en de bijzondere bevoegdheden zoals vermeld in de bijlage. Met inachtneming daarvan is de projectbevoegde bevoegd om in het kader van de uitvoering van bovenbedoeld project de staat der Nederlanden te binden. De projectbevoegde moet in dit verband worden aangemerkt als ‘functionaris’ in de zin van het zojuist genoemde besluit.

De projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de directeur-generaal/directeur ..... Als aanvullende instructies gelden de instructies als omschreven in de bijlage.

Een exemplaar van dit besluit wordt onderaan voorzien van handtekening en paraaf van de projectbevoegde en opgeslagen in het competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

’s-Gravenhage, .....

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst,

  
 

(handtekening van directeur-generaal)

  

.....

(naam van de directeur-generaal)

  

De projectbevoegde:

  

.....

handtekening

  

.....

paraaf

  

.....

naam

Afschrift te zenden aan belanghebbenden.

TOELICHTING

Inleiding

In dit besluit wordt uitgegaan van de volgende definities:

 • a. mandaat: bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;

 • b. volmacht: bevoegdheid om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c. machtiging: bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • ad a. De rechtsfiguur van mandaat is geregeld in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht. Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (hier de minister) besluiten te nemen. Het gaat bij mandaat dus om een bevoegdheidsuitoefening waarvoor het mandaterende bestuursorgaan verantwoordelijk blijft en waarover het dan ook de zeggenschap blijft behouden. Rechtens geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de mandaatgever; de rechtsgevolgen zijn dezelfde als wanneer de mandaatgever zelf het besluit tot stand zou hebben gebracht.

 • ad b. De regeling van mandaat in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht is door middel van de zogenaamde schakelbepaling van artikel 10:12 Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. De rechtsfiguur van volmacht is tevens geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Onder volmacht wordt verstaan: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Rechtshandelingen zijn het beste te omschrijven als handelingen die gericht zijn op rechtsgevolg. Rechtsgevolg in die zin dat een bepaalde juridische relatie door de handeling ontstaat, wijzigt, of tenietgaat. Voorts is van belang de Comptabiliteitswet 2001. In deze wet is in artikel 27 bepaald dat de minister namens de staat privaatrechtelijke rechtshandelingen kan verrichten. Daarnaast stelt de Comptabiliteitswet 2001 uitdrukkelijk dat privaatrechtelijke rechtshandelingen namens een minister slechts verricht kunnen worden indien deze daartoe een algemene of bijzondere volmacht heeft verleend. Uit de Comptabiliteitswet 2001 volgt ook dat de geldigheid van privaatrechtelijke rechtshandelingen kan worden aangetast als de namens de minister handelende personen niet beschikken over een geldige volmacht. Het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen schrijft voor dat de ministers, ieder voor zover het hem aangaat, een of meer openbare registers houden waaruit blijkt aan welke personen – in naam of in functie – een volmacht is verleend.

 • ad c. De regeling van mandaat in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht is door middel van de zogenaamde schakelbepaling van artikel 10:12 Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Algemeen

De minister heeft het grootste deel van zijn bevoegdheden door middel van mandaat, volmacht en machtiging doorgegeven aan de algemene leiding en de diensthoofden. Dit is geregeld in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007. Artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 stelt de diensthoofden in staat om bevoegdheden binnen hun dienstonderdeel door middel van mandaat, volmacht en machtiging door te geven aan personen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn. De Algemene wet bestuursrecht schrijft in artikel 10:9 voor dat de mogelijkheid voor het toestaan van ondermandaat uitdrukkelijk moet zijn verleend. In dit licht bezien staat het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 niet toe dat andere functionarissen dan het desbetreffende diensthoofd bevoegdheden doormandateren. Met andere woorden: een directeur, stafafdelingshoofd, afdelingshoofd, clusterhoofd of projectbevoegde mag de bevoegdheden die hij van de directeur-generaal heeft gekregen niet doorgeven aan – onder zijn gezag werkzame – functionarissen. Ingevolge artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht is de regeling van mandaat in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht of machtiging verleent.

Met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 is aangesloten bij de systematiek van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007. De directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst geeft de aan hem toegekende bevoegdheden door middel van mandaat, volmacht en machtiging door aan de onder zijn gezag werkzame functionarissen, waarbij ten aanzien van een aantal met name genoemde bevoegdheden een voorbehoud wordt gemaakt. Het op deze wijze doorgeven van bevoegdheden aan de genoemde functionarissen laat onverlet de algemene bevoegdheid van de mandaatgever – de directeur-generaal – om, op grond van artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies te geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. Daarnaast blijft de mandaatgever op grond van artikel 10:7 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd om de gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen en heeft hij de bevoegdheid om op grond van artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht het mandaat te allen tijde te beëindigen.

Benadrukt wordt dat het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 slechts voorschriften met betrekking tot de toedeling van bevoegdheden kent. De toedeling van taken binnen de Rijksgebouwendienst volgt uit de vastgestelde werkterreinen en functieomschrijvingen vanuit het organisatie- en formatierapport, aangevuld met de taken die volgen uit de jaar- en werkplannen.

Artikelsgewijs

Artikel 1

onderdeel b

Door als definitie van ‘functionaris’ op te nemen ‘een natuurlijk persoon bij de Rijksgebouwendienst tewerkgesteld’ wordt bewerkstelligd dat in beginsel ook aan externen bevoegdheden kunnen worden toegekend.

onderdeel g

Door ‘directeur’ op deze wijze te definiëren wordt beoogd de directeuren van de directies, de accountdirecteuren van de directie Frontoffice en de rijksbouwmeester, alsmede functionarissen die (tijdelijk) zijn belast met de leiding van een daartoe door de directeur-generaal opgedragen deel van de werkzaamheden van de dienst, de bijbehorende bevoegdheden te verlenen. Wel dient bedacht te worden dat de accountdirecteuren door de begrenzing van artikel 7 lid 1 – dat zij van de aan hen verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik maken voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein – slechts bevoegd zijn voor zover dat voor de uitoefening van hun taken noodzakelijk is. Zo zijn zij gelet op de vigerende functieomschrijvingen niet bevoegd om rechtshandelingen aan te gaan op een werkterrein buiten het desbetreffende account en zijn zij ook niet bevoegd om bijvoorbeeld personele besluiten te nemen. Verder zijn door deze definitie te hanteren de project- en programmadirecteuren uitgesloten van de bevoegdheden van een directeur. De project- en programmadirecteuren zijn feitelijk te beschouwen als projectbevoegden op directeursniveau. Project- en programmadirecteuren dienen dan ook door middel van een benoeming tot in- of externe projectbevoegde bevoegdheden ten aanzien van het project te worden toegekend.

onderdeel h

Anders dan wat gebruikelijk is bij afdelingen en stafafdelingen heeft het stafbureau Atelier Rijksbouwmeester een directeur aan het hoofd in de persoon van de rijksbouwmeester. De dagelijkse leiding van het Atelier Rijksbouwmeester berust bij het hoofd bedrijfsvoering die daartoe gelijkgesteld is aan een stafafdelingshoofd.

onderdeel j

Door het gebruik van de term ‘projectbevoegde’ wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functionaris aan wie bevoegdheden toegekend zijn vanuit het onderhavige besluit en een functionaris die vanuit de Methode Projectmanagement als ‘projectverantwoordelijke’ betiteld wordt. Interne projectbevoegden waarvan de bevoegdheden in dit besluit zijn beschreven kunnen worden benoemd door de directeur-generaal, een directeur (m.u.v. accountdirecteur) of een stafafdelingshoofd (ook hoofd bedrijfsvoering van het Atelier Rijksbouwmeester) op basis van bijlage 4 of 6. Externe projectbevoegden waarvan de bevoegdheden in dit besluit zijn beschreven kunnen worden benoemd door de directeur-generaal of een directeur (m.u.v. accountdirecteur) op basis van bijlage 5 of 7. De bevoegdheid tot het benoemen van projectbevoegden die worden voorzien van bijzondere bevoegdheden is voorbehouden aan de directeur-generaal. Daarbij gaat het veelal om functionarissen die voor het welslagen van de aan hen opgedragen werkzaamheden voorzien moeten worden van bevoegdheden die afwijken van de in dit besluit in algemene zin aan projectbevoegden toegekende bevoegdheden. De benoeming van de hier bedoelde categorie projectbevoegden geschiedt op basis van bijlage 8 (intern) of 9 (extern) en voor de beschrijving van de bevoegdheden wordt aangesloten bij de systematiek van dit besluit.

onderdeel k

De organisatie van de directie Beheer kent naast afdelingshoofden, clusterhoofden die met een specifieke taak zijn belast.

Artikel 3

In de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat de beslissing op een bezwaarschrift niet genomen kan worden door degene die het besluit, waartegen het bezwaar zich richt, heeft genomen. In de jurisprudentie is inmiddels uitgemaakt dat een beslissing op bezwaar dient te worden genomen door een functionaris die hiërarchisch hoger is dan de functionaris die de beslissing heeft genomen waartegen een bezwaarschrift is gericht.

Artikel 4

Met deze bepaling wordt door de directeur-generaal door middel van mandaat een deel van de hem toegekende bevoegdheden toegekend aan directeuren, stafafdelingshoofden en de plaatsvervangers van deze functionarissen. Dit deel bestaat uit de aan de directeur-generaal op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 toegekende bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden die op grond van artikel 6 aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal zijn voorbehouden. Vanzelfsprekend zijn de op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 aan de algemene leiding voorbehouden bevoegdheden ook uitgezonderd. In dit artikel worden dus uitsluitend bevoegdheden door middel van mandaat doorgegeven aan directeuren, stafafdelingshoofden en plaatsvervangend directeuren en stafafdelingshoofden. Afdelingshoofden, clusterhoofden en projectbevoegden worden geen bevoegdheden door middel van mandaat doorgegeven. Deze laatste functionarissen zijn dus niet bevoegd om (publiekrechtelijke) besluiten te nemen. In de praktijk van de Rijksgebouwendienst gaat het bij besluiten voornamelijk om personele besluiten. De bevoegdheid om personele besluiten te nemen binnen de Rijksgebouwendienst is daarmee voorbehouden aan de directeur-generaal, de directeuren en de stafafdelingshoofden en bij afwezigheid van deze functionarissen aan de plaatsvervangers. Met plaatsvervangers worden bedoeld functionarissen die, uit hoofde van hun functieomschrijving of uit hoofde van een persoonlijke taakopdracht, als plaatsvervanger zijn aangewezen van de functionaris onder wie zij rechtstreeks ressorteren. In de gevallen waarin geen plaatsvervanger is aangewezen of ook de plaatsvervanger afwezig is, dient de bevoegde functionaris gezocht te worden in de functionaris onder wie de afwezige functionaris rechtstreeks ressorteert.

Artikel 5

Met deze bepaling wordt door de directeur-generaal door middel van volmacht en machtiging een deel van de hem toegekende bevoegdheden toegekend aan directeuren, stafafdelingshoofden, afdelingshoofden, clusterhoofden, plaatsvervangers van de hiervoor genoemde functionarissen en projectbevoegden. Dit deel bestaat uit de aan de directeur-generaal op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 toegekende bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden die op grond van artikel 6 aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal zijn voorbehouden.

Vanzelfsprekend zijn de op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 aan de centrale organisatieonderdelen voorbehouden bevoegdheden ook uitgezonderd. In dit artikel worden dus uitsluitend bevoegdheden door middel van volmacht en machtiging doorgegeven aan directeuren, stafafdelingshoofden, afdelingshoofden, clusterhoofden, plaatsvervangers van de hiervoor genoemde functionarissen en projectbevoegden. Waar directeuren en stafafdelingshoofden – op grond van artikel 4 – door middel van mandaatverlening ook de bevoegdheid hebben gekregen om besluiten te nemen, wordt aan afdelingshoofden, clusterhoofden en projectbevoegden alleen de bevoegdheid verleend om bij volmacht en machtiging (rechts)handelingen te verrichten.

Ook externen kunnen tot projectbevoegde worden benoemd. In dat geval dient een benoeming tot externe projectbevoegde te worden opgemaakt (bijlage 5, 7 en 9 van dit besluit). Door de invoering van dit besluit is het benoemen van externen tot projectbevoegde niet langer voorbehouden aan de directeur-generaal, maar zijn ook de directeuren daartoe bevoegd. Voor een externe die als projectbevoegde is benoemd geldt eveneens dat bevoegdheden worden doorgegeven met inachtneming van de begrenzingen als genoemd in artikel 7. Bij de specifieke per functie vastgestelde begrenzing dient te worden aangesloten bij de begrenzing die geldt voor de projectbevoegden van de directie waarvoor de externe projectbevoegde te werk is gesteld.

Naast de directeur-generaal zijn ook directeuren bevoegd om in- en externen tot projectbevoegde te benoemen en stafafdelingshoofden om internen tot projectbevoegde te benoemen. Directeuren en stafafdelingshoofden kunnen de projectbevoegde instructies meegeven. Deze instructies kunnen evenwel géén betrekking hebben op de inhoud en/of de omvang van de bevoegdheden. Alleen de directeur-generaal kan immers bevoegdheden verlenen op het werkterrein van de Rijksgebouwendienst. Directeuren en stafafdelingshoofden kunnen wel instructies opnemen met betrekking tot de wijze waarop met de verleende bevoegdheden dient te worden omgegaan. Te denken valt aan instructies met betrekking tot de informatievoorziening over de voortgang van het project, over afstemming en over verantwoording.

Essentieel is dat het project goed wordt omschreven. Dit in verband met een goede afbakening van de bevoegdheden van de projectbevoegde. Er mag geen misverstand bestaan over de reikwijdte van de bevoegdheden van de projectbevoegde.

Artikel 6

In deze bepaling wordt een aantal met name genoemde bevoegdheden aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal voorbehouden. De directeur-generaal kan zich uiteraard alleen bevoegdheden voorbehouden die hem door het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 zijn toegekend. Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat de op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 aan de algemene leiding voorbehouden bevoegdheden in bijlage 1 slechts voor een deel zijn opgenomen, maar wel integraal van toepassing zijn.

onderdeel b

Aan de directeur-generaal is voorbehouden de bevoegdheid tot het benoemen van projectbevoegden die door hem worden voorzien van bijzondere bevoegdheden. Daarbij gaat het veelal om functionarissen die voor het welslagen van de aan hen opgedragen werkzaamheden voorzien moeten worden van bevoegdheden die afwijken van de in dit besluit in algemene zin aan projectbevoegden toegekende bevoegdheden. De benoeming van de hier bedoelde categorie projectbevoegden geschiedt overeenkomstig bijlage 8 (intern) of bijlage 9 (extern) en voor de beschrijving van de bevoegdheden wordt aangesloten bij de systematiek van dit besluit.

onderdeel c

Vertegenwoordiging in rechte omvat alle (rechts)handelingen die in het kader van een gerechtelijke procedure verricht worden. Het betreft zowel de inbreng van stukken als de inbreng bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van een procedure. Onder gerechtelijke procedure dienen in dit verband begrepen te worden alle bestuurs-, straf-, civiel- en fiscaalrechtelijke procedures alsook bezwarenprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht, arbitrage en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting en/of conflictbemiddeling.

onderdeel e

In beleidsregels wordt door het bevoegd gezag van een administratief orgaan aangegeven op welke wijze van discretionaire beslissingsbevoegdheid gebruik zal worden gemaakt, indien de vigerende (wettelijke) regelingen hiervoor de ruimte geven. Hiermee ontstaat een in de praktijk hanteerbaar samenstel van regels en is tevens de rechtszekerheid en gelijkheid gediend. Het desbetreffende orgaan is met het uitvaardigen en bekendmaken van deze beleidsregels hieraan in beginsel gebonden.

Artikel 7

lid 1

Met functieomschrijving wordt bedoeld het functie-informatie-formulier, tenzij er sprake is van een feitelijk opgedragen functie. Indien er sprake is van een feitelijk opgedragen functie die afwijkt van het functie-informatie-formulier, ligt het in de rede om hier een beschrijving van te maken. Vanzelfsprekend moet bij de uitoefening van verleende bevoegdheden altijd gehandeld worden binnen de externe en interne vigerende regelgeving en de binnen de Rijksgebouwendienst gemaakte afspraken. Wanneer een beslissing wordt genomen die consequenties heeft voor andere directies, vindt vooraf overleg plaats.

lid 3

In bijlage 2 van het besluit is de specifieke begrenzing van bevoegdheden van de functionarissen als genoemd in artikel 7 lid 3 aangegeven, afgemeten aan het financiële belang dat met de desbetreffende (rechts)handeling is gemoeid. Dit besluit kent een viertal gedefinieerde projectbevoegdheden (A, B, C en D). Daardoor wordt bereikt dat een functionaris kan worden voorzien van bevoegdheden die passend zijn bij de aan hem of haar opgedragen werkzaamheden. De projectbevoegdheid als bedoeld in artikel 6, onderdeel b, is in dit besluit niet nader gedefinieerd omdat de invulling daarvan in het benoemingsbesluit wordt geformuleerd.

Als grens aan de bevoegdheden van stafafdelingshoofden, afdelingshoofden, clusterhoofden en projectbevoegden om (rechts)handelingen te verrichten is een absoluut bedrag gekozen in euro’s, exclusief btw.

Bij beantwoording van de vraag of een bepaalde (rechts)handeling betrekking heeft op het terrein van werken, leveringen dan wel diensten dient in het algemeen aangesloten te worden bij de definities die in de vigerende regelgeving worden gehanteerd. Voor de toepassing van dit besluit geldt een ruimere definitie van het begrip ‘werk’ en gaat het ook om koop en ontwikkeling van vastgoed, zoals bijvoorbeeld huur, huurkoop en lease. In deze laatste gevallen moet als financieel belang van de rechtshandeling worden gezien de financiële verplichtingen over de hele duur van de overeenkomst. Het financiële belang van het aangaan van een huurovereenkomst is op deze wijze op te vatten als de totale huur (jaarhuur maal het aantal jaren) over de hele periode waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan. Ook de rechtshandeling die leidt tot het ontstaan van een optie tot koop of huur moet op deze wijze worden opgevat.

Bij beantwoording van de vraag tot welk maximaal financieel belang een op grond van dit besluit in beginsel bevoegde functionaris bevoegd is (rechts)handelingen te verrichten, is naast de functie van de functionaris in enkele gevallen ook van belang de directie of de stafafdeling waar de functionaris te werk is gesteld. Ingeval bijvoorbeeld ten aanzien van een project binnen de Rijksgebouwendienst een rechtshandeling dient te worden verricht met een groter financieel belang dan waartoe de projectbevoegde ingevolge artikel 5 en bijlage 2 bevoegd is dan dient hij de bevoegde functionaris voor die rechtshandeling te zoeken – afhankelijk van het financiële belang dat met de rechtshandeling gemoeid is – bij zijn clusterhoofd, afdelingshoofd of zijn directeur.

Overigens kan een daartoe op grond van artikel 5 bevoegde functionaris in alle gevallen (rechts)handelingen verrichten waarmee geen financieel belang is gemoeid. Uiteraard dienen daarbij de voorbehouden bevoegdheden aan de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal en de overige beperkingen uit artikel 7 in acht te worden genomen. Rechtshandelingen waarmee geen financieel belang is gemoeid zullen niet of nagenoeg niet voorkomen. In naam van de minister te verrichten handelingen waarmee geen financieel belang is gemoeid zullen vaker voorkomen.

Ten aanzien van de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes aan klanten van de Rijksgebouwendienst binnen de rijksoverheid en de bevoegdheid tot het vaststelling van de interne verhuurovereenkomsten is iets anders aan de hand. Hiervoor geldt dat deze noch als besluiten noch als privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn te kwalificeren. Dit laatste omdat tussen organen van één rechtspersoon (de staat der Nederlanden) niet rechtsgeldig gecontracteerd kan worden. Dit brengt met zich mee dat de genoemde functionarissen de bevoegdheid tot het vaststellen van offertes en interne verhuurovereenkomsten niet ontlenen aan de juridische figuur van volmacht, maar aan de juridische figuur van machtiging.

lid 5

Door deze begrenzing aan de bevoegdheid van afdelingshoofden, clusterhoofden en projectbevoegden hebben alleen de directeuren, de stafafdelingshoofden en hun plaatsvervangers de bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen waarmee externen worden ingehuurd, met uitzondering van de categorieën externen waarvan in artikel 6, sub g, inhuur is voorbehouden aan de directeur-generaal. Uiteraard is hiertoe ook altijd de directeur-generaal als volmachtgever bevoegd. Het betreft hier externen die ingehuurd worden op reguliere functies binnen de Rijksgebouwendienst. Het betreft hier niet de in het kader van het primaire proces van de Rijksgebouwendienst binnen een project ingehuurde externen, zoals architecten, constructeurs, technisch adviseurs en dergelijke.

Artikel 9

leden 1 en 2

Een krachtens mandaat genomen besluit dient op grond van artikel 10:10 Algemene wet bestuursrecht altijd te vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit betekent dat in ieder geval de minister vermeld dient te worden. Daarnaast dient voor een belanghebbende duidelijk te zijn dat het een besluit betreft dat binnen de Rijksgebouwendienst genomen is. Ten slotte dient degene die het besluit uiteindelijk (in mandaat) neemt te worden aangegeven. De in de eerste twee leden aangegeven ondertekening voldoet aan de bovenstaande eisen en sluit tevens aan bij de ondertekening, zoals deze binnen het ministerie wordt gehanteerd. Het onderscheid tussen lid 1 en lid 2 zit in 'inzake de rijkshuisvesting', waarvoor de minister voor Wonen, Wijken en Integratie verantwoordelijk is.

leden 3 en 4

Op grond van artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de bij de eerste twee leden genoemde eisen qua ondertekening in geval van mandaat ook van toepassing in geval van het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Daarnaast is in artikel 27 van de Comptabiliteitswet 2001 onder meer geregeld dat de ministers namens de staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen kunnen verrichten en is in het vierde lid van dit artikel tevens de mogelijkheid opgenomen om deze bevoegdheden via volmachtverlening door anderen te laten uitoefenen. Op grond van het bovenbepaalde is in geval van een privaatrechtelijke rechtshandeling de staat der Nederlanden aan te merken als rechtspersoon die vertegenwoordigd wordt en dient dit tot uitdrukking te komen in de ondertekening. Het onderscheid tussen lid 3 en lid 4 zit in 'inzake de rijkshuisvesting', waarvoor de minister voor Wonen, Wijken en Integratie verantwoordelijk is.

lid 5

Met deze bepaling wordt geregeld dat de eisen qua ondertekening van de eerste vier leden niet gelden ten aanzien van een document waarmee geen besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd. In deze gevallen dient slechts aan het slot van het document de functie en de naam van de betrokken functionaris te worden vermeld. Bij een document waarmee geen besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd, kan gedacht worden aan een beheershandeling van ondergeschikte betekenis of aan het uitbrengen van offertes aan de reguliere klanten van de Rijksgebouwendienst of het vaststellen van interne verhuurovereenkomsten. Een beheershandeling van ondergeschikte betekenis is een handeling waaruit geen rechtsgevolgen voortvloeien. Hieruit kunnen dan ook geen aanspraken van derden ten opzichte van de staat der Nederlanden dan wel ten opzichte van de minister uit voortvloeien. Gedacht kan worden aan handelingen met een louter informatief karakter. Voor de offertes en interne verhuurovereenkomsten geldt dat deze noch als besluiten noch als privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn te kwalificeren. Dit laatste omdat tussen organen van één rechtspersoon (de staat der Nederlanden) nu eenmaal niet rechtsgeldig gecontracteerd kan worden. Offertes aan klanten binnen de rijksoverheid en interne verhuurovereenkomsten kunnen dan ook ondertekend worden zoals in het vijfde lid aangegeven.

Aan de rijksbouwmeester is mandaat verleend om krachtens de Wet op de architectentitel besluiten te nemen. De wijze van ondertekening van die besluiten is geregeld in het Besluit mandaat Rijksbouwmeester.

Artikel 11

De competentieregisters vormen het equivalent van de registers die met betrekking tot het bedrijfsleven worden bijgehouden bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Gelet op de bepaling in artikel 31 van de Comptabiliteitswet 2001 is het zowel voor de Rijksgebouwendienst als voor derden die met de staat/de Rijksgebouwendienst een privaatrechtelijke rechtshandeling willen aangaan, van belang dat in concrete gevallen zekerheid kan worden verkregen over de bevoegdheid van de personen die namens de staat/de Rijksgebouwendienst de rechtshandeling zullen verrichten.

Vanwege de huidige structuur van de Rijksgebouwendienst is gekozen voor één centraal competentieregister voor de Rijksgebouwendienst met daarin alle besluiten tot benoeming tot projectbevoegde. Het etHet competentieregister wordt bijgehouden door de stafafdeling Concerncontrol. Het competentieregister zal ter inzage liggen voor eenieder met een redelijk belang en bevat een verwijzing naar dit besluit en de namen, handtekeningen en parafen van de door het bevoegd gezag benoemde – zowel interne als externe – projectbevoegden. Op verzoek van bedoelde belanghebbende wordt door de controller onder wiens controlebereik de projectbevoegde valt een schriftelijke verklaring omtrent de bevoegdheid van de projectbevoegde verstrekt. Daarnaast ligt dit besluit, inclusief de bijlagen ter inzage bij de centrale bibliotheek van het ministerie van VROM aan de Rijnstraat 8 te Den Haag.


XNoot
1

Voor projectbevoegden die worden voorzien van bijzondere bevoegdheden en waarvan de benoeming is voorbehouden aan de directeur-generaal kan hiervan worden afgeweken.